ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Δημοσιευμένα: Δεκ 1, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
νοητική αναπηρία χρηματικές συναλλαγές κοινωνική ένταξη συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Βασιλική Χρυσικού (Vasiliki Chrysikou)
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας-δράσης, όπου η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών σε μαθητές με νοητική αναπηρία εξετάζονται ως κοινωνικά και πολιτισμικά ενταγμένες διαδικασίες. Ο στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί με ποιον τρόπο η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες χρηματικών συναλλαγών στην κοινότητα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονταν οι μητέρες να υλοποιήσουν παρόμοιες δράσεις εκτός του σχολικού πλαισίου. Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται ότι οι συζητήσεις με τις μητέρες ενίσχυσαν την επιλογή διδακτικών στόχων και πλαισίων μάθησης που έχουν νόημα για τους μαθητές. Αντίθετα, παράγοντες όπως οι αντιλήψεις των μητέρων για την κοινωνική ένταξη-και κυρίως για το στίγμα των ατόμων με αναπηρία-περιόρισαν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες εκτός του σχολικού πλαισίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βασιλική Χρυσικού (Vasiliki Chrysikou), Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναφορές
Baroody, A. J., & Ginsburg, H. P. (1990). Children’s mathematical learning: A cognitive view. In R. B. Davis, C. A. Maher, & N. Noddings (Eds.),Constructivist views on the teaching and learning of mathematics (pp. 51-210). Journal for Research in Mathematics Education, Monograph, Vol. 4.
Browder, D. M., & Cooper-Duffy, K. (2003). Evidence-based practices for students with severe disabilities and the requirement for accountability in “No child left behind”. The Journal of Special Education, 37(3), 157-163.
Browder, D. M., & Grasso, E. (1999). Teaching money skills to individuals with mental retardation: A literature review with practical applications. Remedial and Special Education, 20(5), 297-308.
Butler, F. M., Miller, S. P., Lee, K., & Pierce, T. (2001). Teaching mathematics to students with mild-to-moderate mental retardation: A review of the literature. Mental Retardation, 39(1), 20-31.
Cuskelly, M. (2006). Parents of adults with an intellectual disability. Family Matters, 74, 20-25.
DiPipi-Hoy, C., & Jitendra, A. (2004). A parent-delivered intervention to teach purchasing skills to young adults with disabilities. The Journal of Special Education, 38(3), 144-157.
Denny, P. J., & Test, D. W. (1995). Using the one-more-than technique to teach money counting to individuals with moderate mental retardation: A systematic replication. Education & Treatment of Children, 18(4), 422-32.
Green, S. E. (2007). “We’ re tired, not sad”: Benefits and burdens of mothering a child with a disability. Social Science & Medicine, 64, 150-163.
Green, S., Davis, C., Karshmer, E., Marsh, P., & Straight, B. (2005). Living stigma: The impact of labeling, stereotyping, separation, status loss, and discrimination in the lives of individuals with disabilities and their families. Sociological Inquiry, 75(2), 197-215.
Herr, K., & Anderson, G. L. (2005). The action research dissertation: A guide for students and faculty. Thousand Oaks, CA: Sage.
Keogh, B. K., Gallimore, R., & Weisner, T. (1997). A sociocultural perspective on learning and learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 12(2), 107-113.
Knight, K. (2013). The changing face of the “good mother”: Trends in research into families with a child with intellectual disability, and some concerns. Disability & Society, 28(5), 660-673.
Lam, S., Wong, B., Leung, D., Ho, D., & Au-Yeung, P., (2010). How parents perceive and feel about participation in community activities: The comparison between parents of preschoolers with and without autism spectrum disorders. Autism, 14(4), 359-377.
Mechling, L. C., Gast, D. L., & Bartholde, S. (2003). Multimedia computer-based instruction to teach students with moderate intellectual disabilities to use a debit card to make purchases. Exceptionality, 11(4), 239-254.
Morse, T. E., & Schuster, J. W. (1996). Grocery shopping skills for persons with moderate to profound intellectual disabilities: A review of the literature. Education & Treatment of Children, 19(4), 487-517.
Pais, A., Stentoft, D., & Valero, P. (2010). From questions of how to questions of why in mathematics education research. In U. Gellert, E. Jablonka, & C. Morgan, (Eds.), Proceedings of the 6th International Mathematics Education and Society Conference (MES6) (Vol. 2, pp. 398–407). Berlin: Freie Universität Berlin.
Porter, J., & Lacey, P. (2005). Researching learning difficulties. London: Sage.
Russell, F. (2003). The expectations of parents of disabled children. British Journal of Special Education, 30(3), 144-149.
Σούλης, Σ. (2002). Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι: Διδακτικές στρατηγικές εκπαίδευσης παιδιών με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Σταυρούση, Π. (2007). Εκπαίδευση και νοητική καθυστέρηση: Πρακτικές και προκλήσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος «Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης» (σσ. 72-86). Αθήνα: Γρηγόρης.
Στρογγυλός, Β. (2011). Αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Στο Σ. Παντελιάδου & Β. Αργυρόπουλος (Επιμ.), Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη (σσ. 253-299). Αθήνα: Πεδίο.
Seligman, M., & Darling, R. B. (2007). Ordinary families, special children: A systems approach to childhood disability (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press.
Spann, S. J., Kohler, F. W., & Soenksen, D. (2003). Examining parents’ involvement in and perceptions of special education services: An interview with families in a parent support group. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18(4), 228-237.
Tekin-Iftar, E. (2008). Parent-delivered community-based instruction with simultaneous prompting for teaching community skills to children with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(2), 249-265.
Ukeli, V. T., & Akem, I. A. (2013). Parental role in mathematics achievement of visually impaired students in Benue state. Journal of Educational and Social Research, 3(5), 25-36.
Xin, Y. P., Grasso, E., DiPipi-Hoy, C. M., & Jitendra, A. (2005). The effects of purchasing skill instruction for individuals with developmental disabilities: A meta-analysis. Council for Exceptional Children, 71(4), 379-400.
Zoniou-Sideri, A., & Nteropoulou-Nterou, E. (2007). Experiences of disabled children’s families concerning school-family collaboration. International Journal of Parents in Education, 1(0), 174-181.