Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Σκοπός του περιοδικού είναι να αποτελέσει βήμα για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών με επίκεντρο τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου που αφορά στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. 

Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα από ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως πειραματικές έρευνες, εθνογραφικές μελέτες, μελέτες περιπτώσεων, έρευνες δράσης, επισκοπήσεις, θεωρητικές αναζητήσεις κ.ά., νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιστημονικού περιοδικού.

Σε ειδικά τεύχη του περιοδικού μπορεί να δημοσιεύονται και άρθρα που στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών της τάξης με το μοντέλο του δασκάλου-ερευνητή, όπως εργασίες που αναφέρονται σε πειραματισμούς στη σχολική τάξη, παιδαγωγική αξιοποίηση διδακτικών μέσων, εργαλείων και υλικών, καινοτόμες εφαρμογές και νεωτερισμούς στους οποίους συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί.

Το περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει εκτενή περίληψη και λέξεις- κλειδιά στην αγγλική ή μια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. 

Το περιεχόμενο του περιοδικού είναι το ακόλουθο:

Α. Επιστημονική αρθρογραφία, πρωτότυπες έρευνες και θεωρητικά κείμενα σχετικά με τη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Β. Νέοι ερευνητές, παρουσιάσεις/ανακοινώσεις προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών.

Γ. Παρουσιάσεις βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, ιστοσελίδων, διδακτικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Δ. Ενημερώσεις για συνέδρια, ημερίδες και σημαντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κάθε εργασία κρίνεται από τρία μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (τυφλό σύστημα κρίσης), οι οποίοι είναι ειδικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας. Για να γίνει αποδεκτή για δημοσίευση μια εργασία χρειάζονται δύο τουλάχιστον θετικές κρίσεις και άλλων κριτών

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

 

Επιστημονική Επιτροπή

Α. Γαγάτσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δ. Δεσλή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θ. Ζαχαριάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κ. Ζαχάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φ. Καλαβάσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Η. Ιλιάδα, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μ. Καλδρυμίδου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ε. Κολέζα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μ. Κούρκουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χ. Κυνηγός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Λεμονίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γ. Μαμωνά, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χ. Μαρκόπουλος, Southern Cross University, Australia

Χ. Μισαηλίδου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ν. Μουσουλίδης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Α. Μούτσιος Ρέντζος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών

Ε. Μπιζά, University of Norwich, UK

Α. Μπούφη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

E. Ναρδή, University of Norwich, UK

Κ. Νικολαντωνάκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κ. Ξενοφώντος, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Α. Παναούρα, Frederic University of Cypr

Μ. Παπανδρέου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ι. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ε. Παπαριστοδήμου, Frederic University of Cyprus

Δ. Πίττα - Πανταζή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δ. Πόταρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Σακονίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χ. Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κ. Τάτσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κ. Τζανάκης, Πανεπιστήμιο  Τ. Τριανταφυλλίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ. Χατζηκυριάκου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ. Χρήστου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Α. Χρονάκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

M. Χιονίδου – Μοσκοφόγλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το περιοδικό της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2007 και στη συνέχεια εκδόθηκαν 8 τεύχη μέχρι το τελευταίο έντυπο το 2016. Στα τεύχη αυτά δημοσιεύθηκαν μελέτες και έρευνες με επίκεντρο τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα ο φάσμα της Μαθηματικής εκπαίδευσης, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.