Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το (-ους) δημιουργό (-ούς) ή/και δικαιούχο (-ους).
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
 • Παρέχω στο περιοδικό μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.
 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


1. Προδιαγραφές υποβαλλόμενων κειμένων για κρίση και δημοσίευση

 • Η υποβολή του άρθρου γίνεται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή του συγγραφέα ή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.
 • Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική γλώσσα.
 • Τα κείμενα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού.
 • Θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 5.000 και 10.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων του κυρίως κειμένου, αναφορών, πινάκων, γραφημάτων, κ.λπ. Το αρχείο που υποβάλλεται για αξιολόγηση ακολουθεί τις προδιαγραφές του υποδείγματος (βλέπε εδώ).
 • Πίνακες, γραφήματα, σχέδια, κ.λπ. παρατίθενται εντός του κειμένου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Publication Manual of American Psychological Association - APA (7th edition)(βλέπε εδώ).
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διπλή τυφλή αξιολόγηση, το όνομα του συγγραφέα/ων δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πουθενά μέσα στο άρθρο, ούτε κάποια άλλη ένδειξη / αναφορά που να μπορεί να συνδέσει τους κριτές με τον / τους συγγραφέα/είς. Οι αναφορές εντός του κειμένου θα γίνονται πχ (Συγγραφέας1, 2015) και θα προστίθενται στη λίστα των αναφορών μόνο μετά την κρίση της εργασίας.  

2.     Αναθεώρηση και Υποβολή του άρθρου

Η συντακτική επιτροπή σε συνεργασία και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των κριτών προβαίνει είτε σε αποδοχή είτε σε απόρριψη δημοσίευσης μιας εργασίας. Σε εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές μπορεί να ζητηθεί να γίνουν μικρής ή μεγάλης έκτασης διορθώσεις ή αναθεωρήσεις, προκειμένου η εργασία να είναι δημοσιεύσιμη. Ο/οι συγγραφέας/φείς έχουν μέγιστο περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να προβούν στις υποδεικνυόμενες διορθώσεις. Οι αναθεωρημένες εργασίες υποβάλλονται ξανά σε κρίση από τους ίδιους αξιολογητές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει οι αλλαγές που ζητήθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες μεταξύ των δύο κριτών, το άρθρο αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή.

Οι εργασίες οι οποίες γίνονται τελικά αποδεκτές  θα δημοσιεύονται με τη μορφή αρχείων PDF στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. Τo περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.