ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


Δημοσιευμένα: Jun 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτική ρομποτική χωρικές δεξιότητες ΤΠΕ
Σπύρος Κούριας (Spyros Kourias)
Περίληψη

H παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτή η ανάδυση χωρικών δεξιοτήτων με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την συμμετοχή σε συνεργατικές διαδικασίες προγραμματισμού της κίνησης ενός ρομπότ σε συνθήκες διδακτικού πειράματος. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο διδακτικό πείραμα ενεπλάκησαν σε σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούσαν συνεργατικές πρακτικές σύνθεσης ψευδοκώδικα. Τα ερευνητικά δεδομένα μας βασίζονται σε ημερολόγιο επιτόπιας παρατήρησης, συνεντεύξεις, σχέδια και "διαγράμματα ροής" που δημιούργησαν τα παιδιά και στόχευαν στην συστηματική καταγραφή της συνολικής εμπειρίας τους. Η ανάλυση, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανή η καλλιέργεια συγκεκριμένων χωρικών δεξιοτήτων για τα μικρά παιδιά  εφόσον αυτά εμπλέκονται βιωματικά σε στοχευμένα σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής τα οποία τους παρέχουν πρόσβαση σε ποικιλία νοητικών εργαλείων κι ευνοούν την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους ως βάση για τη δόμηση γνώσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σπύρος Κούριας (Spyros Kourias), Πανεπιατήμιο Θεσσαλίας

Διδάκτορας Επιστημών Πορσχολικής Αγωγής, Ερευνητής

Αναφορές
Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science and Technology Education, 6(1), 63e71.
Bers, M. U., Ponte, I., Juelich, K., Viera, A., & Schenker, J. (2002). Teachers as designers: Integrating robotics into early childhood education. Information Technology in Childhood Education , 123-145
Bers, M. U. (2008). Blocks to robots: Learning with technology in the early childhood classroom . NY: Teacher's College Press.
Bers, M. U., Flannery, L., Kazakoff, E. R., & Sullivan, A. (2014). Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. Computers and Education, 72, 145e157.
Bruner, J. S. (1985). Vygotsky: A historical and conceptual perspective. Culture, communication, and cognition: Vygotskian perspectives, 21, 34. Cambridge: Cambridge University Press.
Chronaki A. & Kourias, S. (2012). Playing Robots: Doing Mathematics and Doing Gender. Paper for CIEAEM 64 Conference "Mathematics Education and Democracy: learning and teaching practices", Rhodes, Greece, 23-27 July 2012.
Cobb, P., Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational researcher, 32(1), 9-13.
Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., & Souberman, E. (1978). Mind in society. Mind in society the development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Glasersfeld, E. (Ed.). (2006). Radical constructivism in mathematics education (Vol. 7). Springer Science & Business Media.
Hussain, S., Lindh, J., & Shukur, G. (2006). The effect of LEGO training on pupils' school performance in mathematics, problem solving ability and attitude: Swedish data. In Educational technology and society (Vol. 9, pp. 182e194).
Kazakoff, E. R., Sullivan, A., & Bers, M. U. (2013). The effect of a classroom-based intensive robotics and programming workshop on sequencing ability in early childhood. Early Childhood Education Journal, 41(4), 245e255.
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: Νέων Τεχνολογιών
.
Kress, G. 2010. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. London & Νew York: Routledge.
Kumpulainen, K., & Wray, D. (Eds.). (2002). Classroom Interaction and Social Learning. From Theory to Practice. London: Routledge/Falmer.
Mercer, N. (2002). Words and minds: How we use language to think together. Routledge.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. Brighton: Harvest Press
Piaget, J. I., & Inhelder, B. (1967). The Child's Conception of Space. The Child's Conception of Space WW Norton, New York, 9-55.
Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and selecting samples. London: Sage.
Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In W. Damon (Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 2. Cognition, perception, and language (pp. 679-744). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.
Φεσάκης Γ., Τασούλα Ε., (2006). "Σχεδιασμός χειριζόμενης μέσω ΗΥ εκπαιδευτικής ρομποτικής διάταξης για την οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης χώρου από νήπια", Περιοδικό "Αστρολάβος" της ΕΜΕ, τεύχος 6, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006, σελ.: 33-54
Χρονάκη, Α. (2010). Το "Διδακτικό Πείραμα": Η ποιοτική μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Στο Πουρκός Μ. Α., Δαφέρμος Μ. (επιμ.), Ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση. Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
Χρονάκη Α. & Σ. Κούριας (2011). Παιδιά, Ρομπότ και Lego Mindstorms: Καταγράφοντας το ξεκίνημα μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης. Στα πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία". Πάτρα, 28-30 Απριλίου 2011