Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.
 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται   έτσι   ώστε   να   μπορούν   να    χρησιμοποιηθούν    άμεσα    (λ.χ. http://pkp.sfu.ca)
 • Έχω διαβάσει τις Οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Στο επιστημονικό περιοδικό «ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής» δημοσιεύονται μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της  Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα γίνονται δεκτά προς κρίση:

1) Άρθρα: πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, οι οποίες ακολουθούν επιστημολογικά αποδεκτή μέθοδο οποιασδήποτε μεθοδολογικής κατεύθυνσης.

2) Ανασκοπήσεις ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή.

3) Αποτύπωση καλών πρακτικών (best practices)

4) Βιβλιοκριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις και επιστημονική ειδησεογραφία.

5) Επιστολές προς τον εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή

Η έκταση των άρθρων και των ανασκοπήσεων εκτείνεται από  3.000 έως 5.000 λέξεις, ενώ η έκταση των βιβλιοκριτικών και των βιβλιοπαρουσιάσεων πρέπει να είναι περίπου 1.000 λέξεις. Οι δε επιστολές προς το εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις και 5 βιβλιογραφικές αναφορές. Το περιεχόμενο των κειμένων πρέπει να αναπτύσσεται με συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο.

Για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ακολουθούνται οι οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών όπως αναφέρονται στο Publication Manual of the American Psychological Association (ΑΡΑ, έκδοση 6η)

Προτείνεται δομή σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Πρωτότυπη Ερευνητική εργασία

 1. Περίληψη & Λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Μέθοδος, διαδικασία
 4. Αποτελέσματα
 5. Συζήτηση
 6. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 7. Επίλογος

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

 1. Περίληψη, λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Μεθοδολογία (π.χ. καθορισμός κριτηρίων εισαγωγής ή αποκλεισμού εργασιών)
 4. Αποτελέσματα
 5. Συζήτηση
 6. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 7. Επίλογος

Αποτύπωση καλών πρακτικών

 1. Περίληψη, λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος ή μεθόδου
 4. Περιγραφή του προγράμματος, ή μεθόδου
 5. Εφαρμογή
 6. Συζήτηση
 7. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 8. Επίλογος

Οι βιβλιογραφικές αναφορές επικολούνται σε συγκεκριμένη φόρμα (Αναφορές) και σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών του Publication Manual of the American Psychological Association (ΑΡΑ). Αναφέρονται μόνο οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ακολουθώντας αλφαβητική σειρά και όταν πρόκειται για αναφορές στον ίδιο συγγραφέα, με χρονολογική σειρά, με πρώτη την πιο πρόσφατη. Τα ατομικά έργα προηγούνται των συλλογικών.

Η βιβλιογραφία θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό. Στο δεδομένο ζεύγος ελληνικού-λατινικού γράμματος προηγείται το ελληνικό γράμμα ως εξής: Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W. (Π.χ. το όνομα Αναγνωστόπουλος προηγείται του ονόματος Andersen).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Οι θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές οι οποίες  αναπτύσσονται σε κάθε εργασία αποτελούν απόψεις του ίδιου του συγγραφέα και δεν αντανακλούν τις απόψεις της Επιτροπής έκδοσης του περιοδικού.

Με τη υποβολή προς κρίση, ο συγγραφέας καλείται να αποδεχτεί τη Συμφωνία Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο συγγραφέας όσο και το περιοδικό προστατεύονται από την περίπτωση κατάχρησης υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι να λάβουν την άδεια για χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από άλλους συγγραφείς στις εργασίες τους.

Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.