Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.


  The Article is an original work, it has not been published previously, nor is it under consideration for publication elsewhere, either in print or in electronic form.

 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

  To the best of my knowledge the Article does not defame any person, does not invade the privacy of any person, and does not in any other manner infringe upon the rights of any person.

 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

  The Article does not in any way violate intellectual property rights of third parties. Wherever permission is required, I have obtained it from the copyright holders.

 • Αποδέχομαι την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.

  I have read and I accept the Copyright Policy and have prepared the manuscript according to the Author Guidelines of the Journal.

 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

  I retain ownership and/or right‐holder of all rights under copyright in the Article, and all rights not expressly granted in this Agreement.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

1. Διαδικασία υποβολής

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary

Α. Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας

Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο orcid id. Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο 
 3. Email
 4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα ή φορέας
 5. ORCID ID: Το ORCID ID είναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή.
 6. Χώρα   
Οι συγγραφείς των ερευνητικών μελετών (πρωτογενών και δευτερογενών) δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6), παρά μόνο μετά από εξαίρεση (π.χ. όταν πρόκειται για διεπιστημονικές, μεγάλης κλίμακας, πολυκεντρικές μελέτες).  Οι συγγραφείς των υπόλοιπων εργασιών δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις (3), με πιθανή εξαίρεση, κάποια γενικά άρθρα μεθοδολογικού τύπου. 

Β. Υποβολή του άρθρου

Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

 1. Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (περιγραφικές ανασκοπήσεις, γενικά άρθρα, ποσοτικές έρευνες, ποιοτικές έρευνες, κτλ.).
 2. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 3. Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 4. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.) ξεχωριστά, αν υπάρχουν.
 5. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου. Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:Τίτλος, Περίληψη, Λέξεις-κλειδιά, Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό σε APA.

2. Προετοιμασία υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word.
 2. Όταν είναι διαθέσιμα, παρέχονται τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online.
 3. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται στο τέλος αυτού.
 4. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς.

3. Χαρακτηριστικά των εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Κυρίως κείμενο: (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12) Μονό διάστιχο. Χρήση των βασικών περιθωρίων του word (2,54 πάνω και κάτω, 3,18 δεξιά και αριστερά) και πλήρης στοίχιση.

Τίτλος: έως 25 λέξεις στα Ελληνικά και Αγγλικά.,, Ο τίτλος του κειμένου σας θα πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά με πεζά γράμματα και στοίχιση στο κέντρο μεγέθους 14 στιγμών. Μετά από μια κενή σειρά, αναγράφεται το όνομα και το επώνυμό του/των συγγραφέα/ων και η ιδιότητά τους. Με εκθέτες, κάθε όνομα θα παραπέμπει στον αντίστοιχο φορέα. Κάτω από κάθε ονοματεπώνυμο αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε συγγραφέα. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι γραμμένα με πεζά γράμματα, όχι έντονα και με στοίχιση στο κέντρο.

Περίληψη: με πεζά, έντονα γράμματα και στοίχιση στο κέντρο, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400-500 λέξεις.

Λέξεις-Κλειδιά:  Οι λέξεις-κλειδιά θα περιλαμβάνουν μέχρι 6 λέξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο κείμενό σας γραμμένες με πεζά, όχι έντονα γράμματα (πεζά, έντονα, στοίχιση στα αριστερά).

Abstract & Keywords: η μορφοποίηση των τίτλων και του αγγλικού κειμένου θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του ελληνικού κειμένου, όπως αυτά σημειώνονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας: (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

Τίτλοι ενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (μέγεθος 12 Bold)

Τίτλοι υποενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (μέγεθος 12 Bold)

Κεφαλίδες, υποσέλιδα: να μην υπάρχουν

Αριθμοί σελίδων και λέξεων: έως 20 σελίδες και μέχρι 4000 λέξεις, εξαιρουμένων των πινάκων, των γραφημάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης.

