Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ


Δημοσιευμένα: Δεκ 1, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματική εκπαίδευση κοινωνικές πολιτισμικές πολιτικές παράμετροι μειονοτικοί μαθητές
Χαράλαμπος Σακονίδης (Charalampos Sakonidis)
Περίληψη

Η ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης και σκέψης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που οριοθετείται από ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες.  Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών από μαθητές της μειονότητας στη Θράκη, μέσα από την προσωπική νοηματοδότηση του ερευνητή. Η αναστοχαστική προσέγγιση κρίσιμων συμβάντων που υιοθετείται υποδεικνύει ότι για ένα μειονοτικό μαθητή, η επιτυχής συμμετοχή στην πρακτική της μαθηματικής εκπαίδευσης συνιστά μια συνεχή πάλη με εξουσιαστικές δομές που λειτουργούν σε τοπικό αλλά και γενικό επίπεδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χαράλαμπος Σακονίδης (Charalampos Sakonidis), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγητής
Αναφορές
Abreu, G. (2005). Cultural identities in the multiethnic mathematical classroom. In M. Bosch (Ed.), Proceedings of the fourth CERME (pp. 1131 - 1140). Sant Feliu de Guíxols, Spain: FUNDEMI IQS, Universitat Ramon Llull.
Abreu, G., Bishop, A., & Presmeg, N. C. (2002). Transitions between contexts of mathematical practices. Cambridge: Kluwer Academic Publishers.
Alrø, H., Skovsmose, O. & Valero, P. (2005). Culture, diversity and conflict in landscapes of mathematics learning. In M. Bosch (Ed.), Proceedings of the fourth CERME (pp. 1141 - 1152). Sant Feliu de Guíxols, Spain: FUNDEMI IQS, Universitat Ramon Llull.
Appelbaum, P., & Stathopoulou, C. (2015). Critical Issues in Culture and Mathematics Learning. Handbook of International Research in Mathematics Education, 336.
Ασκούνη, Ν. (2006). Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη: από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Billett, S. (2002). Workplaces, communities and pedagogy: An activity theory view. In M. Lea & K. Nicoll (Eds), Distributed learning: Social and cultural approaches to practice. London, New York: Routledge/Falmer & Open University Press.
Bishop, A. (1988). Mathematical enculturaltion: A cultural perspective on mathematics education. Dordrecht: Kluwer.
Boaler, J., & Greeno, J. (2000). Identity, agency, and knowing in mathematical worlds. In J. Boaler (Ed.), Multiple perspectives on mathematics teaching and learning (pp. 171–200). Westport: Ablex.
Bruner, J. (1987). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Cobb, P., Stephan, M., McClain, K., & Gravemeijer, K. (2001). Participating in classroom mathematical practices. The Journal of the Learning Sciences, 10, 113–164.
Cobb, P. Hodge L. L. (2002): A Relational Perspective on Issues of Cultural Diversity and Equity as They Play Out in the Mathematics Classroom. Mathematical Thinking and Learning, 4:2-3, 249-284.
D’Ambrosio, U. (1993). Etnomatemática. Arte ou técnica de explicar e conhecer. Sao Paulo: Ática.
Δραγώνα Θ., Φραγκουδάκη Ά. (επιμ.) (2008). Πρόσθεση, όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, όχι Διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Elbers, E., & de Haan, M. (2004). Dialogic learning in the multi-ethnic classroom. Cultural resources and modes of collaboration. In J. van der Linden, & P. Renshaw (Eds.), Dialogical perspectives on learning, teaching and instruction (pp. 17-43). Dordrecht: Kluwer.
Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit.
Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14, 133-156.
Frankenstein, M. (1995). Equity in mathematics education: Class in the world outside the class. In W. Secada, E. Fennema, & L. Adajian (Eds.), New directions for equity in mathematics education (pp. 165-190). Cambridge, USA: Cambridge University Press.
Gee, J. (1997). Thinking, learning, and reading: The situated sociocultural mind. In D. Kirshner& J. A. Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives (pp. 235–260). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Goodell, J. E. (2006). Using critical incident reflections: a self-study as a mathematics teacher educator. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(3), 221-248.
Gutiérrez, R. (2013). The sociopolitical turn in mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education, 44(1), 37–68.
Hermans, H. (2001). The dialogical self: Toward a theory of personal and cultural positioning. Culture and Psychology, 7(3), 323-366.
Hodgen, J., Küchemann, D., Brown, M., & Coe, R. (2009). Children's understandings of algebra 30 years on. Research in Mathematics Education, 11(2), 193-194.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
Lerman, S. (1998). The Intension/Intention of Teaching Mathematics. In C. Kanes (Ed.), Proceedings of Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol.1, pp.29-44). Griffith University at Gold Coast, Australia:Mathematics Education Research Group of Australasia.
Lerman, S. (2000). The social turn in mathematics education research. In J. Boaler (Ed.), Multiple perspectives on mathematics teaching and learning (pp.19-44). Westport: Ablex Publishing.
Lerman, S. (2001). Cultural discursive psychology: a sociocultural approach to studying the teaching and learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 46(1-3), 87-113.
Lerman, S. (2006). Cultural psychology, anthropology and sociology: The developing 'strong' social turn. In J. Maasz & W. Schloeglmann (Eds.), New mathematics education research and practice (pp. 171-188). Rotterdam: Sense.
Μαυρομμάτης, Γ. (2008). Eθνικισμός και ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής: H εκπαίδευση των Θρακιωτών μουσουλμάνων μειονοτικών 1945-1975. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Pearce, B.W. & Littlejohn, S.W. (1997). Moral Conflict - When social worlds collide. Thousand Oaks: Sage Publications.
Popkewitz, T. (2002). Whose heaven and whose redemption? The alchemy of the mathematics curriculum to save (please check one or all of the following: (a) the economy, (b) democracy, (c) the nation, (d) human rights, (d) the welfare state, (e) the individual). In P. Valero & O. Skovsmose (Eds.), Proceedings of the Third International MES Conference, Addendum (pp. 1-26). Copenhagen: Centre for Research in Learning Mathematics.
Potari, D., Sakonidis, Ch., Chatzigoula, A. & Manaridis, A. (2010). Teachers’ and researchers’ collaboration in analyzing mathematics teaching: A context for professional reflection and development. Journal of Mathematics Teacher Education, 13, 473-485.
Schubauer-Leoni, M.L., & Perret-Clermont, A.-N. (1997). Social interactions and mathematics learning. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Learning and teaching mathematics: An international perspective (pp. 265-283). Hove: Psychology Press.
Valero, P. (2004). Mathematics education research, diversity and inclusion. In M.J. Høines & A.B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 1 (pp. 50-54). Bergen: Bergen University College.
Valero, P. (2007). A socio-political look at equity in the school organization of mathematics education. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 39(3), 225-233.
Valero, P. (2008). Discourses of power in mathematics education research: Concepts and possibilities for action. PNA 2(2), 43-60.
Valero, P., & Pais, A. (2015). Examining Political Perspectives in Maths Education. In C. Bergsten, & B. Sriraman (Eds.), Refractions of Mathematics Education (pp. 173-196). Charlotte: Information Age Publications.
Wardle, E., & Donna Kain, D. (2005). Building Context: Using Activity Theory to Teach about Genre in Multi-Major Professional Communication Courses. Technical Communication Quarterly 14 (1), 113-39.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Wertsch, J.V. (1991). Voices of mind: A sociocultural approach to mediated action. London: Havester Wheastsheaf.