Το ψύχος στην υπηρεσία του ανθρώπου και η εφαρμογή του στη ζωϊκή παραγωγή


Αναστάσιος Xρ. Αναστασίου
Abstract

Δεν διατίθεται περίληψη.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Αναστασίου Αν. «Το ψύχος εις την συντήρησιν των τροφίμων και οι ψυκτικοί αποθηκευτικοί χώροι περιοχής Αθηνών - Πειραιώς. -Δ.Ε.Κ.Ε 1/1972.
Αναστασίου Αν. «Σύγχρονοι περί Σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων αντιλήψεις» - Δ.Ε.Κ.Ε. 2/1978.
Αναστασίου Αν. «Η διά του λιμένος Πειραιώς διακίνησις προϊόντων ζωικής προελεύσεως και ο κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος τούτων.-Δ.Ε.Κ.Ε. 2/1970.
Αναστασίου Αν. «Η αποτίμηση του Vou τεταρτημορίου» Δ.Ε.Κ.Ε 4/1983.
Angelier Ν. «Les techniques de Cryobiologie et leurs applications». - La revue generale de Froid.-7/1983
Anquez M. «Le Froid en fromagerie» - Cahiers Ing. Agron. France 282/1974.
Anquez M. «Applications du Froid au monde » Bui. Technique d'Information 296/1975.
Anquez M. «Rapport du Directeur de L' Institute Internationale du Froid». Congrès Inter. Venize 1979.
Bertin M. «La congelation industrielle du pain. «Rev. Prat. Froid France 294/70.
Crepey J. R. «La pèche et les moyens modernes de conservation des produits marins. -Ann. Hyg. France 2/1972.
) Coppel G. «Une nouvelle generation d'entrepôts frigorifiques automatisés» XV e Congrès Inter. Venise 1979.
Eygonnet J. Monteil R et Pantin J. «Conse rvation de la peau par les bases temperatures, application au traitement de brûles graves». Presse Med. France 43/1972.
Gac A. «75 ans de cooperation international » 16 e Congrès Inter, du Froid Paris 1983.
Garcia M. et Moral R. «La conservation de la viande bovine a Γ etat réfrigérée en atmosphere contrôlées. XIX Reunion Eur. Ch. Viande – Paris Sept. 1973.
Green A. «La cryotherapie et ses indications en oto-rhino-laryngologie». Rev. Med. Suisse 10/ 1973.
Giorgio D. «Tendance actuelle de la conception et de Γ exploitation des entrepôts frigorifiques » Conrés Intr. Venise 1979.
Han Ching et Frappier «Plats prepares a base de mollusques». Symp. Corn 2 Budapest 1978.
Κουσούλα Κ. «Εξειδίκευση και Γεωργία.» Γεωτεχ. 1980.
Κωσταροπούλου Α. «Η κατάψυξη τροφίμων δια κρυογενών υγρών». Τεχνικά Χρονικά 4/1975.
Marcellin P. «Nouvelles tendances de la conservation des fruits et legumes par refrigeration». Rev. Gen. Froid 72/1982.
Mattarolo L. «Rapport du President du Conseil Scientifique» XV e Congrès Inter. Venize 1979.
Partmann W. «Expériences sur Γ entreposage de viandes et de volaille en atmosphère contrôlée. XVe Congrès Inter. Venise 1979.
Stoll K. «Diverses conditions de I' atmosphere contrôlée sur la qualité organoleptique des produits alimentaires. - Congrès 16 e Intern. Paris 1983.
Verdier A. «Traitement des hémorroïdes par refroidissment a Γ azote liquide Nouv. Presse Med. France 17/0976.