Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Έχω ακολουθήσει τις οδηγίες για τη Διασφάλιση της Τυφλής Αξιολόγησης.
 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.
 • Έχω διαβάσει τις οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.
 • Οι συγγραφείς του άρθρου διαθέτουν αναγνωριστικό ORCID. Το ORCID των συγγραφέων θα καταχωρηθεί στο κατάλληλο πεδίο κατά τη διαδικασία υποβολής.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


1. Προδιαγραφές υποβαλλόμενων κειμένων για κρίση και δημοσίευση

 • Η υποβολή του άρθρου (ερευνητικού ή καλής πρακτικής) γίνεται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή του συγγραφέα ή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.
 • Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική γλώσσα.
 • Τα κείμενα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού.
 • Θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 5.000 και 10.000 λέξεων (ερευνητικά) ή μεταξύ 2.500 και 7.500 λέξεων (καλής πρακτικής), συμπεριλαμβανομένων του κυρίως κειμένου, αναφορών, πινάκων, γραφημάτων, κ.λπ. Το αρχείο που υποβάλλεται για αξιολόγηση ακολουθεί τις προδιαγραφές του υποδείγματος (βλέπε εδώ).
 • Πίνακες, γραφήματα, σχέδια, κ.λπ. παρατίθενται εντός του κειμένου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Publication Manual of American Psychological Association - APA (7th edition)(βλέπε εδώ).
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διπλή τυφλή αξιολόγηση, το όνομα του συγγραφέα/ων δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πουθενά μέσα στο άρθρο, ούτε κάποια άλλη ένδειξη / αναφορά που να μπορεί να συνδέσει τους κριτές με τον / τους συγγραφέα/είς. Οι αναφορές εντός του κειμένου θα γίνονται πχ (Συγγραφέας1, 2015). Τόσο το όνομα του συγγραφέα/ων όσο και οι αναφορές που περιλαμβάνουν το όνομα/τα των συγγραφέων θα προστίθενται, αμέσως μετά τον τίτλο και στη λίστα των αναφορών αντίστοιχα, μόνο μετά την κρίση της εργασίας.  

2.     Αναθεώρηση και Υποβολή του άρθρου

Η συντακτική επιτροπή σε συνεργασία και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των κριτών προβαίνει είτε σε αποδοχή είτε σε απόρριψη δημοσίευσης μιας εργασίας. Σε εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές μπορεί να ζητηθεί να γίνουν μικρής ή μεγάλης έκτασης διορθώσεις ή αναθεωρήσεις, προκειμένου η εργασία να είναι δημοσιεύσιμη. Ο/οι συγγραφέας/φείς έχουν μέγιστο περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να προβούν στις υποδεικνυόμενες διορθώσεις. Οι αναθεωρημένες εργασίες υποβάλλονται ξανά σε κρίση από τους ίδιους αξιολογητές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει οι αλλαγές που ζητήθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες μεταξύ των δύο κριτών, το άρθρο αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή.

Οι εργασίες οι οποίες γίνονται τελικά αποδεκτές  θα δημοσιεύονται με τη μορφή αρχείων PDF στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. Τo περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.