ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Δημοσιευμένα: Δεκ 1, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
ένταξη αποκλεισμός εξουσία στη ΜΕ Λόγος (discourse) μεταδομισμός
Paola Valero
Περίληψη

Είναι προφανής αλήθεια σήμερα ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση αποτελεί πυλώνα της πολιτειότητας (citizenship), όπως είναι προφανής αλήθεια και το γεγονός ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση πρέπει να είναι για όλους. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι η Μαθηματική Εκπαίδευση σίγουρα δεν είναι για όλους. Θεωρώντας τα σχολικά μαθηματικά ως προνομιούχο περιοχή του σχολικού προγράμματος σπουδών είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς, στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πρακτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης συνιστούν αναπόφευκτους μηχανισμούς τόσο ένταξης όσο και αποκλεισμού. Αλλά ... ένταξη και αποκλεισμός από ποιον; σε / από τι; Η πρόθεσή μου σε αυτή την εργασία, αντλώντας από το έργο του Michel Foucault, είναι η οριοθέτηση μιας αναδυόμενης τάσης στην έρευνα για τις πολιτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ως ιστορικές και πολιτισμικές πρακτικές στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Η μετάβαση από μια εστίαση στην πολιτισμική κατανόηση της μαθηματικής σκέψης, προς την κατανόηση των σχολικών μαθηματικών ως τομέα του αναλυτικού προγράμματος στη σύγχρονη σχολική διαδικασία στον 20ό αιώνα επιτρέπει τον προσδιορισμό της σύστασης των συστημάτων λογικής που διέπουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα μαθηματικά. Αυτός ο εντοπισμός φέρνει διαφορετικές θεωρήσεις για την κατανόηση της αποτυχίας και της επιτυχίας στα σχολικά μαθηματικά. Αξιοποιώντας υλικό από την τρέχουσα έρευνα μου θα κάνω φανερό πώς τέτοιοι τύποι ανάλυσης ξεδιπλώνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες η Μαθηματική Εκπαίδευση πραγματώνει την ένταξη ή τον αποκλεισμό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Paola Valero, Aalborg University
Καθηγήτρια
Αναφορές
Baker, D. P., Goesling, B., & LeTendre, G. K. (2002). Socioeconomic Status, School Quality, and National Economic Development: A Cross-National Analysis of the "Heyneman-Loxley Effect" on Mathematics and Science Achievement. Comparative Education Review, 46(3), 291-312.
Clements, M. A., Keitel, C., Bishop, A., Kilpatrick, J., & Leung, F. S. (2013). From the Few to the Many: Historical Perspectives on Who Should Learn Mathematics. In M. A. Clements, A. J. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick & F. K. S. Leung (Eds.), Third International Handbook of Mathematics Education (Vol. 27, pp. 7-40): Springer New York
Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, F., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, D.C.: Nationla Center for Educational Statistics – U.S. Department of Health, Education, and Welfare.
Diaz, J. D. (2014). Governing Equality. European Education, 45(3), 35-50. doi: 10.2753/EUE1056-4934450303
Doğan, O., & Haser, Ç. (2014). Neoliberal and nationalist discourses in Turkish elementary mathematics education. ZDM, 46(7), 1-11. doi: 10.1007/s11858-014-0605-z
Duarte, C. (2009). A "realidade" nas tramas discursivas da educação matemática. Ph.D. thesis. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo.
European Commission. (2012). Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes. Strasbourg: European Commission.
Foucault, M. (1991). Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Penguin Books.
Gutierrez, R. (2013). The sociopolitical turn in mathematics education. Journal for Resarch in Mathematics Education, 44(1), 37-68.
Heyneman, S. P., & Loxley, W. A. (1982). Influences on Academic Achievement Across High and Low Income Countries: A Re-Analysis of IEA Data. Sociology of education, 55(1), 13-21.
Kanes, C., Morgan, C., & Tsatsaroni, A. (2014). The PISA mathematics regime: knowledge structures and practices of the self. Educational Studies in Mathematics, 87(2), 145-165. doi: 10.1007/s10649-014-9542-6
Knijnik, G. (2012). Differentially positioned language games: ethnomathematics from a philosophical perspective. Educational Studies in Mathematics, 80(1), 87-100. doi: 10.1007/s10649-012-9396-8
Knijnik, G., & Wanderer, F. (2010). Mathematics education and differential inclusion: A study about two brazilian time–space forms of life. ZDM, 42(3-4), 349-360.
