Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στοιχεία, πίνακες ή αποσπάσματα κειμένου που έχουν ήδη δημοσιευθεί αλλού  απαιτείται να λάβουν άδεια από τον ιδιοκτήτη (ες) των πνευματικών δικαιωμάτων τόσο για την εκτύπωση όσο και την ηλεκτρονική μορφή και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η εν λόγω άδεια έχει χορηγηθεί κατά την υποβολή της εργασίας τους. Οποιοδήποτε υλικό που κατατίθεται χωρίς τέτοια στοιχεία θα θεωρείται ότι προέρχεται από τους συγγραφείς.