Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Ανάλυση των ανδρικών απαντήσεων και σύγκριση μεταξύ των δυο φύλων: Μέρος δεύτερο


Δημοσιευμένα: May 1, 1980
Κλειώ Πρεσβέλου
Αφροδίτη Τεπέρογλου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κλειώ Πρεσβέλου, Πανεπιστημίου Wagenningen

Γεννήθηκε στό Ναύπλιο. Σπούδασε κοινωνικές καί πολιτικές έπι-στήμες στό Πανεπιστήμιο τού Louvain (Βέλγιο) μέ ειδίκευση στήν
κοινωνιολογία καί οικονομία τής οικογένειας. Άνεδείχθη διδά-κτωρ τού Πανεπιστημίου τού Louvain, όπου διετέλεσε καθηγή-τρια τής κοινωνιολογίας τής οίκογένειας άπό τό 1968 έως τό
1978. Τό 1978 έκλήθη άπό τό ’Αγρονομικό Πανεπιστήμιο τού
Wageningen τής 'Ολλανδίας όπου κατέχει τήν έδρα τής Οικιακής
Οικονομίας καί Κοινωνιολογίας καί συγχρόνως διευθύνει τό τμή­
μα Οικιακής Οικονομίας τού πανεπιστημίου. Θέμα τής διδακτορι­
κής διατριβής ήταν: Sociologie de la consommation familiale
(Bruxelles: Ed. vie ouvrière, 1968). Έχει συγγράψει 50 έπιστημο-νικά άρθρα καί βιβλία πού δημοσιεύθηκαν στά γαλλικά, άγγλικά,
έλληνικά καί γερμανικά. Είναι μέλος πολλών διεθνών έπιστημονι-κών όμίλων καί διετέλεσε συχνά ειδικός συνεργάτης διαφόρων
όργανισμών τών 'Ηνωμένων Εθνών.

Αφροδίτη Τεπέρογλου

Ή Αφροδίτη Τεπέρογλου γεννήθηκε στήν Αθήνα. Σπούδασε στό
Πανεπιστήμιο Γκράτς τής Αύστρίας Κοινωνιολογία καί Πολιτικές
_ Επιστήμες. Είναι διδάκτωρ Πολιτικών ’Επιστημών. Παρακολού­
θησε σεμινάρια έπί θεμάτων διεθνών όργανισμών στό Πανεπιστή­
μιο τής Γενεύης καί δημοσίων σχέσεων στό Άαχεν. Συνεργάσθη-κε μέ τό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Lou­
vain τοΰ Βελγίου, καθώς έπίσης καί μέ τό Ίνστιτοΰτο Κοινωνι­
κών Ερευνών τής Δανίας, ώς ύπότροφος τής Δανικής Κυβερνή-σεως. Συμμετείχε στή διεξαγωγή καί δημοσίευση έρευνας περί γε­
ρόντων πού όργάνωσε τό European Centre τής Βιέννης. Έχει λά­
βει μέρος σέ διεθνή συνέδρια καί είναι μέλος έπιστημονικών έται-ριών, δπως International Sociological Association, International 

Scientific Commission of the Family (ICOFA). Δημοσίευσε άρθρα
σέ έπιστημονικά περιοδικά καί σέ έγκυκλοπαίδειες. Είναι έπιστη­
μονικός συνεργάτης στό ΕΚΚΕ.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)