Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος


Δημοσιευμένα: Sep 1, 1976
Κλειώ Πρεσβέλου
Αφροδίτη Τεπέρογλου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κλειώ Πρεσβέλου, Πανεπιστημίου Louvain

Γεννήθηκε στό Ναύπλιο. Σπούδασε κοινωνική έργασία καί
έπειτα κοινωνικές καί πολιτικές έπιστήμες στό Πανεπιστήμιο
τής Louvain, Βέλγιο, καί πήρε τό δίπλωμα Ph.D. μέ τή
μελέτη: Sociologie de la consommation familiale (κοινωνιο-
λογία τής οικογενειακής καταναλώσεως). Τώρα είναι καθη-
γήτρια Κοινωνιολογίας στή Σχολή οίκονομικών, κοινωνικών
καί πολιτικών έπιστημών τοϋ Καθολικού Πανεπιστημίου τής
Louvain, καί συνδιευθύντρια τοϋ Κέντρου Κοινωνιολογικών
’Ερευνών τοϋ ίδιου Πανεπιστημίου. Κατά καιρούς ύπήρξε
σύμβουλος τοϋ FAO καί τό 1975 άνέλαβε μιά άποστολή
τριών μηνών σέ έξι άναπτυσσόμενες χώρες (Κολομβία, Με

ξικό, Ινδονησία, Πακιστάν, Τανζανία καί Τυνήσια), άς
σύμβουλος τού Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων τών
Ηνωμένων Εθνών, γιά νά κάνει κριτική έκτίμηση τής άγρο-
τικής άναπτύξεως καί τής θέσεως των γυναικών. ’Έχει δημοσιεύσει
περίπου τριάντα άρθρα καί διάφορα βιβλία στα γαλλικά
ή άγγλικά μερικές από τίς διεθνείς έκδόσεις της έχουν
έπίσης μεταφραστεί στα έλληνικά, Ισπανικά καί άραβικά.

Αφροδίτη Τεπέρογλου

Ή ’Αφροδίτη Τεπέρογλου γεννήθηκε στήν ’Αθήνα. Είναι
διδάκτωρ Πολιτικών ’Επιστημών τού Πανεπιστημίου Γκράτς
τής Αύστρίας. Ή διδακτορική της διατριβή ύπό τήν έποπτεία
τών καθηγητών Burghardt, Ibler, είχε τόν τίτλο: Ή προίκα
σάν σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο. Παρηκολού-
θησε σεμινάρια έπί θεμάτων διεθνών όργανισμών στό Πανεπιστήμιο
τής Γενεύης καί δημοσίων σχέσεων στό Aachen.
Συνεργάσθηκε μέ τό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών τού Πανεπιστημίου
Louvain τού Βελγίου. Υπότροφος τής κυβερ-
νήσεως τής Δανίας ('Υπουργείο Παιδείας). Συνεργάσθηκε
μέ τό ’Ινστιτούτο Κοινωνικών ’Ερευνών καί μέ τή Στατιστική
'Υπηρεσία τής Δανίας στήν έρευνα γιά τήν Κοινωνιολογία
τής Οικογένειας στή Δανία, καί στόν σκανδιναβικό χώρο
γενικώτερα. Έλαβε μέρος σέ διεθνή κοινωνιολογικά συνέδρια.
Δημοσίευσε άρθρα σέ έγκυκλοπαίδειες καί έπιστημο-
νικά περιοδικά. Είναι μέλος τής International Scientific Commission
of the Family (ICOFA) καί τής International Sociological
Association (ISA) στόν τομέα Family Sociology.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)