Εργαλεία, όργανα, πόροι και τεχνουργήματα στη Διδακτική των Μαθηματικών


Δημοσιευμένα: Dec 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
εργαλείο πόρος τεχνούργημα όργανο σώματα κειμένων θεωρία προτύπου
Μαρίνος Αναστασάκης
Ελένη Βασιλάκη
Περίληψη

Αν και η έννοια του εργαλείου έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη Διδακτική των Μαθηματικών, η επιστημονική κοινότητα δεν φαίνεται να συμφωνεί ως προς τη σημασία του όρου εργαλείο και των άλλων σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία όπως το τεχνούργημα, το όργανο και ο  πόρος. Για την αναγνώριση της σημασίας που αποδίδεται σε κάθε όρο από τους Έλληνες ερευνητές και τις Ελληνίδες ερευνήτριες, δημιουργήθηκε σώμα κειμένων 1.500.000 λέξεων από τα πρακτικά του Πανελλήνιου συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (2005-2022) και εφαρμόστηκαν μέθοδοι γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων υιοθετήθηκε η Θεωρία Προτύπου που υιοθετεί την ύπαρξη ιεραρχικών δομών κατά την οργάνωση της γνώσης στη σημασιολογική μνήμη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adler, J. (2000). Conceptualising Resources as a Theme for Teacher Education. Journal of Mathematics Teacher Education, 3(3), 205-224. doi:10.1023/a:1009903206236
Brezina, V. (2018). Statistics in Corpus Linguistics. Cambridge University Press.
Cole, M. (1998). Cultural psychology: A once and future discipline. Harvard university press.
Cole, M., & Engeström, Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed cognition. In G. Salomon (Ed.), Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp. 1-46). Cambridge University Press.
Engeström, Y. (1990). When is a tool? Multiple meanings of artifacts in human activity. In Y. Engeström (Ed.), Learning, working and imagining: Twelve studies in activity theory (pp. 171-195). Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
Engeström, Y. (2015). Learning by expanding (Second ed.). New York: Cambridge University Press.
Engeström, Y. (2016). Studies in expansive learning: Learning what is not yet there. Cambridge University Press.
Eysenck, Μ. & Brysbaert, Μ. (2022) Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Επιμέλεια: Ε. Βασιλάκη & Ε. Λυπουρλή. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Firth, J. (1957). A synopsis of linguistic theory, 1930-1955. In Studies in Linguistic Analysis, special volume of the Philological Society (pp. 1-31). Oxford: Blackwell.
Guin, D., & Trouche, L. (1998). The complex process of converting tools into mathematical instruments: The case of calculators. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 3, 195-227.
Hoyles, C., & Lagrange, J.-B. (Eds.). (2010). Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain. Boston, MA: Springer US.
Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Imao, Y. (2019). CasualConc (Version 2.1.2). Retrieved from Retrieved from https://sites.google.com/site/casualconc/
Impedovo, M. A., Andreucci, C., & Ginestié, J. (2017). Mediation of artefacts, tools and technical objects: an international and French perspective. International Journal of Technology and Design Education, 27(1), 19-30. doi:10.1007/s10798-015-9335-y
Inglis, M., & Foster, C. (2018). Five Decades of Mathematics Education Research. Journal for Research in Mathematics Education, 49(4), 462-500. doi:10.5951/jresematheduc.49.4.0462
Kaptelinin, V., & Nardi, B. A. (2006). Acting with technology: Activity theory and interaction design. MIT press.
Kidwell, P. A., Ackerberg-Hastings, A., & Roberts, D. L. (2008). Tools of American Mathematics Teaching, 1800–2000. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Laborde, C., & Sträßer, R. (2010). Place and use of new technology in the teaching of mathematics: ICMI activities in the past 25 years. ZDM, 42(1), 121-133. doi:10.1007/s11858-009-0219-z
Leontiev, N. (1981). Problems of the development of the mind. Moscow: Progress Publishers.
Lukin, A. (2019). War and Its Ideologies. Singapore: Springer Singapore. doi:10.1007/978-981-13-0996-0
Margolis, E., & Laurence, S. (1999). Concepts: Core Readings. MIT Press.
Markauskaite, L., & Goodyear, P. (2017). Epistemic Tools and Artefacts in Epistemic Practices and Systems. In Professional and Practice-based Learning: Epistemic Fluency and Professional Education (pp. 233-264). Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-007-4369-4_9
McDonald, G., Le, H., Higgins, J., & Podmore, V. (2005). Artifacts, Tools, and Classrooms. Mind, Culture, and Activity, 12(2), 113-127. doi:10.1207/s15327884mca1202_3
McEnery, T., & Hardie, A. (2012). Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge University Press.
Monaghan, J., Trouche, L., & Borwein, J. M. (2016). Tools and Mathematics. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02396-0
Roberts, D. L., Leung, A. Y. L., & Lins, A. F. (2012). From the Slate to the Web: Technology in the Mathematics Curriculum. In Third International Handbook of Mathematics Education (pp. 525-547). New York, NY: Springer New York. doi:10.1007/978-1-4614-4684-2_17
Rosch, E., Mervis, C. B., Gray, W. D., Johnson, D. M., & Boyes-Braem, P. (1976). Basic objects in natural categories. Cognitive Psychology, 8(3), 382-439. doi:10.1016/0010-0285(76)90013-x
Säljö, R. (1996). Mental and physical artifacts in cognitive practices. In P. Reiman & S. Hans (Eds.), Learning in humans and machines: towards an interdisciplinary learning science (pp. 83-95). London, UK: Pergamon Press.
Sfard, A., & McClain, K. (2002). Guest Editor’s Introduction: Analyzing Tools: Perspectives on the Role of Designed Artifacts in Mathematics Learning. Journal of the Learning Sciences, 11(2-3), 153-161. doi:10.1080/10508406.2002.9672135
Smith, E. E., Osherson, D. N., Rips, L. J., & Keane, M. (1988). Combining prototypes: A selective modification model. Cognitive science, 12(4), 485-527.
Tanaka, J. W., & Taylor, M. (1991). Object categories and expertise: Is the basic level in the eye of the beholder. Cognitive Psychology, 23(3), 457-482. doi:10.1016/0010-0285(91)90016-h
Taylor, J. R. (1995). Linguistic Categorization. Oxford: Clarendon Press.
Verillon, P., & Rabardel, P. (1995). Cognition and artifacts: A contribution to the study of though in relation to instrumented activity. European journal of psychology of education, 77-101.
Vygotsky, L. (1987). The Collected Works of L. S. Vygotsky (Volume 1): Problems of General Psychology, Including the Volume Thinking and Speech. Boston, MA: Springer. doi:10.1007/978-1-4613-1655-8
Wartofsky, M. W. (1979). Perception, representation, and the forms of action: Towards an historical epistemology. In A portrait of twenty-five years (pp. 215-237). Springer. doi: 10.1007/978-94-009-5345-1_16
Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. Oxford university Press.
Γούτσος, Δ., & Φραγκάκη, Γ. (2015). Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.