Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις


Δημοσιευμένα: May 1, 1981
Δημοσθένης Σαβράμης
Περίληψη
[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δημοσθένης Σαβράμης, Πανεπ. Κολωνίας καί Βόννης
Κοινωνιολόγος. Γεννήθηκε τό 1925 στόν Πειραιά, 1943-1948 σπουδές θεολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Θεολογίας . 1948-1954 έρευνητική δραστηριότητα στήν Ελλάδα, 1954-

1956 σπουδές στή Γερμανία. Ευαγγελική Θεολογία, Θρησκειολογία,
Κοινωνιολογία τής θρησκείας, Κοινωνιολογία καί Ιστορία.
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Βόννη), 1960 Διδάκτωρ πολιτικών έπιστη-
μών (Κολωνία), 1962 Διδάκτωρ Θεολογίας (’Αθήνα), 1966 Ύφη-
γεσία (Κοινωνιολογία), 1966-1972 ’Υφηγητής Κοινωνιολογίας
τής Θρησκείας καί τού Πολιτισμού (Κουλτούρας) στό Πανεπιστήμιο
τής Κολωνίας. ’Από τό 1970 έντεταλμένος καθηγητής Κοινω-
νιολογίας τής Κουλτούρας στό Πανεπιστήμιο τής Βόννης. ’Από
τό 1972 Καθηγητής Κοινωνιολογίας τής Θρησκείας καί τού Πολιτισμού
(Κουλτούρας) στό Πανεπιστήμιο τής Κολωνίας. Είναι
μέλος πολλών γερμανικών καί διεθνών έπιστημονικών έταιριών,
μεταξύ τών άλλων: Deutsche Gesellschaft für Soziologie, International
Sociological Association, Deutsche Sektion der Internationalen
Gesellschaft für Religionswissenschaft, Conférence Internationale
de Sociologie Religieuse und Deutsche Gesellschaft für Wissenschaftliche
Sexualforschung. Έπίσης, είναι συνεκδότης τού Internationale
ökumenische Bibliographie καί τοΰ Dritte Welt καθώς
έπίσης καί συνεργάτης πολλών ραδιοφωνικών σταθμών. Έχει πα-
ρασημοφορηθεΐ μέ τό χρυσό παράσημο τού Αγίου Άνδρέα καί
είναι ιππότης (Ritter) τοΰ Διεθνούς τάγματος τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Σημαντικότερες έκδόσεις: Aus der neugriechischen
Theologie, 1961; Zur Soziologie des byzantinischen Mönchtums,
1962; Ökumenische Probleme in der neugriechischen Theologie,-
1964; Die soziale Stellung des Priesters in Griechenland, 1968;
Religionssoziologe: Eine Einführung, 1968 (2. Aufl. 1977); Ent
christlichung und Sexualisierung-Zwei Vorurteile, 1969; Theologie
und Gesellschaft, 1971; Religion und Sexualität 1972
(2. Aufl. 1980); Religionen, 1972; Das sogenannte schwache
Geschlecht, 1972; Jesus überlebt seine Mörder, 1973; The Satanizing
of Woman: Religion versus Sexuality, 1974; Jesus over leeft
zijn moordenaars, 1974; «Religion als subjektives Erlebnis und als
gesellschaftliche Wirklichkeit», in: Die Gehäuse des Menschen,
Herder Bücherei-Initiative, Bd. 9, 1975, σελ. 78-90; Das Christliche
in der SPD, 1976 (2 Aufl. 1980); Kriterien des Christlichen:
Analysen eines Soziologen, 1979. καί: Zwischen Himmel und Erde:
Die orthodoxe Kircheheute, 1982. Εκτός αύτών πέντε βιβλία
στήν έλληνική γλώσσα, περίπου σαράντα άρθρα στή γερμανική
γλώσσα, περίπου 150 βιβλιοκρισίες καί περίπου 300 μικρά άρθρα
σέ διάφορα έλληνικά, άγγλικά καί γερμανικά είδικά περιοδικά, καθώς
έπίσης σέ διάφορα λεξικά καί έγκυκλοπαίδειες.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)