Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Δημοσιευμένα: Jul 13, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση ενηλίκων αριθμητισμός στατιστικός γραμματισμός ερμηνεία γραφημάτων
Αριστούλα Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni)
Κωνσταντίνος Τάτσης (Konstantinos Tatsis)
Περίληψη
Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εργασία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μαθαίνουν Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ ασχολείται με τη διερεύνηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όσον αφορά στην κατανόηση γραφημάτων Στατιστικής. Εστιάζουμε στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τα γραφήματα, τα συμπεράσματα που εξάγουν από αυτά καθώς και στην ετοιμότητά τους να αντιλαμβάνονται παραπλανητικά γραφήματα και να αντικρούουν σχετικούς λανθασμένους ισχυρισμούς. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι κάποιοι από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους ήταν σε θέση να περάσουν από το πρώτο επίπεδο της απλής ανάγνωσης των γραφημάτων στο επόμενο επίπεδο της ερμηνείας των
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
ACARA Australian Curriculum Consultation Portal, (2015). http://www.australiancurriculum.edu.au
Anestakis, P., & Lemonidis, C. (2014). Computational estimation in an adult secondary school: A teaching txperiment. MENON: Journal of Educational Research, 1, 28-45. http://www.edu.uowm.gr/site/menon
Bakker, A., Groenveld, D. J. G., Wijers, M., Akkerman, S. F., & Gravemeijer, K. P. E. (2014). Proportional reasoning in the laboratory: An intervention study in vocational education. Educational Studies in Mathematics, 86, 211-221.
Batanero, C., Arteaga, P., & Ruiz, B. (2010). Statistical graphs produced by prospective teachers in comparing two distributions. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne, & F.
Arzarello (Eds.), Proceedings of CERME 6, (pp. 368-377). Lyon: ERME.
Ben-Zvi, D., Garfield, J. B., & Zieffler, A. (2006). Research in the statistics classroom: Learning from teaching experiments: 2006 NCTM Yearbook. In G. Burrill (Ed.), Thinking and Reasoning with Data and Chance: 2006 NCTM Yearbook Reston, (pp. 467-481). VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Conti, K. C., & Carvalho, D.L. (2014). Statistical literacy: Developing a youth and adult education statistical project. Statistics Education Research Journal, 13(2), 164-176.http://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ.
Curcio, F. R. (1987). Comprehension of mathematical relationships expressed in graphs. Journal for Research in Mathematics Education, 18(5), 382-393.
Ehmke, T., Wild, E., & Müller-Kalhoff, T. (2005). Comparing adult mathematical literacy with PISA students: results of a pilot study, ZDM, 37, 159-167.
Eichler, A., & Zapata-Cardona, L. (2016). Empirical research in statistics education, ICME-13 Topical Surveys, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-38968-4_1
Evans, J., Wedege, T., & Yasukawa, K. (2013). Critical perspectives on adults’ mathematics education. In M. A. (Ken) Clements et al. (Eds.), Third International Handbook of Mathematics Education, (pp. 203-242). Springer International Handbooks of Education 27, DOI 10.1007/978-1-4614-4684-2_7, © Springer Science+Business Media New York 2013.
Evans, J. (2014). New PIAAC results: Care is needed in reading reports of international surveys. Adults Learning Mathematics: An International Journal, 9(1), 37-52.
Friel S. N., Curcio F. R., & Bright G. W. (2001). Making sense of graphs: critical factors influencing comprehension and instructional implications. Journal for Research in Math. Education, 32, 124-158.
Gal, I. (2002). Adults’ statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. International Statistical Review, 70(1), 1-25.
Gal, I. (2012). Developing probability literacy: Needs and pressures stemming from frameworks of adult competencies and mathematics curricula. 12th International Congress on Mathematics Education (ICME12): Seoul, Korea. URL: http://www.icme12.org/upload/UpFile2/TSG/2088.pdf
Garfield, J. B., & Ben-Zvi, D. (2008). Developing students’ statistical reasoning: Connecting research and teaching practice. New York: Springer.
Ginsburg, L. (2008). Designing instruction with the components of numeracy in mind. Focus on Basics, Connecting Research and Practice 9 (A), 14-19.
Gonzalez, M. T., Espinel, M. C., & Ainley, J. (2011). Teachers’ graphical competence. In C. Batanero, G. Burrill, and C. Reading (Eds.), Teaching statistics in school mathematics: Challenges for teaching and teacher education (pp.187-197). A Joint ICMI/IASE Study. New York: Springer.
Harper, S. R. (2004). Students' interpretations of misleading graphs. Mathematics teaching in the middle school, 9 (6), 340-343.
Hobden, S. (2014). When statistical literacy really matters: Understanding published information about the HIV/AIDS epidemic in South Africa. Statistics Education Research Journal, 13(2), 72–82.
Jacobbe, T. (2012). Elementary school teachers’ understanding of the mean and median. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 1143–1161.
Makar, K., & Rubin, A. (2009). A framework for thinking about informal statistical inference. Statistics Education Research Journal, 8(1), 82–105.
Media Matters (2005, March 22). CNN.com Posted Misleading Graph Showing Poll Results on Schiavo case. Ανακτήθηκε από: www.mediamatters.org/items/200503220005
Monteiro, C., & Ainley, J. (2007). Investigating the interpretation of media graphs among student teachers. International Electronic Journal of Mathematics Education, 2(3), 188–207.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
PIAAC Numeracy Expert Group. (2009). PIAAC numeracy: A conceptual framework. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Pratt, D., Griffiths, D., Jennings, D., & Schmoller, S. (2016). Tensions and compromises in the design of a MOOC for adult learners of mathematics and statistics. Proceedings of 13th International Congress on Mathematical Education (pp. 256-263). Hamburg, 24-31 July 2016.
Rumsey, D. J. (2011). Statistics for Dummies. Wiley Publishing, Inc.
Safford-Ramus, K., Misra, P. K., & Maguire, T. (2016). The troika of adult learners, lifelong learning, and mathematics: learning from research, current paradoxes, tensions and promotional strategies. ICME-13 Topical Surveys, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-32808-9
Steffe, L. P., & Thompson, P. W. (2000). Teaching experiment methodology: underlying principles and essential elements. In R. Lesh & A. E. Kelly (Eds.), Research design in mathematics and science education (pp. 267-307). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Tout, D., & Gal, I. (2015). Perspectives on numeracy: reflections from international Assessments. ZDM Mathematics Education, DOI 10.1007/s11858-015-0672-9
Watson, J. (1997). Assessing statistical literacy through the use of media surveys. In I. Gal & J. Garfield (eds.), The Assessment Challenge in Statistics Education, (pp. 107-121) IOS and Press International Statistical Institute, Amsterdam.
Λεμονίδης, X. (2002). Aριθμητισμός ή μαθηματικός γραμματισμός. Κείμενο προδιαγραφών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.).
Λεμονίδης, Χ., & Μαραβελάκης, Π.Ε. (2013). Πρόγραμμα σπουδών του γραμματισμού των Μαθηματικών.
Λεμονίδης, Χ. (2003). Η επιρροή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών των Μαθηματικών. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, 28-29 Ιουνίου, 2003.
Χοντολίδου, Ε. (2010). Τo πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, (2010 2η έκδ.) Αθήνα: ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, (σελ. 75-80).