Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Στόχος του περιοδικού είναι η ανάδειξη της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης δημοσιεύοντας πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του περιοδικού.

Ήτοι

  • Ιστορία της Εκπαίδευσης
  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτική Πολιτική
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  • Φιλοσοφία της Παιδείας
  • Διδακτική Μεθοδολογία
  • Διαπολιτισμική Αγωγή

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το περιοδικό απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, σε καταξιωμένους ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, καθώς επίσης και σε νέους ερευνητές διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τις επιστημονικές θεματικές ενότητες του περιοδικού.

Οι εργασίες που κατατίθενται προς δημοσίευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και αδημοσίευτες, να μην έχουν παρουσιαστεί σε συνέδριο και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο επιστημονικό περιοδικό.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Τα προς δημοσίευση άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής – διπλής» αξιολόγησης, δηλαδή στέλνονται ανώνυμα (χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων) από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε δυο μέλη της Επιτροπής Κριτών με εξειδίκευση στη θεματική περιοχή του άρθρου.

Για να δημοσιευτούν στο περιοδικό θα πρέπει να υπάρξει θετική αξιολόγηση και από τα δυο μέλη της Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, την τελική απόφαση λαμβάνει η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού.

Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών είναι μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων ή καταξιωμένοι ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τις θεματικές ενότητες του περιοδικού.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό δημοσιεύεται δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο).

 

Χρονοδιαγράμματα 

Περίοδοι υποβολής εργασιών:
1/9 έως 30/10    &     1/3 έως 30/4 

Διαδικασία κρίσης - ενημέρωση αποδοχής:
έως 31/11       &        έως 31/5 

Δημοσίευση περιοδικού:
Ιανουάριος      &         Ιούλιος

Sponsors

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «Κείμενα Παιδείας» ιδρύθηκε το 2019 (απόφαση Γ.Σ. αρ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/24266/704 στις 11/12/2019) από το Εργαστήριο «Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης» του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Διευθυντή τον Καθηγητή Αθανάσιο Καραφύλλη, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».

Το περιοδικό "Κείμενα Παιδείας" έχει πάρει ISSN: 2732-7442