Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Η εργασία που υποβάλλεται στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί ταυτόχρονα για αξιολόγηση ή/και δημοσίευση αλλού.
 • Για τη διαμόρφωση της εργασίας έχει χρησιμοποιηθεί το παρεχόμενο από το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ πρότυπο και έχουν ακολουθηθεί οι σχετικές οδηγίες συγγραφής όπως αναφέρονται σε αυτό.
 • Όλοι οι συγγραφείς της εργασίας συναινούν για την υποβολή της εργασίας προς δημοσίευση στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, για τη σειρά με την οποία αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων στην εργασία, καθώς και το ακριβές περιεχόμενο της εργασίας στη μορφή που υποβάλλεται.
 • Οι Συγγραφείς κατανοούν ότι τα πνευματικά δικαιώματα των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προστατεύονται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Η άδεια αυτή επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία σε οποιαδήποτε μορφή για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δημοσιεύει εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στις βασικές κατηγορίες που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Εμπειρικές μελέτες: αποτελούν την πιο συχνή μορφή εργασίας στο περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Προκειμένου να γίνουν δεκτές για δημοσίευση οι εμπειρικές μελέτες, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να συμβάλουν στην προαγωγή του γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτουν μέσω της αξιοποίησης μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων. Οι εμπειρικές εργασίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθός τους, για παράδειγμα ανάλογα με το είδος, τη μεθοδολογία ή τη φύση των αποτελεσμάτων της έρευνας). Ωστόσο, η έκτασή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της περίληψης, των πινάκων και γραφικών παραστάσεων, των παραρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αναφορά αποτελεσμάτων από πολλαπλές μελέτες) μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τη Διευθύντρια Σύνταξης, να γίνουν δεκτές εργασίες με έκταση έως 10.000 λέξεις.

Θεωρητικές μελέτες:  πρόκειται για εργασίες οι οποίες εστιάζουν σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Ανάλυσης Δεδομένων. Οι θεωρητικές εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της περίληψης, των πινάκων και γραφημάτων, των παραρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς την Διευθύντρια Σύνταξης, να γίνουν δεκτές εργασίες με έκταση έως 10.000 λέξεις.

Ειδικά αφιερώματα: πρόκειται για μια μορφή δημοσίευσης πολλών εργασιών οι οποίες εστιάζουν σε μία κοινή θεματική. Οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται ταυτόχρονα στο ίδιο τεύχος. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού μπορεί να ανακοινώσει πρόσκληση υποβολής εργασιών επί συγκεκριμένου θέματος προκειμένου να επιμεληθεί και να εκδώσει ένα ειδικό αφιέρωμα. Το περιοδικό, επίσης, δέχεται προτάσεις ερευνητών που επιθυμούν να προτείνουν μια συγκεκριμένη θεματική, καθώς και να συγκεντρώσουν και να επιμεληθούν τις εργασίες ενός ειδικού αφιερώματος. Κάθε ειδικό αφιέρωμα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έξι (6) πλήρεις εργασίες, καθώς και μια Εισαγωγή από τον/την επιμελητή/επιμελήτρια του ειδικού αφιερώματος. Οι ερευνητές που επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλεια ενός ειδικού αφιερώματος για το Περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, πρέπει να αποστείλουν στη Διευθύντρια Σύνταξης μια πρόταση η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: (1) Τίτλος αφιερώματος, (2) Περίληψη–Σκοπός αφιερώματος, (3) Όνομα/-τα επιμελητή/-ών, (3) Ονόματα συγγραφέων, (4) Τίτλο και περίληψη κάθε εργασίας, καθώς και να προτείνουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ειδικού αφιερώματος. Εφόσον η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού εγκρίνει την πρόταση του ειδικού αφιερώματος, ο Επιμελητής του υποβάλλει στο περιοδικό τις εργασίες εντός της προταθείσας προθεσμίας. Οι εργασίες αξιολογούνται εξωτερικούς κριτές, μερικούς από τους οποίους μπορούν να προτείνουν οι υπεύθυνοι του ειδικού αφιερώματος. Είναι δυνατόν ορισμένες από τις εργασίες του ειδικού αφιερώματος να απορριφθούν μετά τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Η τελική απόφαση σχετικά με την έγκριση του ειδικού αφιερώματος θα ληφθεί από τη Συντακτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που το ειδικό αφιέρωμα δεν εγκριθεί για δημοσίευση, οι εργασίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να δημοσιευθούν ως μεμονωμένες εργασίες.