Αρίθμηση: κάτω δεξιά

Βιβλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις: παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10)

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Σύστημα ΑΡΑ

Πίνακες – Σχήματα: Οι πίνακες και τα σχήματα παρατίθενται στο τέλος του άρθρου, σε χωριστή σελίδα το καθένα από αυτά. Ωστόσο, εντός του κυρίως κειμένου του άρθρου θα πρέπει να μπαίνει σε παρένθεση η ένδειξη.

 • Θα πρέπει να είναι αριθμημένοι με αραβικούς αριθμούς (1,2,3) και να αναφέρονται με τη σειρά παράθεσής τους και μέσα στο κείμενο (π.χ. Πίνακας ΧΧ, εντός του κειμένου).
 • Θα πρέπει να  συνοδεύονται από ένα βραχύ τίτλο  και να αναφέρεται η πηγή τους, αν δεν προέρχονται από πρωτογενές υλικό.
 • Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα.
 • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υλικού (πινάκων, σχημάτων) που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν την υποβολή του άρθρου, η άδεια από τους αρχικούς συγγραφείς ή αυτούς που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα του αναπαραγόμενου υλικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμένων άρθρων έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση από παραβίαση του copyright τρίτων.
 • Συντμήσεις μέσα στους πίνακες, σχήματα κ.λπ. θα πρέπει να επεξηγούνται στο κάτω μέρος τους, με μορφή υποσημείωσης.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος γραμματοσειράς από 8 έως 10.  Χρησιμοποιήστε μόνο δύο διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς σε κάθε πίνακα (ένα μέγεθος είναι προτιμότερο).
 • Θα πρέπει οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές του πίνακα να μην είναι εμφανείς, εκτός από τις ακόλουθες: πάνω και κάτω περίγραμμα και κάτω από τους τίτλους των στηλών.

Παραρτήματα: Προτείνεται η αποφυγή παράθεσης παραρτημάτων. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο παρατίθενται σε χωριστή σελίδα, μετά το βιβλιογραφικό κατάλογο και πριν από τους πίνακες.

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατίθενται με άδεια Creative Commons 4.0 και σύμφωνα με την άδεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στο/στη συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με δικαίωμα τροποποίησης μόνον με παρόμοια διανομή (αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.

Οδηγίες για πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες

Το Περιοδικό Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση δέχεται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες, στις οποίες συμμετέχουν έως έξι (6) συγγραφείς, με έκταση μέχρι 4000 λέξεις, εξαιρουμένων των πινάκων, των γραφημάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Σχετικά με τη μορφοποίηση του κειμένου, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες υποβολής:

Τίτλος*

Περίληψη*

Λέξεις-κλειδιά*

Εισαγωγή

Μεθοδολογία (Σχεδιασμός, Δείγμα μελέτης, Συλλογή δεδομένων, Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας, Στατιστική Ανάλυση)

Αποτελέσματα

Συζήτηση

Συμπεράσματα

Συνεισφορά

Πίνακες

Περίληψη

Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις και πρέπει να  περιλαμβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές ενότητες: εισαγωγή, σκοπός, σκοπός της έρευνας, μέθοδοι, το είδος σχεδιασμού της μελέτης, το δείγμα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το είδος της στατιστικής ανάλυσης, αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Λέξεις-κλειδιά

Από τρείς έως έξι λέξεις σχετικές με το περιεχόμενο της έρευνας και που μπορεί να βοηθήσουν  στον εντοπισμό της, μετά από αναζήτηση.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το πλαίσιο και η σημαντικότητα του άρθρου σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης, το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να περιγράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί των εννοιών και μεταβλητών, με τις οποίες ασχολείται η μελέτη, καθώς και η σχέση τους με το θεωρητικό υπόβαθρο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία.  Πολύ προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιολόγηση και επιλογή των βιβλιογραφικών παραπομπών, ώστε να είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, σύγχρονες και σχετικές. Ο αριθμός τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30. Σε περίπτωση που η μελέτη αφορά ελληνικό πληθυσμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει και αντίστοιχες αναφορές σε ελληνική βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν.

Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης. Όπου είναι εφικτό θα πρέπει να διατυπώνονται σαφώς οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν στην πορεία της μελέτης.

Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες κειμένου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες: Σχεδιασμός, Δείγμα μελέτης, Συλλογή δεδομένων, Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας και Στατιστική Ανάλυση.

Σχεδιασμός

Περιγράφεται συνοπτικά το είδος του ερευνητικού σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε.

Δείγμα μελέτης

Περιγράφεται συνοπτικά ο πληθυσμός και το δείγμα, το είδος και ο τρόπος δειγματοληψίας, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού στη μελέτη και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρεται η μέθοδος υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος ή πως προσδιορίστηκε ο επαρκής αριθμός συμμετεχόντων.

Συλλογή δεδομένων

Περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και η χρονική περίοδος της δειγματοληψίας, οι τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε σταθμισμένα ερωτηματολόγια συμπεριλάβετε τη σχετική βιβλιογραφία, περιλαμβάνοντας απαραίτητα, την αναφορά της εργασίας στάθμισης του εργαλείου. Συμπεριλάβετε στοιχεία από την πιλοτική έρευνα, εάν έγινε.

Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας

Αναφέρατε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυψαν σε αυτή την έρευνα, περιγράφοντας τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν, τις άδειες και εξουσιοδοτήσεις από τις επιτροπές ηθικής ή την συμφωνία της έρευνας με διεθνείς ή εθνικές συμβάσεις και σημειώστε αν δεν ήταν απαραίτητη η λήψη κάποιας άδειας.

Στατιστική ανάλυση

Αναφέρονται οι στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση δεδομένων. Θα πρέπει να αναφερθεί το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Αρχικά θα πρέπει να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά (δημογραφικά, κλινικά κτλ) του δείγματος, με αντίστοιχο πίνακα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό ανταπόκρισης του δείγματος, εάν πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε με χορήγηση ερωτηματολογίων. Θα πρέπει να υπάρχουν οι πίνακες με τα πλήρη δεδομένα που αφορούν στις μεταβλητές που ελέγχονται, ενώ στο κείμενο θα αναφέρονται μόνο τα σημαντικότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις ερευνητικές υποθέσεις. 

Ελεγχος Ερευνητικών Ερωτημάτων και Υποθέσεων

             Εδώ παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων που απαντούν τα ερευνητικά ερωτήματα ή ελέγχουν τις ερευνητικές υποθέσεις, με τη σειρά που έχουν τεθεί στην ενότητα Ερευνητικοί Στόχοι. Στο υποκεφάλαιο αυτό συνηθίζεται επίσης να συμπεριλάβουμε πίνακες ή/και κάποιο σχήμα, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο. Όταν ολοκληρώσουμε τη συγγραφή του δοκιμίου, φροντίζουμε τη μορφοποίηση έτσι ώστε να μη διακόπτεται ένας πίνακας ή ένα σχήμα στο τέλος της σελίδας (αν χρειαστεί τα μετακινούμε λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η συζήτηση δεν αποτελεί επανάληψη των αποτελεσμάτων και αριθμών, αλλά εστιάζει στις απαντήσεις συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, με τη σειρά που διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας διευκρινίζοντας μέχρι ποιού βαθμού απαντήθηκαν και συγκρίνοντας τα ευρήματα με αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αναφέρεται η νέα γνώση που προέκυψε από το άρθρο, οι περιορισμοί και η δυνατότητα ή μη, γενίκευσης των ευρημάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων από όλα τα υποθέματα και τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα συμπεράσματα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας. Αναδύεται η συνεισφορά της μελέτης στην υπάρχουσα γνώση, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ή τα νέα ερωτήματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τη μελέτη.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται  στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους

καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr. Σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/index/gdpr/privacy

 

Privacy statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.