| More
Vol 58 (2021)

Guest editors are:

Alexandros Chatzipetros ac@geo.auth.gr  

Christophe Gruetzner christoph.gruetzner@uni-jena.de  

Haris Kranis hkranis@geol.uoa.gr  

The BGSG Editor-in-Chief Athanassios Ganas aganas@noa.gr .

 

Table of Contents

Natural Hazards

Spyridon Mavroulis, Maria Mavrouli, Panayotis Carydis, Konstantinos Agorastos, Efthymis Lekkas
1-36
Athanassios Ganas, Sotiris Valkaniotis, Pierre Briole, Anna Serpetsidaki, Vassilis Kapetanidis, Ilektra Karasante, Ioannis Kassaras, George Papathanassiou, Ioannis Karamitros, Varvara Tsironi, Panagiotis Elias, Vasilis Sarhosis, Andreas Karakonstantis, Emmanouela Konstantakopoulou, Panagiotis Papadimitriou, Efthimios Sokos
37-86
Georgios Chatzopoulos
PDF
87-104
Vasileios Karakostas, Costas Papazachos, Eleftheria Papadimitriou, Michael Foumelis, Anastasia Kiratzi, Christos Pikridas, Anastasios Kostoglou, Charalambos Kkallas, Nikolaos Chatzis, Stylianos Bitharis, Alexandros Chatzipetros, Aristeidis Fotiou, Chrysanthi Ventouzi, Eleni Karagianni, Pavlos Bonatis, Christos Kourouklas, Parthena Paradisopoulou, Emmanuel Scordilis, Dominikos Vamvakaris, Ioannis Grendas, Despoina Kementzetzidou, Areti Panou, George Karakaisis, Ioanna Karagianni, Panagiotis Hatzidimitriou, Odysseus Galanis
PDF
131-178
Ioannis Spingos, Filippos Vallianatos, George Kaviris
179-199
Dimitrios Galanakis, Sotiris Sboras, Garyfalia Konstantopoulou, Markos Xenakis
200-221

Remote Sensing and GIS

Maria Kouli, Sofia Peleli, Vassilis Saltas, John P Makris, Filippos Vallianatos
105-130