Βιβλιοκριτικές: πρόκειται για σύντομες κριτικές παρουσιάσεις νέων βιβλίων (ελληνικών ή ξενόγλωσσων) με ιδιαίτερη θεωρητική βαρύτητα. Η έκταση μιας βιβλιοκρισίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις (εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Οι συγγραφείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία βιβλιοκρισία θα πρέπει να αποστείλουν σχετική πρόταση στη Συνατκτική Επιτροπή του περιοδικού.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μέγιστη έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας εξαρτάται από το είδος της (βλ. παραπάνω ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

Oι συγγραφείς οφείλουν να διαμορφώσουν την εργασία τους με βάση το σχετικό ΠΡΟΤΥΠΟ που παρέχει το περιοδικό, διατηρώντας τη μορφοποίηση του εν λόγω προτύπου και ακολουθόντας τις λεπτομερείς  οδηγίες που περιέχει.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΠΡΟΤΥΠΟ εδώ:

 • TEMPLATE (GR) στα ελληνικά

Οι συγγραφείς, επίσης, ενθαρρύνονται να μεταφορτώσουν μαζί με την εργασία τους "Συμπληρωματικά αρχεία" (π.χ., σύνολα δεδομένων, όργανα έρευνας, επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία, κτλ.) ώστε να ενισχυθεί η διάχυση και αναγνώριση του έργου τους.

Κατά την υποβολή της εργασίας για κρίση οφείλουν οι συγγραφείς να αφαιρέσουν κάθε αναφορά σε στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους (ονόματα, ιδρύματα, εργαστήρια, βιβλιογραφικές αναφορές, κ.λπ). Αυτά θα προστεθούν στην τελική φάση πριν τη δημοσίευση της εργασίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας εργασίας από ανεξάρτητους αξιολογητές ή κριτές έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, της μεθοδολογικής αρτιότητας και της πρωτοτυπίας των εργασιών που δημοσιεύονται. Οι αξιολογητές του περιοδικού ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς της Εφαρμοσμένης Στατιστικής - Ανάλυσης Δεδομένων και συναφών επιστημών. Η συνεισφορά τους στη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών που δημοσιεύει το περιοδικό είναι καθοριστικής σημασίας.

Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ έχει υιοθετήσει το μοντέλο της «διπλά τυφλής αξιολόγησης» προστατεύοντας, έτσι, την ταυτότητα τόσο των συγγραφέων της εργασίας, όσο και των αξιολογητών της. Κάθε υποβαλλόμενη εργασία αποστέλλεται σε δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι αποφαίνονται σχετικά με την πρωτοτυπία, την αρτιότητα, τη συνοχή και, εν γένει, την ποιότητα της εργασίας. Η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού διασφαλίζει ότι οι κριτές κάθε εργασίες είναι ειδικοί στην ερευνητική περιοχή του εκάστοτε άρθρου, και ότι είναι ανεξάρτητοι της συγγραφικής ομάδας, δηλαδή ότι δεν ανήκουν στο ίδιο Ίδρυμα ή δεν συνεργάζονται στο ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα με τους συγγραφείς.

Εφόσον κρίνουν ότι μια εργασία πληροί τα επιστημονικά κριτήρια δημοσίευσης του περιοδικού, οι αξιολογητές δύνανται να αιτηθούν αναθεώρηση της εργασίας αποστέλλοντας στους συγγραφείς γενικές και ειδικές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης. Η διαδικασία αναθεώρησης μιας εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κύκλους αξιολόγησης, εως ότου αποκτήσει την απαραίτητη ποιότητα ώστε να γίνει αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταφόρτωση αναθεωρημένων εκδόσεων από τους συγγραφείς γίνεται ως συνέχεια της αρχικής υποβολής και όχι ως νέα υποβολή. Για να εντοπίσετε την αρχική υποβολή, επισκεφθείτε την 'Αρχική Σελίδα Χρήστη' και επιλέξτε 'Συγγραφέας'.

