Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο ανοικτό και προσβάσιμο, ισότιμο και δημοκρατικό χωρίς διακρίσεις.

Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. αφορά την εκπαιδευτική και θεραπευτική κοινότητα, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των δομών και υπηρεσιών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό "Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση" θα αξιολογηθούν για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις οδηγίες του περιοδικού για τους συγγραφείς. Θα πρέπει να μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα του περιοδικού, μαζί με τυχόν συνοδευτικούς πίνακες και εικόνες για τη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει.  Τα υποβληθέντα άρθρα θα σταλούν σε δύο κριτες.  Τα άρθρα που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις δεν θα σταλούν για έλεγχο και θα ζητηθεί από τους συγγραφείς να τα υποβάλουν εκ νέου στην κατάλληλη μορφή.

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση χειρόγραφου το πολύ σε 30 ημέρες και να ανεβάσουν στην πλατφόρμα το διορθωμένο χειρόγραφο μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα αξιολόγησης.  Σε περίπτωση που ένας από τους κριτές απορρίψει το χειρόγραφο, θα σταλεί σε τρίτο κριτικό.

Τα χειρόγραφα που επιστρέφονται στους συγγραφείς για διόρθωση θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με επισημασμένες τις αλλαγές στο κειμένου ή να επισημάνουν τις αλλαγές με "track changes" εντός 60 ημερών.  Διαφορετικά, τα χειρόγραφα θα θεωρηθούν αποσυρμένα και θα αντιμετωπίζονται ως νέα υποβολή.

Μόλις ένα χειρόγραφο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση, θα πρέπει να σταλεί σε μορφή επεξεργασίας κειμένου (MS WORD ή αρχείο PDF) με ξεχωριστά αρχεία εικόνας και πίνακα.

All submitted manuscripts to the Interdisciplinary Approaches to Education Journal will be pre-reviewed to ensure they conform with the journal’s instructions for authors. They should be uploaded to the journal’s platform, along with any accompanying tables and figures for the evaluation procedure to follow. Submitted manuscripts will be sent to two reviewers. Manuscripts that fail to meet the above requirements will not be sent for review and the authors will be asked to resubmit them in the appropriate format.

Reviewers are obliged to finalize the manuscript evaluation in 30 days maximum and upload to the platform the corrected manuscript together with the completed evaluation form. In case one of the reviewers rejects the manuscript it will be sent to a third reviewer.

Manuscripts returned to authors for revision should be resubmitted with text changes highlighted or marked by track changes within 60 days. Otherwise the manuscripts will be considered as withdrawn and will be treated as new submissions.

Once a manuscript has been accepted for publication it should be sent in word-processing format (MS WORD or PDF file) with separate figure and table files.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό εκδίδεται τρεις (3) φορές το έτος (Ιανουάριος-Μάιος-Οκτώβρης), με συνεργασίες κυρίως στην Ελληνική γλώσσα (άλλη αποδεκτή γλώσσα είναι η Αγγλική) και σύντομες περιλήψεις στην Αγγλική. Κατά καιρούς μπορεί να εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα ή σε εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και περιφερειακών συλλόγων της.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό "Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση" επιτρέπει και ενθαρρύνει τους συγγραφείς να καταθέτουν τα δημοσιευμένα άρθρα σε θεσμικά (π.χ. το αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) ή θεματικά αποθετήρια (π.χ. αποθετήριο SSOAR για τις Κοινωνικές Επιστήμες), μετά τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό "Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση"  και με όρους Ανοικτής Πρόσβασης, όπως κατά περίπτωση προσδιορίζονται από τους χρηματοδότες της έρευνάς τους ή/και τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται.

Κατά την κατάθεση της εργασίας τους, οι συγγραφείς πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό και τις πηγές χρηματοδότησης της έρευνάς τους.

Κατάλογοι των ιδρυματικών και θεματικών αποθετηρίων ανά χώρα υπάρχουν στη βάση http://opendoar.org/countrylist.php . Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν χωρίς κόστος την εργασία τους στο αποθετήριο www.zenodo.org, το οποίο υποστηρίζεται από το OpenAIRE (www.openaire.eu ), στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Ανοικτής ακαδημαϊκής έρευνας.

