Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Σκοπός του περιοδικού ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενημέρωσης, επιστημονικής επικοινωνίας και προβολής επιστημονικών απόψεων των επιστημόνων που ασχολούνται με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων (ΑΔ), αλλά και συναφείς στατιστικές μεθόδους. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που έχουν σχέση με την εξέλιξη των μεθόδων της ΑΔ και τις εφαρμογές τους σε ποικίλα επιστημονικά πεδία.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ έχει υιοθετήσει το μοντέλο της «διπλά τυφλής αξιολόγησης» με προστασία της ταυτότητας τόσο των συγγραφέων της εργασίας, όσο και των αξιολογητών της. Κάθε υποβαλλόμενη εργασία αποστέλλεται σε δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητους αξιολογητές, ειδικούς στην ερευνητική περιοχή του εκάστοτε άρθρου, οι οποίοι αποφαίνονται σχετικά με την πρωτοτυπία, την αρτιότητα, τη συνοχή και, εν γένει, την ποιότητα της εργασίας. Η τελική απόφαση για τη δημοσίευση ή όχι των εργασιών λαμβάνεται από τον/την Διευθύντή/ντρια Σύνταξης βάσει των προαναφερθεισών αξιολογήσεων.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

To περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε όλες τις εργασίες αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους.

Οι Συγγραφείς δεν χρεώνονται με έξοδα υποβολής, επεξεργασίας ή δημοσίευσης των εργασιών τους. Τα κόστη αυτά καλύπτονται από την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων.

Τα πνευματικά δικαιώματα των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ανήκουν στους συγγραφείς και προστατεύονται από την άδεια Creative Commons Attribution-ΝoCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Η άδεια αυτή επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Οι αποδέκτες της άδειας δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν τροποποιημένες εκδοχές των εργασιών, χωρίς τη ρητή άδεια των συγγραφέων.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.