Η τελική απόφαση για τη δημοσίευση ή όχι των εργασιών λαμβάνεται από τον/την Διευθυντή/τρια Σύνταξης βάσει των προαναφερθεισών αξιολογήσεων.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την εργασίας σας, παρακαλούμε μεταβείτε στον σύνδεσμο https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dab/submission/wizard και ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα μεταδεδομένα και στις δύο γλώσσες, συμπεριλαμβανομένου και του ORCID id όλων των συγγραφέων, για την ορθή καταλογογράφηση της εργασίας σας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Εγγραφή στο περιοδικό

Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο περιοδικό ως συγγραφέας.

 1.  Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». 

Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Email
  4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα (ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα. Τα πεδία χωρίζονται με ερωτηματικό μεταξύ τους, λ.χ. Μεταδιδακτορικός Φοιτητής; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη; Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
  5. ORCID ID: Το ORCID IDείναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή. 
  6. Χώρα

Το όνομα και επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται μόνο σε μία γλώσσα, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γλώσσα συγγραφής του άρθρου που θα υποβάλετε. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στο πεδίο ‘φόρμα γλώσσας’. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποδώσετε το όνομα ή/και το επίθετό σας σε παρένθεση σε άλλη γλώσσα (λ.χ. για ένα άρθρο που υποβάλλεται στην ελληνική, στο πεδίο «όνομα» συμπληρώνετε: Βασίλειος (Vasileios), και στο «επίθετο»: Γραμμενίδης (Grammenidis).

Όλα υπόλοιπα στοιχεία και μεταδεδομένα αποδίδονται και στις δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία στη γλώσσα του άρθρου που θα υποβάλετε, επιλέξτε ‘υποβολή’, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη γλώσσα, μέσω της ίδιας λειτουργίας, σώζοντας στο τέλος.

Η  απόδοση των στοιχείων στα αγγλικά είναι υποχρεωτική. Η ανωτέρω διαδικασία απόδοσης σε άλλη γλώσσα στο σύστημα OJS ισχύει και για την υποβολή των μεταδεδομένων των άρθρων (λεπτομέρειες στη συνέχεια).

Σημείωση: οι εργασίες δε θα προχωρούν σε αξιολόγηση εφόσον τα πεδία είναι ελλιπή!

 2.  Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό με στοιχεία συγγραφέα σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που υποβάλλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα κατά την καταχώριση των μεταδεδομένων του άρθρου.

Υποβολή του άρθρου: Από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας, ή από τον σύνδεσμο που θα βρείτε παραπάνω, ξεκινάτε τη διαδικασία υποβολής μίας νέας εργασίας (διαδικασία σε πέντε βήματα):

 • Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (εμπειρικές εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές, βιβλιοκρισίες, κριτικά σημειώματα κτλ.).
 • Επιλέγετε τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 • Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 • Μεταφορτώνετε το αρχείο της εργασίας σας, καθώς και τα επιπρόσθετα αρχεία που το συνοδεύουν (συμπληρωματικές πληροφορίες, δεδομένα, κλπ), αν υπάρχουν.
 • Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα της εργασίας, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου και μετά στη δεύτερη γλώσσα (μεταδεδομένα συγγραφέα/φέων -όπως περιγράφονται ανωτέρω- και μεταδεδομένα άρθρου). 

Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων της εργασίας είναι υποχρεωτικά:

1.      Τίτλος

2.      Περίληψη (υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες)

3.      Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό)

4.      Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, fr για γαλλικά, en για αγγλικά)

5.      Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APAκαι αφήνετε μία σειρά κενή μεταξύ κάθε αναφοράς) 

Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην Ευρετηρίαση. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο και προάγει τη διάχυσή του.

Mεταδεδομένα OpenAIRE Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)

Οργανισμοί Υποστήριξης Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/index/gdpr/privacy