Πληροφορίες για Συγγραφείς

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να στείλουν κείμενα με επιστημονική αρθρογραφία, παρουσιάσεις διδακτορικών ή διπλωματικών εργασιών, παρουσιάσεις βιβλίων, ιστοσελίδων, διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού με αναφορά στη διδασκαλία των μαθητών.

Σχετικές οδηγίες διατίθενται στη σχετική ενότητα.