Η συμβολή του Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση της Ορθόδοξης εκκλησίας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1975
Δημοσθένης Σαβράμης
Αφροδίτη Τεπέρογλου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δημοσθένης Σαβράμης, Πανεπιστήμιο Κολωνίας

Ό Δημοσθένης Σαβράμης, έγεννήθη τό 1925 στον Πειραιά’
τό 1956 άνηγορεύθη διδάκτωρ φιλοσοφίας (Βόννη)· τό 1960
διδάκτωρ πολιτικών έπιστημών (Κολωνία)’ τό 1962 διδάκτωρ
θεολογίας (Άθήναι)’ τό 1966 υφηγητής (Κοινωνιολογίας)
οτήν Κολωνία. Ό Δ. Σαβράμης είναι καθηγητής τής Κοι-
νωνιολογίας τής Θρησκείας στό Πανεπιστήμιο τής Κολωνίας.
Κυριώτερα ουγγράμματά του: Άπό τήν νεοελληνική θεολογία,
1961. Κοινωνιολογία τού βυζαντινού μοναχισμού, 1962. 

Οικουμενικά προβλήματα στην νεοελληνική θεολογία, 1964.
Ή κοινωνική θέση του !ερέως στήν 'Ελλάδα, 1968. Κοινω-
νιολογία τής Θρησκείας, Εισαγωγή, 1968. Έκχριστιανισμός
καί σεξουαλικότης: Αύο προκαταλήψεις, 1969. Θεολογία καί
κοινωνία, 1971. Θρησκεία καί σεξουαλικότης, 1972. Θρησκείες,
1972. Τό όνομαζόμενον άδύνατον φϋλον, 1972 καί
Ό 'Ιησούς έπέζησε των δολοφόνων του, 1973.

Αφροδίτη Τεπέρογλου
Η Α. Τεπέρογλου έκανε τη μετάφραση του άρθρου.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)