"Interdisciplinary Approaches to Education" Journal permits and encourages authors to archive the final publication pdf in institutional (e.g. the repository of the National Hellenic Research Foundation) or other appropriate subject repositories (e.g. SSOAR repository for social sciences), in compliance with institutional and/or funder open access policies, after publication in the "Interdisciplinary Approaches to Education” Journal. Authors must provide bibliographic details that credit publication in the journal, as well as related funding details (when applicable).

Lists of institutional and other subject-based academic open access repositories can be found listed by country at the registry http://opendoar.org/countrylist.php

If your institution does not possess a repository you may deposit a copy of your paper at no cost with www.zenodo.org , the repository supported for open access research in the EU by the European Commission, through the project OpenAIRE (www.openaire.eu ).

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτό τα θέματα του περιοδικού έχουν σχέση με σύγχρονες μαθησιακές, διδακτικές, υποστηρικτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις: Θέματα όλων των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών ειδικοτήτων, κλάδων και επιστημών στην εκπαίδευση, ανάδειξη καλών πρακτικών στη συμπερίληψη ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή/και αναπηρία, υποστηρικτική τεχνολογία και υλικό, ζητήματα διάγνωσης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λειτουργικότητας μαθητών/-τριών, αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας και των δομών ειδικής εκπαίδευσης, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά.

Εκδοτική Επιτροπή - Ομάδα Σύνταξης

Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης – Αρχισυντάκτης – Υπεύθυνος Έκδοσης

Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ., Ψυχολόγος - Κοινωνικός Λειτουργός, B.Sc., Pg. Cert., Pg. Dip., H.N.D., M.Ed., M.Sc., Ph.D.c. Msc Προαγωγή ψυχικής υγείας-Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Phdc, υ. Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός συνεργάτης Α ψυχιατρικής κλινικής πανεπιστημίου Αθηνών-Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Γενικός γραμματέας Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

 Πασαλή Χριστίνα – Διευθύντρια Σύνταξης

BSN, BBA(c), PGDip (Ed), MSc, MSHCM, PhD Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, 1 ΕΠΑΛ Περάματος, ΔΙΔΕ Πειραιά.

 Σαλβαρά Μαρίνα - Γραμματέας-Υπεύθυνη επικοινωνίας

Δρ. Σαλβαρά Μαρίνα, Ph.D., Post-Ph.D (IKY)

 Πράσινος Δημήτριος-Μέλος

Φυσικοθεραπευτής ΥΠΑΙΘ, ΜSc-MCSP Φυσικοθεραπείας, University of Manchester School of Physiotherapy.

 Φρέιχα Θηρεσία – Μέλος

Ειδ. Βοηθ. Προσωπικό ΥΠΑΙΘ, 2ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.

 Αλμπάνη Χριστίνα – Μέλος

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ΥΠΑΙΘ, MSc Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.

 Χατζηδρόσου Δέσποινα – Μέλος

Κοινωνική Λειτουργός, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, εξωτερική συνεργάτιδα του θεσμοθετημένου Εργαστήριου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας LAHERS του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικό Συμβούλιο-Κριτές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΚΡΙΤΕΣ

 

 • Αρβανίτης Δημήτρης

Εργοθεραπευτης ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, Msc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πρόεδρος ΔΣ ΙΜΕΓΕΕ, τ. Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΠΑΔΑ

 

 • Αλμπάνη Χριστίνα

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ΥΠΑΙΘ, MSc Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας

 

 • Άντζακας Κλήμης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 • Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος

Αν. Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Διευθυντής ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση»

 

 • Αργυρόπουλος Βασίλης

Associate Professor  Department of Special Education - University of Thessaly

 

 • Βασιλειάδης Παναγιώτης

Λογοθεραπευτής, M.Ed. -Β.Sc., Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Σ.Ε.Λ.Λ.Ε - Επιστημονικά Υπεύθυνος Λογοθεραπείας στο Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου

 

 • Βατάκη Αργυρώ

Assistant Professor at Department of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences

 

