Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Study upon the efficacy of apramycin water soluble in weaned piglets suffering from colibacillosis


Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ι. ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ
Κ. ΤΣΑΛΤΑΣ
Ε. ΣΙΜΟΣ
Κ. ΣΤΟΫΤΣΙΟΥ
Abstract

Apramycin, a new aminocyclitol antibiotic, has been evaluated for the treatment and prevention of naturally occuring colibacillosis and oedema disease in post weaned pigs. Apramycin, in the form of a soluble powder, was administered in the drinking water at concentrations of 200 and 300 mg/1 for 3 days to dieased pigs weaned at 21 days of age, and for 7 days to pigs weaned at 35 days of age. In the latter, its efficacy was compared with ampicillin (water soluble) given at 200 mg/1 drinking water for 7 days. In the present study a total of 801 pigs were invIved. Apramycin, at both concentrations, was effective in treatment of colibacillosis in pigs weaned at 21 days of age, because (1) mortality was significantly (P < 0.001) reduced (24.14% for the nonmedicated groups compared to 1.16 and 1.12% for the apramycin concentrations of 200 and 300 mg/1 respectively), (2) diarrhoea receded in all pigs during and shortly after medication and so did the disease symptoms, and (3) average daily liveweight gain was significantly (P < 0.001) increased in the medicated groups by 133.6 and 109.6% for the 200 and 300 mg apramycin/1 respectively, as compared to the nonmedicated groups. During the course of the above trial and in an outbreak of oedema disease (pigs weaned at 21 days of age) a mortality rate of 22.73% was recorded in the nonmedicated groups and 2.59 and 3.51% in the groups medicated with apramycin at concentrations of 200 and 300 mg/1. Re spectively. The mortality rate was significantly lower (P < 0.001) for both apramycin treatments, as compared to the nonmedicated groups. The medicated groups showed a more rapid return to normal health than the controls. The experimentation of apramycin on oedema disease was considered as a seperate trial. In colibacillosis of pigs weaned at 35 days of age, diarrhoea receded during medication and pigs showed a more rapid return to normal health in the apramycin groups than the ampicillin treated groups. However, the concentration of 200 mg apramycine 1 was more effective in increasing the average dvaly liveweight gain by 5.4% and improving the feed conversion ratio of pigs by 6.4% as compared to both the concentration of 300 mg apramycin/1 and 200 mg ampicil lin/1 _ The mortality rate recorded was 5.20 and 1.12% for the apramycin treatments (200 and 300 mg/1 respectively) and 6.17% for the ampicillin treated groups. Mortality, bodyweight gai ned and feed conversion of the pigs medicated with apramycin were not significantly (P > 0.05) different from those responses of the ampicillin medicated pigs. From different strains of E. coli isolated from pigs (weaned at 35 days of age) with colibacillosis, the following serotypes have been found: 0149: K91, K88 a,c and 08: K87, K88 a,c.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Gorham, P.E., Spers, V.C. and Ose, E.E. (1976). Apramycin, a new aminocyclitol antibiotic 3. Treatment of colibacillosis in weaned pigs. Proceedings of the International Pig Veterinary Society, Iowa.
Κυριακής Σ. (1977). Συμβολή είς τήν μελέτην του πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων. Δ/κή διατριβή Θεσ/νίκη.
Ξένος, Γ., Πασχαρέλη-Παπαδοπούλου, Ε. καί Σαρατσιώτης, Α. (1972). 'Ορολογική ταυτοποίησις στελεχών E. coli άπομονωθέντων έκ παθολογικών καταστάσεων χοιριδίων. Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Μικροβιολογίας, 'Αθήναι.
Ο' Connor, S., Lam, L.K., Jones, N.D. and Chaney, M.O., (1973) Paper presented at 165th A.C.S. National Meeting, Dallas, Texas.
Pankhurst, J.W., Diaz, M., Zeri, A. and Launay, M. (1975). Treatment of disease in the young calf with apramycin. Proceedings of the XX World Veterinary Congress, Thessaloniki.
Pankhurst, J.W. (1976). Trials with a new Gram-negative antibiotic for enteric disease in calves. Paper presented at the 2nd European Congress British Vet. Ass.
Ryden, R. and Moore, B.J. (1977). In vitro activity of apramycin, a new aminocyclitol antibiotic. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 3:609-613.
Στοφόρος E. (1973). Συμβολή είς την μελέτην της σημασίας των άνοσοσφαιρινών διά τήν θεραπείαν των νόσων των νεογνών χοιριδίων. Δ/βή επί 'Υφηγεσία. 'Αθήναι.
Στοφόρος, Ε., Κυριακής, Σ., Άνδρεώτης, Ι., Τσάλτας, Κ., Δόνος, Α., και Παπαχαρίσης, Γ. (1978). Μελέται έπί τής αποτελεσματικότητος τής ένεσίμου άπραμυκίνης είς νεογέννητα χοιρίδια πάσχοντα έκ κολοβακτηριδιάσεως. Ύπό δημοσίευσιν.,
Στοφόρος, Ε., Κυριακής, Σ., Άνδρεώτης, Ι., Τσάλτας, Κ., Δόνος, Α., και Παπαχαρίσης, Γ. (1978). Μελέται έπί τής δραστικότητος τής άπραμυκίνης είς τήν θεραπείαν τής κολοβακτηριδιάσεως τών νεογέννητων μόσχων. Ύπό δημοσίευσιν.
Wick, W.E. and Welles, J.S. (1967) Nebramycin, a new broad spectrum antibiotic complex. IV. In vitro and in vivo laboratory evaluation. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. American Society for Microbiology, Bethesda (1968) pp 341-8
Most read articles by the same author(s)