Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής


Published: Jun 8, 2019
Keywords:
Θεωρίες Τέχνης Επιστήμη Μουσική Μαθηματικά Μου- σική θεωρία
Φίλιππος Περιστέρης
Abstract

Στο πρώτο μέρος της διδακτορικής διατριβής “Οι τέχνες και οι συ-
ζεύξεις τους στον 20ό αιώνα” η οποία υποστηρίχθηκε με επιτυχία
στις 21 Μαρτίου 2017 στο Ε.Μ.Π. (ΣΕΜΦΕ), αναπτύχθηκαν θέσεις
στηριγμένες στα καθαρά μαθηματικά, τη φυσική και τη βιολογία με πα-
ράδειγμα αιχμής τη μουσική θεωρία προκειμένου να φανεί η δυνατότητα
ελέγχου που μας παρέχει η επιστήμη στον εντοπισμό ενός μικρού χάρτη
παραμέτρων πριν εισέλθει κανείς στο αισθητικό πεδίο. Η ύπαρξη μιας δι-
αχωριστικής γραμμής μεταξύ του επιστημονικού ελέγχου και αισθητικής
προσέγγισης μετατοπίστηκε αρκετές φορές στην ιστορία ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια αμφισβητείται ακόμη και η ίδια της η ύπαρξη. Η παρούσα ερ-
γασία αποτελεί μια επιτομή αυτής της έρευνας εμπλουτισμένη με ακόμα
περισσότερα στοιχεία.

Article Details
  • Section
  • Publishing partner
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abel R. – Altman R., The sounds of early cinema, Indiana University Press,
Burnet J., Early Greek philosophy, Adam & Charles Black, 2nd Ed, London, 1908.
Chion M., Audion-vision, sound on screen, Columbia University Press, New York,
Dahlhaus C., Nineteenth-Century Music, University of California Press, Berkeley,
Howard J., Learning to compose, Cambridge University Press, 1990.
Helmholtz H., The sensations of tone, Longman Green & Co, 3rd, London, 1895.
Sir Jeans, J., Science and music, Cambridge University Press, 1937.
Kamien R., Music, an appreciation, New York University Press, 5th Ed., York, 1992.
Rameau J.P., Treatise in harmony, (Trans. Philip Gossett), Dover, New York, 1971.
Schoenberg A., Theory of harmony, (Tr. By R. Carter), Berkeley, University of
California, Press, 2010.
Sir Jeans, J., στο ίδιο ό.π. 185.
Μεταφράσεις – Ελληνική
Adorno T., Αισθητική θεωρία, Μτφ. Λ. Αναγνώστου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000.
Adorno T., Κοινωνιολογία της μουσικής, Μτφ. Θ. Λουπασάκης – Γ. Σαγκριώτης –
Φ. Τερζάκης, Νεφέλη, Αθήνα, 1997.
Boulez P., Darmstadt: Συμβουλές στη νέα μουσική, Μτφ. Π. Βλαγκόπουλος, Νά-
κας, Αθήνα, 1989.
Dahlhaus C., H αισθητική της μουσικής, Mτφ. Α. Οικονόμου, Στάχυ, Αθήνα, 2000.
Griffiths P., Μοντέρνα μουσική, Μτφ. Μ. Κώστιου, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1993.
Hanslick Ed., Για το ωραίο στη μουσική, Μτφ. Μ. Τσέτσος, Εξάντας, Αθήνα, 2003.
Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, Μτφ. Ι Συκουτρή, Εστία, Αθήνα, 1999.
Αριστόξενος, Αρμονικών στοιχείων, Β΄ Τόμος, Γεωργιάδης, Αθήνα, 1997.
Γεωργιάδης Θ., Ο Ελληνικός ρυθμός, Mτφ. X. Τόμπρα, Αρμός, Αθήνα, 2001.
Κουτούγκος Άρ., Φιλοσοφικοί τόποι, Παπαζήση, Αθήνα, 2010.
Λέκκας Δ. κ.ά., Θεωρία χορού – Ελληνική χορευτική πράξη: Παραδοσιακός και
σύγχρονος χορός, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2003.
Άρθρα – Διατριβές
Αδάμ Π., Καλά συγκερασμένο σημαίνει ισοσυγκερασμένο; στο Μουσικός λόγος,
Εκδ. Νεφέλη, Τ.3, 2/01, Αθήνα, 2001.
Αηδόνης Ι., Μελέτη παθολογικών καταστάσεων στο μέσο αυτί σε σχέση με τις επι-
πτώσεις επί της ακοής, Διδακτορική Διατριβή , Θεσσαλονίκη, 2005.
Λέκκας Δ., Η μαθηματική θεωρία της μουσικής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα
Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1995.
Λέκκας Δ., Η ανάπτυξη, εξέλιξη και πυρηνική παραλλακτικότητα του ελληνικού
τροπισμού: προϊστορικοί και αρχαίοι χρόνοι, στο Μουσική (και) Θεωρία μαθη-
ματική θεωρία της μουσικής, Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής
Μουσικής, Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Άρτα, 2010.
Περιστέρης Φ., Οι τέχνες και οι συζεύξεις τους στον 20ό αιώνα, με σταθερή αναφο-
ρά στο έργο του Τ. Adorno και τη Σχολή της Φρανκφούρτης. Η Περίπτωση της
μουσικής. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε , Τομέας Α.Κ.Ε.Δ., Αθήνα 2017.
Most read articles by the same author(s)