Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston


Δημοσιευμένα: mar 25, 2020
Ευαγγελία Χαραλάμπους
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευαγγελία Χαραλάμπους, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Edgar Mirchell, παρά K. W. Kelley, ed. The Home Planet, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1988.
Holmes Rolston, “Global Environmental Ethics: A valuable Earth”, στο A new Century for Natural Resource Management, Island Press, Washington, 1995, σσ. 349-366.
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997, σσ. 16-17.
Lynn White, “The Historical Roots of our Ecological Crisis”, Science, 55: 1203-1207; Reprinted in Schmidtz and Willot, 2002.
Holmes Rolston, “Environmental Ethics: Values in and duties to the natural world”, στο F. Herbert Bormann και S. Kellert (ed.), The Broken Circle: Ecology, Economics, Ethics, Yale University Press, 1991, σελ. 8.
B. McKibben, The End of Nature, New York, Random House, 1989, σσ. 60, 85, 89.
UN Conference on Environment and Development, The Rio Declaration, UNCED Document A/CONF.151/5/Rev. 1, 13 Iουνίου 1992.
World Charter for Nature, UN General Assembly Resolution No. 37/7 της 28ης Οκτωβρίου 1982.
Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Οικολογική Ηθική, Σάκκουλας, Αθήνα, 2005, σελ. 40.
Aldo Leopold, Α Sand County Almanac, Oxford: Oxford University Press, 1949.
Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Οικολογική Ηθική, Σάκκουλας, Αθήνα, 2005, σσ. 96-99.
R. Goodland, “The case that the world has reached limits”, 1992, στο R. Goodland, H. E. Daly και S. El Serafy (ed.), Population, technology and lifestyle, Washington, Island Press, pp. 3-22.
M. A. Mares, “Conservation in South America: problems, consequences and solutions”, 1986, Science 233, 734-39.
M. Collins, “Foreword in Our Universe”, R. A. Gallant, Washington: National Geographic Society, 1980, σελ. 6.
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005, λήμμα Αριστοτέλης.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)