Βιβλιοθεραπεύοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19 σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: προτάσεις παιδικών βιβλίων με θέμα τον κορωνοϊό και την πανδημία


Δημοσιευμένα: Δεκ 12, 2023
Παρασκευή Ακριτίδου
Έλλη Μπάρλα
Περίληψη

Το παρόν άρθρο προτείνει τη βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19 σε σχολικό πλαίσιο για μαθητές/-τριες προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Αρχικά, συνοψίζονται οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μέθοδος της βιβλιοθεραπείας.
Ύστερα, γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την εφαρμογή της βιβλιοθεραπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικά και ειδικά εν σχέσει με τη νόσο COVID-19. Έπειτα, προτείνονται δύο βιβλιοθεραπευτικές επιλογές-δραστηριότητες, μία για το Νηπιαγωγείο και μία για το Δημοτικό.
Τέλος, μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές, παρατίθεται λίστα με την ελληνική παιδική βιβλιοπαραγωγή (λογοτεχνία-παραμύθια και βιβλία γνώσεων) με θέμα την πανδημία και τον κορωνοϊό καθώς και οι διαδικτυακές πηγές απ’ όπου αντλήθηκε το υλικό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αδαμίδου, Ε. (2023). Αναπαραστάσεις της πανδημίας Covid-19 από παιδιά σχολικής ηλικίας.
Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αλεξανδρούπολη. Ανακτήθηκε στις 2
Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15676.
Αθανασοπούλου, Λ., Κτεναβού, Έ. & Μπόμπολας, Κ. (2022). Ψυχολογικές επιπτώσεις COVID-19 σε παιδιά
Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023
Αντωνίου, Α.-Σ. & Παλιβάκου, Ε. (2021). Διερεύνηση επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας και άγχους
μαθητών Δημοτικού κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τεύχ. 72, σσ. 27-
Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Αυγερινού, Α.-Χ. (2021). Διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2 στις συνθήκες ζωής
μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, Σχολή Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας. Αιγάλεω. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Γεωργαλά, Μ. (2022). Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες Ασθενών και Συνοδών: περίπτωση του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Πτυχιακή εργασία, Διεθνές Πανεπιστήμιο τα Ελλάδος.
Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση http://hdl.handle.net/10797/30420.
Γιαννακοπούλου, Φ. (2021). Βιβλιοθεραπεία ή ας μιλήσουμε για βιβλία. Διπλωματική εργασία,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Crago, H. (2009). Βιβλιοθεραπεία και ψυχολογία. Στο Π. Χαντ (Επιμ.) Κατανοώντας τη λογοτεχνία για
παιδιά (μτφρ. Μητσοπούλου Χ.), 316-332, Αθήνα.
Καλλιώρα, Η. (2023). Η αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών παρεμβάσεων που εστιάζουν στην ψυχική
ανθεκτικότητα σε παιδιά και εφήβους κατά τη πανδημία Covid-19: βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διπλωματική
εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Καπραβέλου, Α. (2008). Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με εφαρμογές της αλληλεπιδραστικής
βιβλιοθεραπείας σε πολυπολιτισμικές ομάδες. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/14193.
Καπραβέλου, Α. (2012). Βιβλιοθεραπεία και πολιτισμική ετερότητα: δεδομένα ερευνών. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, 2012, Τόμος 5, Τεύχος 3. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Καπραβέλου, Α. (2022). Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με εφαρμογές της αλληλεπιδραστικής
Βιβλιοθεραπείας σε Πολυπολιτισμικές Ομάδες. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, Τόμ. 4, Αρ. 1, σσ. 24-39.
Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://doi.org/10.12681/revmata.31056.
Κουρσούμη, Μ. (2023). Η Βιβλιοθεραπεία ως εργαλείο στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Πτυχιακή
εργασία, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2023
Λουάρη, Μ. (2014). Η βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση: προετοιμασία μαθητών δημοτικού σχολείου για
την ένταξη παιδιών με αναπηρία. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος. Ανακτήθηκε στις 23
Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37178.
Λουάρη, Μ. & Παπαρούση, Μ. (2018α). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ως προς την αποτελεσματικότητα της βιβλιοθεραπείας. Στο Κ. Μαλαφάνης , Θ. Μπάκας (Επιμ.) Πρακτικά 8ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα». 2-4 Νοεμβρίου 2012, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, 1015-1026, Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Λουάρη, Μ. & Παπαρούση, Μ. (2018β). Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα των βιβλιοθεραπευτικών
παρεμβάσεων στις στάσεις των μαθητών προς τα άτομα με αναπηρίες. Επιστήμες Αγωγής, 2, σσ. 62-81.
Ανακτήθηκε στις 29 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://ejournals.lib.uoc.gr.
Μανιού, Μ. (2022). Συμβουλευτική ψυχολογία: Ο ρόλος της σε περίοδο πανδημίας στο πλαίσιο της
Προσχολικής αγωγής. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Αιγάλεω.
Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/1735.
Μιχαηλίδης, Μπάγια, Σ. & Ντόντουλου, Μ. (2015). Ο εμψυχωτικός ρόλος του παραμυθιού και της
βιβλιοθεραπείας στην ομάδα. Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε στις 23 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Μπαλτά, Ι. (2022). Ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των μαθητών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμβλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας του Covid 19: Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού και ενδεικτικές πρακτικές. Open Education, Vol. 18, No. 2, σσ. 182-196. Ανακτήθηκε στις 2
Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Μπεζιργιαννίδης Χ. (2022). Οι ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά και τους εφήβους. Open
schools journal for open science, Vol. 5, No. 1, σσ. 1-6. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Μπερτσιά, Β. & Πούλου, Μ. (2023). Ψυχική Ανθεκτικότητα: ανάλυση βασικών παραμέτρων της έννοιας, η
διαμόρφωση της από την παιδική ηλικίας έως την ενήλικη ζωή και ο ρόλος του σχολείου. Preschool and
primary education, Vol. 11, No. 1, σσ. 19-41. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση
Παπαγρηγοράκης Μ. Ι., Δημητριάδης Δ., Γαλανάκη Ε., Γουργιώτου Ε., Τόσκας Άγγελος, Bin, M., Σωτηρίου
Σ., & Μικεδάκη Μ. (2021). Το θεατρικό παιχνίδι στο μάθημα της ιστορίας: Η Μύρτις μάς ταξιδεύει από τον
λοιμό των Αθηνών στην πανδημία του σήμερα. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις Επιστήμες Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Τεύχ. 7, σσ. 250–266. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2023 από τη διεύθυνση