Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs


Δημοσιευμένα: Νοε 27, 2022
Στέφανος Γιασιράνης
Αλιβίζος Σοφός
Περίληψη

Τα βίντεο αρχίζουν να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους στην εκπαίδευση με ποιο πρόσφατο στα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) όπου αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό. Στην παρούσα εργασία, που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για σχεδιαστές μαθημάτων MOOCs, παρουσιάζονται τα διάφορα στυλ (τύποι) και τα χαρακτηριστικά των βίντεο που χρησιμοποιούνται στα MOOCs, ο ρόλος τους και ο τρόπος αξιοποίησής τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, γίνεται καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητά τους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και αναφέρονται η διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ποιοτικών βίντεο. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια, οι επιμέρους εργασίες και οι χρόνοι που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου βίντεο του τύπου Talking head.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος