Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

"Me and my students' smartphones in the classroom": A case study using arts-based methods


Published: Nov 21, 2018
Keywords:
arts-based research qualitative research asocial medi
Eleni Vakali
https://orcid.org/0000-0002-4653-7052
Alexios Brailas
https://orcid.org/0000-0002-2016-4438
Abstract
There is a new area flourishing within qualitative research based on methods using all forms of art: music, theatre, visual arts, and literature. In this paper we present an overview of the basic features of arts-based research; emphasizing on their meaning on education research, on the freedom of expression given to the participants in the research, and on the method the researcher applies to evaluate the collected data. We then present an arts-based research case study where the research questions relate to teachers’ reactions to the use of smartphones by students in the classroom. In this case study, teachers, especially those working on secondary education, are invited to portray their thoughts, emotions, and images that respond to these questions by painting them on a paper using markers. The findings show that the majority of the teachers are negative about the children using their smartphone in the classroom, along with evidence for teachers’ emotional response and how to confront the phenomenon.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aldridge, A. (1999). Prediction in sociology: Prospects for a devalued activity. Sociological Research Online, 4 (3). Retrieved February 20, 2018, from http://www.socresonline.org.uk/4/3/aldridge.html
Barone, T. (2006). Guest editorial: Arts-based educational research then, now, and later. Studies in ArtEducation, 48 (1), 4-8.
Barone, T., & Eisner, E. W. (2012). Arts-based research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Beveridge, W. I. B. (1957). The art of scientific investigation. New York: W.W. Norton & Company.
Bhaskar, R. (1989). Reclaiming reality: A critical introduction to contemporary philosophy. London: Verso.
Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. London: SAGE.
Brailas, A. (2017). Digital storytelling in the classroom: how to tell students to tell a story. International Journal of Teaching and Case Studies, 8 (1), 16-28. https://doi.org/10.1504/IJTCS.2017.084407
Brailas, A., & Tsekeris, C. (2014). Social behaviour in the internet era: Cyborgs, adolescents and education. European Journal of Social Behaviour, 1 (1), 1-4.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Case, J. M., & Light, G. (2011). Emerging methodologies in engineering education research. Journal of Engineering Education, 100 (1), 186-210. doi: 10.1002/j.2168-9830.2011.tb00008.x
Coad, J. (2007). Using art-based techniques in engaging children and young people in health care consultations and/or research. Journal of Research in Nursing, 12 (5), 487-497. https://doi.org/10.1177/1744987107081250.
Coe, R. (2012). The nature of educational research. In J. Arthur, M. Waring, R. Coe, & L.V. Hedges (Eds.), Research methods and methodologies in education (pp. 5-14). London: SAGE Publications.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. R. B. (2007). Research methods in education. UK: Routledge.
Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process. London: SAGE.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005a). The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005b). The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1), 80-92.
Freebody, P. (2003). Qualitative research in education: Interaction and Practice. London: Sage.
Gamradt, J., & Staples, C. (1994). My school and me: Children's drawings in postmodern educational research and evaluation. Visual Arts Research, 20 (1), 36-49. Retrieved January 11, 2018, from http://www.jstor.org/stable/20715817
Gerber, N., Templeton, E., Chilton, G., Liebman, M. C., Manders, E., & Shim, M. (2012). Art-based research as a pedagogical approach to studying intersubjectivity in the creative arts therapies. Journal of Applied Arts and Health, 3 (1), 39-48. https://doi.org/10.1386/jaah.3.1.39_1
Greenwood, J. (2012). Arts-based research: Weaving magic and meaning. International Journal of Education & the Arts, 13 (Interlude1). Retrieved February 9, 2018, from http://www.ijea.org/v13i1/
Hayes, N. (1997). Doing qualitative analysis in psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press.
Hammond, M., & Wellington, J. J. (2013). Research methods: The key concepts. London: Routledge.
Huss, E. (2005). Researching creations: Applying arts-based research to Bedouin women's drawings. International Journal of Qualitative Methods, 4 (4), Article 4. Retrieved 23 January, 2018, from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/4_4/pdf/huss.pdf
Kemmis, S. (2009). Action research as a practice‐based practice. Educational Action Research, 17 (3), 463-474. https://doi.org/10.1080/09650790903093284
Leavy, P. (2009). Method meets art: Arts-based research practice. New York: Guilford publications.
Leavy, P. (2015). Method meets art: Second edition: Arts-Based research practice. New York: Guilford Publications.
Leavy, P. (2017). Introduction to arts-based research. In P. Leavy (Εd.), Handbook of arts-based research. New York: The Guilford Press.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Marshall, J., & D'Adamo, K. (2011). Art practice as research in the classroom: A new paradigm in art education. Art Education, 64 (5), 12-18.
McIntyre, A. (2008). Participatory action research. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Mullen, C. (2003). A self-fashioned gallery of aesthetic practice. Qualitative Inquiry, 9 (2), 165-182.
Rolling, J. (2010). A paradigm analysis of arts-based research and implications for education. Studies in Art Education, 51 (2), 102-114.
Rolling, J. H. (2013). Arts-based research primer. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage.
Siegesmund, R., & Cahnmann-Taylor, M. (2008). Arts-based research in education: Foundations for practice. New York: Routledge.
Steier, F. (1991). Introduction: Research as self-reflexivity, self-reflexivity as social process. In F. Steier (Ed.), Research and reflexivity. London; Newbury Park, Calif.: Sage.
Trochim, W. M. K., & Donnelly, J. P. (2006). Research methods knowledge base. USA: Cengage Learning.
Willig, C. (2001). Introducing qualitative research in psychology. Adventures in theory and method. Buckingham/Philadelphia: Open University press.
Wolcott, H. F. (1992). Posturing in qualitative research. In M. D. LeCompte, W. L. Millroy & J. Preissle (Εds.), The handbook of qualitative research in education (pp. 3-52). San Diego, CA: Academic Press.
Yukhymenko, M., Brown, S. W., Lawless, K., Brodowinska, K., & Mullin, G. (2014). Thematic analysis of teacher instructional practices and student responses in middle school classrooms with problem-based learning environment. Global Education Review, 1 (3), 93-109.
Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας: Εφαρμογές στην ψυχολογία και την εκπαίδευση. Αθήνα: ΣΕΑΒ (https://www.kallipos.gr/el/).
Most read articles by the same author(s)