Πολιτιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικογένειας: Πρώτα αποτελέσματα μια έρευνας


Δημοσιευμένα: May 1, 1980
Γρηγόρης Γκιζέλης
Ιωάννης Μυριζάκης
Ολυμπία Πασσά-Γαρδίκη
Αφροδίτη Τεπέρογλου
Περίληψη
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γρηγόρης Γκιζέλης

Αποφοίτησε άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου
Αθηνών τό 1959 καί έργάστηκε ώς καθηγητής τών Ελληνικών
καί τής Ιστορίας στό Κολλέγιο Αθηνών ώς τό 1967. Τό 1967
πήρε μαθήματα στήν Κοινωνιολογία τής Παιδείας άπό τό Colgate
University. Τό 1970 απέκτησε τό ΜΑ καί τό 1972 τό Ph. D. άπό
τό University of Pennsylvania. Ειδικεύεται στή μαζική καί διαπρο­
σωπική έπικοινωνία, στή λαογραφία καί έπικοινωνία, στό πολιτι­
σμικό σύστημα (κουλτούρα) ώς μέσο έπικοινωνίας καί στή ση­
μειωτική. Υπήρξε έπιστημονικός συνεργάτης στό Center for Ur­
ban Ethnography τοΰ University of Pennsylvania καί στό ’Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Έρευνών. Άπό τό 1979 διευθύνει τό νεοσύ­
στατο Κέντρο Έρευνας τής 'Ελληνικής Κοινωνίας τής Ακαδη­
μίας Αθηνών. Είναι μέλος πολλών έπιστημονικών έταιριών μετα­
ξύ τών όποιων International Sociological Association, American
Folklore Society, American Ethnological Society, Council on An­
thropology and Education, Ελληνική Σημειωτική Εταιρία. Ανά­
μεσα στις έξήντα περίπου δημοσιεύσεις του τά βιβλία: Narrative
Rhetorical Devices of Persuasion: Folklore Communication in the
Greek Community of Philadelphia, Ή ’Εθνογραφία τής Υγείας,
'Επιστημονικά Λαογραφικά καί Άνθρωπολογικά Παραδείγματα, τό 

Πολιτισμικό Σύστημα: Ό Σημειωτικός καί Έπικοινωνιακός Χαρα­
κτήρας του καί οί ’Εκθέσεις των ’Ερευνών, Σκοπιμότητα Ίδρύ-σεως Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου καί Τηλεοράσεως, 'Οργά­
νωση καί Χωροκατανομή των Ελληνικών Λαογραφικών Μουσείων
καί Συλλογών (2 τόμοι), Πρακτική καί 'Οργάνωση των Κοινωνικο-πολιτιστικών Δραστηριοτήτων τής Χώρας (2 τόμοι).

Ιωάννης Μυριζάκης

Γεννήθηκε στή Σούγια Σέλινου Χανιών. Σπούδασε στά Πανεπι­
στήμια Μάινζ καί Βιέννης. Παρακολούθησε ειδικά σεμινάρια καί
άνακηρύχθηκε τό 1971 Dr. rer. pol. στό Πανεπιστήμιο τής Βιέν­
νης. Ή διδακτορική του διατριβή έχει τόν τίτλο «Die zupriotische
Verfassung von 1960 als rechtliches und politisches Problem» (Τό
Κυπριακόν Σύνταγμα τοΰ 1960 ώς νομικόν καί πολιτικόν πρό­
βλημα). Άπό τό 1972 είναι έπιστημονικός συνεργάτης τοΰ Εθνι­
κού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών καί έχει λάβει μέρος σέ διά­
φορες κοινωνικές έρευνες. Έδημοσίευσε άρθρα καί μελέτες σέ έπι­
στημονικά περιοδικά, μεταξύ τών όποιων: «Ή θέση τής Τουρκίας
στήν έξέλιξη τοΰ κυπριακού προβλήματος», 'Ανθρώπινες Σχέσεις,
τόμος Α, τεύχος 2 (1972), «Ή θέση τής Αγγλίας στήν έξέλιξη
τοΰ κυπριακού προβλήματος», 'Ανθρώπινες Σχέσεις, τόμος Α, τεύ­
χος 3 (1973), Μονογραφία τοΰ οικισμού τών προσφυγικώιν κατοι­
κιών Περιγιαλιού Καβάλας (1975), «Ή ιατροφαρμακευτική καί νο­
σοκομειακή περίθαλψη στήν Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, 33-34, (1978).

Ολυμπία Πασσά-Γαρδίκη

Γεννήθηκε στόν Πύργο τής ’Ηλείας τό 1947. Πήρε τό πτυχίο τής
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών τό 1970. Άπό
τό 1971 έργάζεται στό ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών, δ-που έχει λάβει μέρος στή διεξαγωγή καί συγγραφή έρευνών.

Αφροδίτη Τεπέρογλου

Ή Αφροδίτη Τεπέρογλου γεννήθηκε στήν Αθήνα. Σπούδασε στό
Πανεπιστήμιο Γκράτς τής Αύστρίας Κοινωνιολογία καί Πολιτικές
_ Επιστήμες. Είναι διδάκτωρ Πολιτικών ’Επιστημών. Παρακολού­
θησε σεμινάρια έπί θεμάτων διεθνών όργανισμών στό Πανεπιστή­
μιο τής Γενεύης καί δημοσίων σχέσεων στό Άαχεν. Συνεργάσθη-κε μέ τό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Lou­
vain τοΰ Βελγίου, καθώς έπίσης καί μέ τό Ίνστιτοΰτο Κοινωνι­
κών Ερευνών τής Δανίας, ώς ύπότροφος τής Δανικής Κυβερνή-σεως. Συμμετείχε στή διεξαγωγή καί δημοσίευση έρευνας περί γε­
ρόντων πού όργάνωσε τό European Centre τής Βιέννης. Έχει λά­
βει μέρος σέ διεθνή συνέδρια καί είναι μέλος έπιστημονικών έται-ριών, δπως International Sociological Association, Internationa 

Scientific Commission of the Family (ICOFA). Δημοσίευσε άρθρα
σέ έπιστημονικά περιοδικά καί σέ έγκυκλοπαίδειες. Είναι έπιστη­
μονικός συνεργάτης στό ΕΚΚΕ.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)