Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

To «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποτελεί εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη κρίση, επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ειδικότερα, το περιοδικό δημοσιεύει:

  • Επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων που παρουσιάζουν με τρόπο κριτικό εμπειρικές έρευνες και θεωρητικό προβληματισμό σε θεματικές περιοχές της ΠΕ και της ΕΕΑ
  • Κείμενα επισκόπησης επιστημονικής βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης (review papers)
  • Μεταφρασμένες ή αναδημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες
  • Βιβλιοκρισίες

Το περιοδικό επιδιώκει και υποστηρίζει την προώθηση της επιστημονικής σκέψης και της ερευνητικής πρακτικής στα πεδία της ΠΕ και ΕΑΑ μέσα από:

  • την ανάδειξη του έργου των ερευνητών στα πεδία αυτά και τη σύνδεσή του με το έργο των εκπαιδευτικών,
  • τη δημοσιοποίηση των προβληματισμών και πορισμάτων από σχετικές έρευνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς, 
  • την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς εν γένει,
  • την καλλιέργεια κριτικού στοχασμού σχετικά με τη θεωρία, την ερευνητική μεθοδολογία και την εκπαιδευτική πράξη της ΠΕ/ΕAΑ,
  • την προώθηση και διάδοση της ΠΕ/ΕΑΑ στην Ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία,
  • την αναδημοσίευση επιλεγμένων, γνωστών και σημαντικών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, στη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κάθε υποβληθείσα εργασία εξετάζεται αρχικά από τη Συντακτική Επιτροπή κατά πόσο πληροί τα βασικά κριτήρια δημοσίευσής της στο περιοδικό και στη συνέχεια προωθείται για «τυφλή» αξιολόγηση και κρίση από δύο κριτές της Επιστημονικής Επιτροπής. Ο/οι συγγραφέας/φείς ενημερώνεται από την Συντακτική Επιτροπή μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την υποβολή της εργασίας σε σχέση με την αποδοχή, αναθεώρηση ή απόρριψή της.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, σύμφωνα με την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.