Kollosche, D. (2014). Mathematics and power: an alliance in the foundations of mathematics and its teaching. ZDM, 46(7), 1061-1072. doi: 10.1007/s11858-014-0584-0
Lerman, S. (1998). A moment in the zoom of a lens: Towards discursive psychology of mathematics teaching and learning. In A. Olivier & K. Newstead (Eds.), Proceedings of the 22nd Conference of the PME (Vol. 1, pp. 66-81). Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch
Lerman, S. (2006). Cultural psychology, anthropology and sociology: the developing 'strong' social turn. In J. Maasz & W. Schloeglmann (Eds.), New mathematics education research and practice (pp. 171-188). Rotterdam: Sense
Lynn, R., & Meisenberg, G. (2010). National IQs calculated and validated for 108 nations. Intelligence, 38(4), 353-360. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2010.04.007
Montecino, A., & Valero, P. (2015). Product and agent: two faces of the mathematics teacher. In S. Mukhopadhyay & B. Greer (Eds.), Proceedings of the Eighth International Mathematics Education and Society Conference (MES 8) (Vol. 3, pp. 794-806). Portland, United States: Ooligan Press, Portland State University
OECD. (2014a). Education at a glance 2014. OECD indicators. Paris: OECD.
OECD. (2014b). PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know. Paris: OECD.
Pais, A. (2013). An ideology critique of the use-value of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 84(1), 15-34. doi: 10.1007/s10649-013-9484-4
Pais, A. (2014). Economy: the absent centre of mathematics education. ZDM, 46(7), 1-9. doi: 10.1007/s11858-014-0625-8
Popkewitz, T. S. (1991). A political sociology of educational reform : power/knowledge in teaching, teacher education, and research. New York: Teachers College Press.
Popkewitz, T. S. (2004). The Alchemy of the Mathematics Curriculum: Inscriptions and the Fabrication of the child. American Educational Research Journal, 41(1), 3-34.
Popkewitz, T. S. (2008). Cosmopolitanism and the age of school reform : science, education, and making society by making the child. New York: Routledge.
Popkewitz, T. S., & Brennan, M. (1997). Restructuring of social and political theory in education: Foucault and a social epistemology of school practices. Educational Theory, 47(3), 287-313. doi: 10.1111/j.1741-5446.1997.00287.x
Radford, L. (2008). The ethics of being and knowing: Towards a cultural theory of learning. In L. Radford, G. Schubring & F. Seeger (Eds.), Semiotics in Mathematics Education: Epistemology, History, Classroom, and Culture (pp. 215-234). Rotterdam: Sense
Rindermann, H., & Ceci, S. J. (2009). Educational policy and country outcomes in international cognitive competence studies. Perspectives on Psychological Science, 4(6), 551-568. doi: 10.1111/j.1745-6924.2009.01165.x
Skovsmose, O. (2005). Travelling through education. Uncertainty, mathematics, responsibility. Rotterdam: Sense.
Skovsmose, O., & Valero, P. (2001). Breaking political neutrality: The critical engagement of mathematics education with democracy. In B. Atweh, H. Forgasz & B. Nebres (Eds.), Sociocultural research on mathematics education. An international perspective. (pp. 37-55). Mahwah, NJ: Erlbaum
Stintson, D. (2006). African American male adolescents, schooling (and mathematics): Deficiency, rejection, and achievement. Review of Educational Research, 76(4), 477-506.
Valero, P. (2004). Postmodernism as an attitude of critique to dominant mathematics education research. In M. Walshaw (Ed.), Mathematics education within the postmodern (pp. 35-54). Greenwich (USA): Information Age
Valero, P. (2013). Political perspectives in mathematics education. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia of Mathematics Education. New York: Springer.
Valero, P., & Meaney, T. (2014). Trends in researching the socioeconomic influences on mathematical achievement. ZDM, 1-10. doi: 10.1007/s11858-014-0638-3
Vithal, R., & Volmink, J. (2005). Mathematics curriculum research: roots, reforms, reconciliation and relevance. In R. Vithal, J. Adler & C. Keitel (Eds.), Researching mathematics education in South Africa : perspectives, practices, and possibilities (pp. 3-27). Cape Town, South Africa and Chicago, IL: HSRC Press
Walkerdine, V. (1988). The mastery of reason: Cognitive development and the production of rationality. London ; New York: Routledge.
Walls, F. (2009). Mathematical subjects : children talk about their mathematics lives. Dordrecht ; New York: Springer.
Walshaw, M. (2004). Pre-service Mathematics Teaching in the Context of Schools: An Exploration into the Constitution of Identity. Journal of Mathematics Teacher Education, 7(1), 63-86. doi: 10.1023/B:JMTE.0000009972.30248.9c
Wiliam, D., Bartholomew, H., & Reay, D. (2004). Assessment, learning and identity. In P. Valero & R. Zevenbergen (Eds.), Researching the socio-political dimensions of mathematics education : issues of power in theory and methodology (pp. 43-62). Boston: Kluwer Academic Publishers.