Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Στο επιστημονικό περιοδικό «ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής» δημοσιεύονται μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της  Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα γίνονται δεκτά προς κρίση:

1) Άρθρα (πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες),

2) Ανασκοπήσεις ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή

3) Αποτύπωση καλών πρακτικών (best practices)

4) Βιβλιοκριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις και επιστημονική ειδησεογραφία

5) Επιστολές προς τον εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κάθε κείμενο στέλνεται προς δημοσίευση στη Συντακτική Επιτροπή και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης με σκοπό την εξασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας των κειμένων που θα δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Η αντικειμενική αξιολόγηση του εκάστοτε κειμένου ενισχύεται από την ανώνυμη μεταβίβασή του από την  Συντακτική Επιτροπή στα αντίστοιχα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ανάλογα με την επιστημονική περιοχή και το ειδικό περιεχόμενο του άρθρου. Κάθε κείμενο αξιολογείται από το ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής και από δύο κριτές της επιστημονικής επιτροπής. Η επιλογή των κριτών γίνεται από την Συντακτική Επιτροπή με κριτήριο τη συνάφεια της ειδίκευσής τους και του θέματος που διαπραγματεύεται το εκάστοτε κείμενο.

Ο/η συγγραφέας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης του κειμένου του εντός δύο μηνών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός τριών μηνών) από την ημέρα παραλαβής του από τη Συντακτική Επιτροπή. Για αυτό το λόγο, η έγκαιρη αποστολή των κειμένων από τους συγγραφείς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του περιοδικού.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό «ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής» εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές ανά έτος.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Οι θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές οι οποίες  αναπτύσσονται σε κάθε εργασία αποτελούν απόψεις του ίδιου του συγγραφέα και δεν αντανακλούν τις απόψεις της Επιτροπής έκδοσης του περιοδικού.

Με τη υποβολή προς κρίση, ο συγγραφέας καλείται να αποδεχτεί τη Συμφωνία Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο συγγραφέας όσο και το περιοδικό προστατεύονται από την περίπτωση κατάχρησης υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι να λάβουν την άδεια για χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από άλλους συγγραφείς στις εργασίες τους.

Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.

Το περιοδικό επιτρέπει και ενθαρρύνει τους Συγγραφείς να καταθέτουν τις εργασίες τους μέσω διαδικτύου (π.χ. σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή στους προσωπικές τους ιστοσελίδες) μετά από τις διαδικασίες της δημοσίευσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων καθώς επίσης και σε γρηγορότερη και μεγαλύτερη χρήση και ευρετηρίαση της δημοσιευμένης εργασίας (See The Effect of Open Access).

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το περιοδικό «ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής» είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.), επιστημονικής ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έκδοσή του άρχισε το 2014.

Σκοποί της Ένωσης είναι α) η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση, β) η μελέτη και ανάδειξη θεμάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και γ) η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν σε θέματα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.