Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
 • Παρέχω στο περιοδικό μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.
 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Λεπτομερείς οδηγίες για την εγγραφή και υποβολή εργασιών στο περιοδικό, θα βρείτε εδώ

Γενικές οδηγίες

Ο/οι συγγραφέας/φείς είναι υπεύθυνος/νοι για το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης εργασίας του/ς. Με την υποβολή της εργασίας για δημοσίευση ο/οι συγγραφέας/φείς αναλαμβάνει/νουν την ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διαβεβαιώνει/ουν ότι δεν προκαλείται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

Όλες οι διαδικασίες (υποβολή, κρίση, δημοσίευση, κτλ) γίνονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, μετά την εγγραφή στο σύστημα.

Γενικές Οδηγίες και Δομή

Η υποβολή εργασίας για δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να γίνεται με βάση το σχετικό υπόδειγμα.

Προδιαγραφές υποβαλλόμενων κειμένων για κρίση και δημοσίευση

 • Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα τα οποία έχουν συγγραφεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
 • Τα κείμενα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού.
 • Θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 4.500 και 6.500 λέξεων, χωρίς να συνυπολογίζονται στην καταμέτρηση οι βιβλιογραφικές αναφορές και όποιο άλλο υποστηρικτικό υλικό, όπως σχήματα, πίνακες, παραρτήματα, κ.λπ. Το αρχείο που υποβάλλεται για αξιολόγηση ακολουθεί τις προδιαγραφές του template. Ξεκινάει με τον τίτλο, την περίληψη στα ελληνικά/ αγγλικά και ακολουθεί το κυρίως κείμενο. Πίνακες, γραφήματα, σχέδια, κλπ παρατίθενται μαζί με τις λεζάντες τους στο τέλος του κειμένου, μετά τη βιβλιογραφία, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα. Η σχετική θέση του καθενός από αυτά μέσα στο κείμενο επισημαίνεται από τους συγγραφείς στο αντίστοιχο σημείο π.χ. [Πίνακας 1].Οι βιβλιογραφικές αναφορές τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Publication Manual of American Psychological Association-APA (6η έκδοση).
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διπλή τυφλή αξιολόγηση, το όνομα του συγγραφέα/φέων δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πουθενά μέσα στο άρθρο, ούτε κάποια άλλη ένδειξη/ αναφορά που να μπορεί να συνδέσει τους κριτές με τον/ τους συγγραφέα/είς.
 • Η υποβολή του άρθρου γίνεται ηλεκτρονικά και προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή του συγγραφέα ή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.

Εγγραφή στο περιοδικό για υποβολή του άρθρου (αν δεν έχετε εγγραφεί ήδη): Θα πρέπει να εγγραφείτε ως συγγραφέας προκειμένου να υποβάλλετε ένα άρθρο.

Τα παρακάτω στοιχεία προφίλ είναι απαραίτητα:

1. Όνομα

2. Επώνυμο

3. Email

4. Απασχόληση (Ιδιότητα, Οργανισμός, Τμήμα. Χωρίστε τα τρία αυτά με ’κόμμα’)

5. ORCID ID Αυτό είναι ένα διεθνές αναγνωριστικό του ερευνητή, το οποίο μπορεί κανείς να αποκτήσει δωρεάν στο www.orcid.org. Είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος να αντιστοιχίζεται μια εργασία με τον συγγραφέα της και να συνδέονται διαδικτυακά οι πληροφορίες. Μερικοί χορηγοί το απαιτούν.

Πληροφορίες σε δύο γλώσσες.  Πρώτα συμπληρώστε τις πληροφορίες στη γλώσσα που είναι γραμμένο το άρθρο. Μετά επαναλάβετε τις πληροφορίες στα αγγλικά. Αν το άρθρο είναι γραμμένο στα αγγλικά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν οι πληροφορίες.

Υποβολή άρθρου: Από την προσωπική σας σελίδα-χρήστη ως συγγραφέα, επιλέξτε να υποβάλλετε ένα νέο άρθρο.

 •  Επιλέξτε την κατηγορία του άρθρου, στην αντίστοιχη θέση του περιοδικού (π.χ. βιβλιοπαρουσίαση, άρθρα, κτλ)
 •  Επιλέξτε την κύρια γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο (Ελληνικά, Αγγλικά)
 • Επιλέξετε «συμφωνώ» με τον κατάλογο προετοιμασίας (checklist)
 • Επισυνάψτε το άρθρο σας
 • Συμπληρώστε τις επιπλέον πληροφορίες, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για όλους τους συγγραφείς (όπως περιγράφεται ανωτέρω). Τα παρακάτω πεδία είναι απαραίτητα:
  • Τίτλος
  • Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά)
  • Λέξεις κλειδιά (υποχρεωτικά στις δύο γλώσσες. Χωρίστε τις λέξεις κλειδιά με άνω τελείες)
  • Γλώσσα (Δηλώστε Εn για Αγγλικά, Gr για Ελληνικά)
  • Βιβλιογραφία. Αντιγράψτε και επικολλήστε τη βιβλιογραφία του άρθρου σας στο πεδίο αυτό. Θα πρέπει να είναι σε στυλ APA. Αυτό επιτρέπει στους εκδότες να συνδέσουν απευθείας τα άρθρα αυτά, αν υπάρχουν στο διαδίκτυο, ώστε να βοηθήσουν τους αναγνώστες του άρθρου σας να εξάγουν άμεσα τμήματα της βιβλιογραφίας σε διαφορετικές μορφές και να βοηθήσουν την παρακολούθηση της χρήσης αυτών των αναφορών. 

Προτείνουμε να συμπληρώσετε όσο περισσότερα πεδία στο πεδίο «indexing» πέραν των υποχρεωτικών. Ο ευρετηριασμός (indexing) βοηθά να δικτυωθεί η εργασία σας και να είναι πιο ορατή στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες για OpenAIRE. Αν η δημοσίευσή σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του Horizon 2020, στο πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τον αριθμό σύμβασης για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Έτσι, η ανακοίνωσή σας θα είναι ορατή στο Ευρωπαϊκό αποθετήριο  www.openaire.eu, το οποίο παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε όλες της δημοσιεύσεις που επιχορηγούνται από την Ε.Ε.

Υποστηρικτικοί φορείς. Προτείνουμε να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο αν το άρθρο σας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης χρηματοδότησης, για παράδειγμα FP7, Horizon 2020, ή από έναν ιδιωτικό Οργανισμό (συμπληρώνοντας π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Wellcome Trust).

Αναθεώρηση και αποδοχή άρθρου

Η συντακτική επιτροπή σε συνεργασία και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των κριτών προβαίνει είτε σε αποδοχή είτε σε απόρριψη δημοσίευσης μιας εργασίας. Σε εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές μπορεί να ζητηθεί να γίνουν μικρής ή μεγάλης έκτασης διορθώσεις ή αναθεωρήσεις, προκειμένου η εργασία να είναι δημοσιεύσιμη. Ο/οι συγγραφέας/φείς έχουν μέγιστο περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να προβούν στις υποδεικνυόμενες διορθώσεις. Οι αναθεωρημένες εργασίες υποβάλλονται ξανά σε κρίση από τους ίδιους αξιολογητές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει οι αλλαγές που ζητήθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες μεταξύ των δύο κριτών, το άρθρο αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή.

Οι εργασίες οι οποίες γίνονται τελικά αποδεκτές  θα δημοσιεύονται με τη μορφή αρχείων PDF στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/issue/archive).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.