Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων


Δημοσιευμένα: May 1, 1980
Δημοσθένης Σαβράμης
Αφροδίτη Τεπέρογλου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δημοσθένης Σαβράμης, Πανεπ. Κολωνίας καί Βόννης

Κοινωνιολόγος. Γεννήθηκε τό 1925 στόν Πειραιά, 1943-1948
σπουδές θεολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, Πτυχίο Θεολο­
γίας. 1948-1954 έρευνητική δραστηριότητα στήν Ελλάδα, 1954-1956 σπουδές στήν Γερμανία. Εύαγγελική Θεολογία, έπιστήμη
τής Θρησκείας, Κοινωνιολογία τής θρησκείας, Κοινωνιολογία καί
'Ιστορία. Διδάκτωρ φιλολογίας (Βόννη), 1960 Διδάκτωρ πολιτι­
κών έπιστημών (Κολωνία), 1962 Διδάκτωρ Θεολογίας (’Αθήνα),
1966 Ύφηγεσία (Κοινωνιολογία), 1966-1972 'Υφηγητής Κοινω-νιολογίας τής Θρησκείας καί τού Πολιτισμού (κουλτούρας) στό
Πανεπιστήμιο τής Κολωνίας. Άπό τό 1970 έντεταλμένος καθηγη­
τής Κοινωνιολογίας τής Κουλτούρας στό Πανεπιστήμιο τής Βόν­
νης. Άπό τό 1972 Καθηγητής Κοινωνιολογίας τής Θρησκείας
καί τού Πολιτισμού (Κουλτούρας) στό Πανεπιστήμιο τής Κολω­
νίας. Είναι μέλος πολλών γερμανικών καί διεθνών έπιστημονικών 

έταιριών, μεταξύ τών άλλων: Deutsche Gesellschaft für Soziologie,
International Sociological Association, Deutsche Sektion der Inter­
nationalen Gesellschaft für Religionswissenschaft, Conférence In­
ternationale de Sociologie Religieuse und Deutsche Gesellschaft für
Wissenschaftlich Sexualforschung. Επίσης, είναι συνεκδότης τού
Internationalen ökumenischen Bibliographie καί τού Dritten Wolt
καθώς έπίσης καί συνεργάτης πολλών ραδιοφωνικών έκπομπών.
Έχει παρασημοφορηθεϊ μέ τό χρυσό παράσημο τού Άγιου Άν-δρέα καί είναι ιππότης (Ritter) τού Διεθνούς παρασήμου Κων­
σταντινουπόλεως. Σημαντικότερες έκδόσεις: Aus der neugrie­
chischen Theologie, 1961; Zur Soziologie des byzantinischen
Mönchtums, 1962; Ökumenische Probleme in der neugriechischen
Theologie, 1964; Die soziale Stellung des Priesters in Griechen­
land, 1968; Religionssoziologe Eine Einführung, 1968 (2. Aufl.
1977); Entchristlichung und Sexualisierung-Zwei Vorurteile, 1969;
Theologie und Gesellschaft, 1971; Religion und Sexualität 1972;
Religionen, 1972; Das sogenannte schwache Geschlecht, 1972; Je­
sus überlebt seine Mörder, 1973; The Satanizing of Woman: Reli­
gion versus Sexuality, 1974; Jesus over leeft zijn moordenaars,
1974; «Religion als subjektives Erlebnis und als gesellschaftliche
Wirklichkeit», in: Die Gehäuse des Menschen, Herder bücherei­
initiative, Bd. 9, 1975, σελ. 78-90; Das Christliche in der SPD,
1976, (2 Aufl. 1980) und Kriterien des Christlichen: Analysen ei­
nes Soziologen, 1979. Εκτός αυτών πέντε βιβλία στήν έλληνική
γλώσσα, περίπου σαράντα άρθρα στήν γερμανική γλώσσα, περί­
που 150 βιβλιοκρισίες καί περίπου 300 μικρά άρθρα σέ διάφορα
έλληνικά, άγγλικά καί γερμανικά είδικά περιοδικά," καθώς έπίσης
σέ διάφορα λεξικά καί έγκυκλοπαίδειες.

Αφροδίτη Τεπέρογλου

Η Α. Τεπέρογλου έκανε την επιμέλεια του άρθρου.

Ή Αφροδίτη Τεπέρογλου γεννήθηκε στήν Αθήνα. Σπούδασε στό
Πανεπιστήμιο Γκράτς τής Αύστρίας Κοινωνιολογία καί Πολιτικές
_ Επιστήμες. Είναι διδάκτωρ Πολιτικών ’Επιστημών. Παρακολού­
θησε σεμινάρια έπί θεμάτων διεθνών όργανισμών στό Πανεπιστή­
μιο τής Γενεύης καί δημοσίων σχέσεων στό Άαχεν. Συνεργάσθη-κε μέ τό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Lou­
vain τοΰ Βελγίου, καθώς έπίσης καί μέ τό Ίνστιτοΰτο Κοινωνι­
κών Ερευνών τής Δανίας, ώς ύπότροφος τής Δανικής Κυβερνή-σεως. Συμμετείχε στή διεξαγωγή καί δημοσίευση έρευνας περί γε­
ρόντων πού όργάνωσε τό European Centre τής Βιέννης. Έχει λά­
βει μέρος σέ διεθνή συνέδρια καί είναι μέλος έπιστημονικών έται-ριών, δπως International Sociological Association, International 

Scientific Commission of the Family (ICOFA). Δημοσίευσε άρθρα
σέ έπιστημονικά περιοδικά καί σέ έγκυκλοπαίδειες. Είναι έπιστη­
μονικός συνεργάτης στό ΕΚΚΕ.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)