Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Η Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία αποτελεί περιοδικό που εκδίδεται μία ή δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει στην ελληνική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη διπλή «τυφλή» κρίση. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εστιάζουν  στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία. Το περιοδικό γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία καθοδηγείται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία χαιρετίζει επίσης άρθρα σχετικά με την διεπιστημονική προσέγγιση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) καθώς και με διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τις φυσικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Εμβόλιμα τεύχη φιλοξενούν έναν ή περισσότερους αναγνωρισμένους ειδικούς, προκειμένου να αναπτύξουν θέσεις και προβληματισμούς για εξειδικευμένα θέματα κάθε φορά μείζονος ενδιαφέροντος και σημασίας.  

Στο περιοδικό Έρευνα στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία δημοσιεύονται οι ακόλουθοι τύποι άρθρων:

Εμπειρικά ερευνητικά άρθρα

Πρόκειται για εμπειρικές έρευνες που βασίζονται στη θεωρία και ενσωματώνονται σε μια κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της μεθοδολογίας και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, να εξηγούν την ανάλυση που πραγματοποιείται και τα συμπεράσματα που εξάγονται, να αναφέρουν τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη και να υποδεικνύουν πιθανές μελλοντικές έρευνες.

Άρθρα τοποθέτησης

Αυτά αποτελούνται από αναλυτικά, ερμηνευτικά ή πειστικά δοκίμια σχετικά με την προέλευση, τη φύση και την πιθανή αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, προκλήσεων ή ευκαιριών που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην Ελλάδα και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, κοινωνικών ή φιλοσοφικών ζητημάτων και τάσεων. Τα άρθρα αυτά μπορούν να τεκμηριώνονται από μια συγκεκριμένη ιστορική και επιστημολογική άποψη. Αυτή η κατηγορία επιδιώκει ιδιαίτερα να προωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.  

Βιβλιογραφικές επισκοπήσεις 

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι επισκοπήσεις και αναλύσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα στη βάση της πρόσφατης ερευνητικής βιβλιογραφίας. 

Κριτικές

Τα άρθρα αυτά περιέχουν τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με άρθρα που έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως στο περιοδικό ή θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Αυτό το είδος των άρθρων δίνει στους αναγνώστες την ευκαιρία να εκφράσουν οποιαδήποτε τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.  

Οι συγγραφείς που χρειάζονται διευκρινήσεις σχετικά με τη θεματολογία και την πιθανή αποδοχή ενός άρθρου μπορούν να επικοινωνούν με την εκδοτική ομάδα πριν υποβάλουν το άρθρο τους.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κάθε υποβληθείσα εργασία εξετάζεται αρχικά από τη Συντακτική Επιτροπή κατά πόσο πληροί τα βασικά κριτήρια δημοσίευσής της στο περιοδικό και στη συνέχεια προωθείται για «τυφλή» αξιολόγηση και κρίση από δύο κριτές της Επιστημονικής Επιτροπής. Ο/οι συγγραφέας/είς ενημερώνεται από την Συντακτική Επιτροπή μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την υποβολή της εργασίας σε σχέση με την αποδοχή, αναθεώρηση ή απόρριψή της.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, σύμφωνα με την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Κυριάκος Αθανασίου 
 • Γεώργιος Καλκάνης 
 • Πέτρος Καριώτογλου 
 • Παναγιώτης Μιχαηλίδης
 • Αναστάσιος Μολοχίδης
 • Πηνελόπη Παπαδοπούλου
 • Άννα Σπύρτου
 • Δημήτριος Σταύρου
 • Γεώργιος Τσαπαρλής 
 • Βασίλης Τσελφές 
 • Χρύσα Τζουγκράκη 
 • Κρυσταλλία Χαλκιά
 • Δημήτριος Ψύλλος

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Υπό την αιγίδα της ΕΝΕΦΕΤ