open, digital, online, education, distance education

Παράγοντες Πρόβλεψης της Ικανοποίησης των Φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Δημοσιευμένα: Oct 7, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
ικανοποίηση φοιτητών αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεσματικός διδάσκων αλληλεπίδραση αξιολόγηση προγράμματος
Theodoros Iliou
https://orcid.org/0000-0001-6925-1340
Androniki Tamvakis
George Anastassopoulos
Yiannis Giossos
Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να καταγράψει το βαθμό στον οποίο συμμετέχουν στην πρόβλεψη της ικανοποίησης των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τις σπουδές τους η αλληλεπίδραση που είχαν με τον/την καθηγητή/τρια σύμβουλο, η αποτελεσματικότητα του καθηγητή – συμβούλου και η αξιολόγηση του προγράμματος της θεματικής ενότητας. Για την έρευνα χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του ερωτηματολογίου το οποίο διανείμαμε σε ενενήντα τέσσερις προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ κατά τη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η επιλογή του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ξένο πανεπιστήμιο και η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 20. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αξιολόγηση του προγράμματος ήταν υπεύθυνη για το 34% της διακύμανσης της ικανοποίησης ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν ερμήνευσαν κάποιο επιπλέον ποσοστό της διακύμανσης. Τα ευρήματα της έρευνας αναφέρονται και  στις συσχετίσεις των παραπάνω παραγόντων με την ικανοποίηση των φοιτητών. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι σημαντικά για όλα τα πανεπιστήμια που παρέχουν μάθηση από απόσταση έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το επίπεδο σπουδών των φοιτητών τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί κίνητρο για περεταίρω έρευνα στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ali, A., Ramay, M. I., & Shahzad, M. (2011). Key factors for determining student satisfaction in distance learning courses: A study of Allama Iqbal Open University (AIOU) Islamabad, Pakistan. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 12(2), 114-127.
Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internetbased MBA courses. Journal of Management Education, 24, 32-54.
Borich, G. (1988). Effective teaching methods. London: Merrill Publishing Company.
Burden, P. R., & Byrd, D. M. (1994). Methods effective teaching. Boston: Allyn and Bacon.
Ching K., Murphy D., & Jenkins W., (2002) The teacher's role in supporting a learner-centred learning environment: voices from a group of part time postgraduate students in Hong Kong, International Journal of lifelong education, vol. 21, No. 5 (September - October 2002), pp. 462-473.
Cooper, J. M. (1999). Classroom teaching skills. New York: Houghton Mifflin.
Danielson, C. (1996). Enhancing professional practice: a framework for teaching. Alexandria, ASCD.
Elliott, K. & Healy, M. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10: 1-11.
Garcl a-Aracil, A. (2009). European graduates’ level of satisfaction with higher education. Journal of Higher Education, 57(1): 1-21.
Harris, B.M. & Hill, J. (1982). Developmental teacher evaluation kit. Austin, TX: Southwest Educational Dev. Lab.
Huang, H. (2002). Students' perceptions in an online mediated environment. International Journal of Instructional Media 29, 405-422.
Kauchak, D., & Eggen, P. D. (1994). Learning & teaching: Research-based methods. Boston: Allyn and Bacon.
King, J. C., & Doerfert, D. L. (2000). Interaction in the distance education setting. Ανακτήθηκε 20 Ιανουαρίου 2018, από http://www.ssu.missouri.edu/ssu/aged/naerm/s-e-4.htm
Kuh, G. & Hu, S. (2001). The effects of student-faculty interaction in the 1990s. Review of Higher Education, 24(3): 309-332.
Marzo-Navarro, M., Iglesias, M. & Torres, M. (2005). A new management element for universities: satisfaction with the offered courses. International Journal of Educational Management, 19(6): 505-526.
Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. Στο: Harry, K., Hohn, M., & Keegan, D., (Eπιμ.), Distance education: New perspectives (pp. 12-24). London: Routledge.
Moore, M. G., & Kearsley, G. (1996). Distance education: A systems view. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Muirhead, B. (2001). Interactivity research studies. Educational Technology & Society, 4(3). Ανακτήθηκε 20 Ιανουαρίου, 2018, από http://ifets.ieee.org/periodical/vol_3_2001/muirhead.html
Myers, C. B., & Myers, K. L. (1995). Effective teaching practices. Στο: Study Guide for the Professional Educator: A new Introduction to Teaching and Schools (pp. 82-115). Boston: Wadsworth.
Phipps. R., & Merisotis, J. (1999). What's the difference? A review of contemporary research on the effectiveness of distance learning in higher education. Washington DC: The Institute for Higher Education Policy.
Saphier, J., & Gower, R. (1987). The skilful teacher: Building your teaching skills. Carlisle, MA: Research for Better Teaching.
Shehab. S.A.J. (2007). Undergraduate Learners’ Perceptions of Blended Learning and its Relationship with Some Demographic and Experiential Variables at the Arab Open University- Bahrain Branch. Retrieved at 5 April, 2013 from: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED500044.pdf.
Sherry, L. (1996). Issues in distance learning. International Journal of Educational Telecommunications, 1, 337-365. Ανακτήθηκε 9 Ιανουαρίου, 2018, από http://carbon.cudenver.edu/~lsherry/pubs/issues.html
Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A. (2012). Determinants of higher education choices and student satisfaction: the case of Poland. Higher Education, 63(5): 565-81.
Soo, K., & Bonk, C. (1998). Interaction: What does it mean in online distance education? Τόμ. 2. Στο: Ottrnann, Τ., & Tornek, Ι. (Eπιμ.), Proceedings of ED-MEDIA/ED-TELECOM 98 AACE Freiburg, Germany. Ανακτήθηκε 9 Φεβρουαρίου, 2013, από http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/
Thatch, E. C., & Murphy, K. (1995). Competencies for distance education Professionals. Educational Technology Research and Development, 43 (1), 57-72.
Weerasinghe, S, & Fernando, R. (2017). Students’ Satisfaction in Higher Education Literature Review. American Journal of Educational Research, 5(5): 533-539. doi: 10.12691/education-5-5-9.
Wong, H. K., & Wong, M. T. (1998). How to be an effective teacher: The first days of school. Mountain View, CA: Harry Wong Publications.
Ανδρεαδάκης, Ν. (2009-2010). Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός. Ρόδος: Πανεπιστημιακές σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ικανοποίηση. 2018. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Προσπελάστηκε στις 4/1/2018 από: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=ικανοποίηση&dq=
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)