 • Βλάχου Ευγενία

Professor of Nursing Department of Nursing, University of West Attica-
Scientific Coordinator of Specialty “Diabetes Care and Education” in MSc “Management of Chronic Diseases”-
European Society of Endocrinology  Nurse Committee Member-Foundation of European Nurses in Diabetes  Executive Committee Member

 

 • Γιάννης Τζωρτζάκης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ81
(Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων), ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου, Τρίπολη

 

 • Γιωτσίδη Βασιλική

Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, B.Sc., Pg. Cert., M.A., M.Sc., Ph.D. - Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Συντονίστρια Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας ΕΛΨΕ - Ιδρυτικό μέλος ΕΕΘΕΨΥ

 

 • Ζαφειρόπουλος Βασίλης

Καθηγητής, Κοσμήτωρ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου-Σχολή Επιστημών υγείας-Τμήμα επιστημών διατροφής&διαιτολογίας-Εργαστήριο Διαιτιτκής &σύστασης σώματος ανθρώπου

 

 • Καδιανάκη Μαρία

Εκπαιδευτικός, τ. σχολική σύμβουλος περιοχής Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης, Δρ. Επιστημών Αγωγής

 

 • Καλαϊτζάκη Αργυρούλα

Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας -Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoL Lab)-Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο “Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής” - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

 • Καλομοίρης Γιώργος

Λογοθεραπευτής -Β. Α. in Psychology, B.Sc. (Hons.) in Speech and Language Pathology and Therapy L.C.S.L.T., Senior Clinical Supervisor, - Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα Κολλεγίου Αθηνών, Ελληνο-Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 

 • Καρπενησιώτης Ευστάθιος

Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός υπεύθυνος Actioncare Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Αναλυτικής & Οικογενειακής Θεραπείας

 

 • Κασσέρη Ζαχαρούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

 • Κατσιάνα Αικατερίνη 

Νηπιαγωγός, Εργοθεραπεύτρια, PhD, Τμ. Ψυχολογίας, Παντείου Πανεπιστημίου- Διδάσκουσα Ακαδ. Εμπειρίας-Τμήμα Εργοθεραπείας, ΠΔΜ

 

 • Καυγά - Παλτόγλου Άννα

Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, R.N., H.V., MSc, PhD -Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 • Κουντουρά Αλεξάνδρα

Εργοθεραπεύτρια ΥΠΑΙΘ, Msc. Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

 • Κουρουπέτρογλου Γεώργιος

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας

 

 • Κουτζαβεκιάρης Ηλίας

Σχολικός Νοσηλευτής Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ, Εκπαιδευτής ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ, RN (Senior Band 6 ITU-UK), Υποτρ. ΙΚΥ, Pre-MSHCM, MSc, PhD Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

 • Κραβαρίτη Ευγενία

MA, MSc, PhD, PGCAP, SFHEA, Reader in Cognitive Neuropsychology - Programme Leader, MSc in Mental Health Studies, Education Colead, Division of Academic Psychiatry

 

 • Λιανός Παναγιώτη

Δρ. Ψυχολογίας - 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού - ΣΕΠ ΕΑΠ

 

 • Μπουλμέτη Γεωργία

Κοινωνική λειτουργός ΥΠΑΙΘ, MSc Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου, M.A. Επιστήμες Αγωγής, πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αιρετή ΚΥΣΕΕΠ.

 

 • Μωύσογλου Ιωάννης

RN, MSc, Ph.D - Lead Auditor Deputy Head
Pulmonary Clinic General Hospital of Lamia,
Greece

 

 • Οικονόμου Αικατερίνη

Phd στην Κοινωνική Εργασία - Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας -Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Αξιολογήτρια Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ΚΕΚ του ΕΟΠΠΕΠ

 

 • Παπαδακάκη Μαρία

MPH, PhD Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Σχολή Επιστημών Υγείας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Δ/ντρια Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας&Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) -Πρόεδρος Τομέα Πρόληψης Τραύματος&Προαγωγής της Ασφάλειας - ΕυρωπαΪκή Ένωση Δημόσιας Υγείας (EUPHA INJ)

 

 • Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος

Σχολικός Νοσηλευτής με εξειδίκευση στην Ψυχιατρική και στην ψυχοθεραπεία ομάδας και οικογένειας, Msc Κοινωνικής ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

 • Πάρλαλης Σταύρος

BSW, MA, PhD, Assistant Professor in Social Work - Department of Psychology and Social Sciences - School of Education and Social Sciences Frederick University – Cyprus

 

 • Πασαλή Χριστίνα

Σχολική Νοσηλεύτρια Ειδικής Αγωγής, RN, PGDip (Ed), BBA(c), MSc, MSHCM, PhD, Director CPR/AED, ILS, ALS & ACLS, ECG & Pharmacology, Μέλος της Επιτροπής Καρδιολογικού Τομέα της Ε.Ν.Ε., Μέλος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Κ.Α.Α.

 

 • Πατσάκη Αναστασία

Phd, Msc, MSHCM(c) - Νοσηλευτρια, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

 

 • Πελεκίδου Λίνα

PhD(c), MPH, Κοινωνική Λειτουργός -Κέντρο Κοινότητας Μαλεβιζίου-Επιστημονικός/Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

 • Πράσινος Δημήτριος

Φυσικοθεραπευτής ΥΠΑΙΘ, ΜSc-MCSP Φυσικοθεραπείας, University of Manchester School of Physiotherapy

 

 • Πολυχρόνη Φωτεινή

Associate Professor in Educational Psychology- Department of Psychology School of Philosophy - National and Kapodistrian University of Athens University Campus

 

 • Σαλβαρά Μαρίνα

Ph.D., Post-Ph.D (IKY), P.Th., 1o ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β' Αθήνας, Adj. Faculty, School of Education, University of Nicosia

 

 • Σκαφίδα Φωτεινή

MSc, PhD - Ειδικός Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας & Ψυχοκινητ. Αγωγής - Διερμηνέας Ελλ. Νοηματικής Γλώσσας Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

 

 • Στριμπάκος Νικόλαος

PhD, PT, PhEd – Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 • Στυλίδη Μαρία

Εργοθεραπεύτρια - Β.Sc., Pg. Dip., MA, MBA, Ph.D., Dr. Sc. - MA in Human Services, MBA in Disaster Management, PhD-Dr.Sc. in Disaster Psychology - Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Υ.ΠΑΙΘ., HHI Research Fellow

 

 • Τζονιχάκη Ιωάννα

ΟΤ, DUSR, DEA, PhD -Καθηγήτρια Εργοθεραπείας -Τμήμα Εργοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 • Τραγάκη Ευγενία

Ψυχολόγος ΥΠΑΙΘ, MΕd Educational Psychology, MSc Σχολικής Ψυχολογίας, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας, πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

 

 • Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης

Ψυχολόγος - Κοινωνικός Λειτουργός, B.Sc., Pg. Cert., Pg. Dip., H.N.D., M.Ed., M.Sc., Ph.D.c. Msc Προαγωγή ψυχικής υγείας-Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Phdc, υ. Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός συνεργάτης Α ψυχιατρικής κλινικής πανεπιστημίου Αθηνών-Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Γενικός γραμματέας Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

 

 • Τσιακπίνη Λαμπριάνα

Λογοπεδικός-Ειδική παιδαγωγός, ΕΕΠ ΥΠΑΙΘ, Μ.Α., Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου, Αντιπρόεδρος ΙΜΕΓΕΕ

 

 • Φέρκου Κατερίνα

MSc - MEd Λογοπαθολογος- λογοθεραπεύτρια - Επόπτρια - Εκπαιδευτρια Λογοθεραπευτών θεραπευτικού Κέντρου

 

 •  Φούρλας Γεώργιος

 M.Ed., M.Sc.SLT, EFS, MRCSLT, HCPC. -Θεραπευτής Λόγου και Ομιλίας, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Διαταραχών Ροής Ομιλίας. Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Τραυλισμού (ΚΕΘΤ) - European Clinical Specialization in Fluency (ECSF), Thomas More University, Belgium

 

 • Χατζηδρόσου Δέσποινα

MEd Κοινωνική λειτουργός, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, εξωτερική επιστημονική συνεργάτης του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Γενική Γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Αναπληρώτρια προϊσταμένη του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά

 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου.  Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr/) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Ιστορικό περιοδικού

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας  Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών γενικής-ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στο πλαίσια εκδίδουμε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Ε.Κ.Τ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, παρέχοντας στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.