| More

Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Views: 1245 Downloads: 732
Sofia Theodor Papadimitriou (http://orcid.org/0000-0002-7708-106X)
Sofia Theodor Papadimitriou

Περίληψη


The continuous progress of new technologies transforms rapidly the field of education and it offers the necessary functional and friendly infrastructure for the development of distance education in schools. SDE can support a wide range of learning needs and offer effective solutions to the problems of geomorphology, pandemics, lack of teachers, supplementary or differentiated teaching, etc. by supporting both teachers in their work and students to enhance their performances. Innovative and flexible forms of learning are encouraged in SDE such as individualized, collaborative, experiential and exploratory learning. The expansion of the autonomous and complementary SDE in the range of formal education is considered necessary in Greece in the context of supporting equal educational opportunities.

Fragmentary initiatives had been launched in formal and non-formal education system or innovative actions in the SDE, till the outbreak of the COVID-19 pandemic in March 2020. Then SDE evolves rapidly in the form of "Emergency Remote Teaching". This form was temporarily activated in response to the crisis, with the positive response and participation of teachers without a wide range of options and full management control. The complex conditions that are being faced require new roles for all stakeholders in school education. Educational systems are tested on the ways / methods of maintaining the educational practice outside of school in matters of pedagogical responsibility and technological readiness.

With the outbreak of COVID-19 pandemic and the forced closure of schools, a great project of Emergency Remote Teaching began in Greece with synchronous, asynchronous teaching methods and TV broadcasts. Educational RadioTelevision (EduTV) of the Ministry of Education today supports students and teachers, encouraging their participation in authentic learning environments, which can inspire and offer conditions for collaborative creativity and cultivation of 21st century skills.

EduTV produces educational audiovisual content specially designed and developed based on the Distance Education principles, which can furthermore support interactive communication. In addition to production, EduTV contributes to SDE in the dimensions of mass broadcasting through public television, distribution in digital repositories with open licenses, enabling integration and interaction in online learning environments. The open source H5P software offers teachers a strongly powerful tool to create their own interactive videos as part of their educational plans and practices in classrooms, Web learning environments or combining them by inserting interactive elements.

The paper first presents an introduction to Distance Education and its principles and then emphasizes in SDE and the concepts of autonomous and complementary SDE. The second section approaches the role of EduTV in SDE on the one hand in its traditional form with the production and dissemination of audiovisual material and on the other hand with the utilization of streaming media on the Internet. The third section focuses on the initiatives of the EduTV in both SDE and Emergency Remote Teaching. Moreover it highlights the potential of video-lessons accessible by students with hearing problems, produced during the pandemic.

The paper highlights the conclusions from the contribution of EduTV in front of the challenges that arise from the convergence of television and Internet technologies as well as from the complex conditions of 21st century education. The contribution of EduTV to SDE is highlighted as well as the ways in which it can support traditional school education and propose solutions to the complex pandemic situations or the geomorphological situations of the Greek school and moreover the special educational needs of students.


Λέξεις κλειδιά


σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση; νέες τεχνολογίες; σύγχρονη επικοινωνία; ασύγχρονη επικοινωνία; εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναστασιάδης, Π. (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο Π.Αναστασιάδης, (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

Αναστασιάδης, Π. (2017). «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξΑΕ. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης, (σσ. 88-128). Αθήνα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/503/489

Αναστασίου, Αδ., Ανδρούτσου, Δ., & Γεωργάλας, Π. (2015). Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 11(1), 106-123. http://dx.doi.org/10.12681/jode.9823

Βασάλα, Π. (2005). Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές (σελ.53-64). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Βυρίνης, Α. (2014). Η σύγχρονη εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία των μαθηματικών στη Β΄θμια εκπαίδευση: Μία μελέτη περίπτωσης σε μαθητές του ακριτικού νησιού της Τήλου (Διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/28336

CNED, (nd). Εθνικό Κέντρο για την Εκπαίδευση από Απόσταση. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από http://www.cned.fr/default.aspx

Διαδικτυακά μαθήματα etwinning (nd). Διαδικτυακά μαθήματα etwinning. Ανακτήθηκε στις 17/6/2018 από http://seminars.etwinning.gr και http://www.etwinning.gr/news/moodle/762-online-e-web-2-0-etwinning

eTwinning, (nd). Τι είναι το eTwinning; Ανακτήθηκε στις 17/6/2018 από http://www.etwinning.gr/

Ελευθεροτυπία, (2010). Τηλε-γυμνάσιο για τα παιδιά της Ψερίμου. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=152159

H5P, (2020). Create, share and reuse interactive HTML5 content in your browser. Ανακτήθηκε στις 10/8/2020, από https://h5p.org

Ioannidis, G.S, Garyfallidou, D.M., & Spiliotopoulou-Papantoniou, V. “Streaming Media in Education and their impact in teaching and learning”. eStream Minerva Project. Ανακτήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου, 2009 από http://estream.schule.at

Καμπύλης, N. (2017). Εφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13, 38-53.

Keegan, D. (1996). The Foundations of Distance Learning. Routledge London and New York, (3η έκδοση).

Κενελίδου, Π., Αντωνίου, Π., & Παπαδάκης, Σ. (2017). Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1141

Κοινότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αιγαίου, (nd). Το moodle. Ανακτήθηκε στις 14/2/2018, από: http://moodle.epyna.eu/mod/page/view.php?id=100

Κόκκαλη, Α., Γεωργιάδη, Ε., (2009). Εξ αποστάσεως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση χωρών της Αυστραλίας και της Αφρικής. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5th International Conference in Open & Distance Learning - November 2009, Athens, Greece – PROCEEDINGS

Κοντογεωργάκου, Β., & Γεωργιάδη, Ε. (2016). Ο ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας. Η περίπτωση του κέντρου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Βικτώρια. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 12(2). Ανακτήθηκε στις 9/2/2018, από: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/10861/10888.pdf

Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από: http://elektra.teilar.gr/syncppt/qualityDesignOfTeachingMaterial.pdf

Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξΑΕ και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στοιχεία θεωρίας και πράξης (σελ. 7-41). Αθήνα: Προπομπός.

Laurillard D., Stratfold M., Luckin R., Plowman L. and Taylor S., (2000). Affordances for learning in a non-linear narrative medium, Journal of Interactive Media in Education, 2000 (2) www-jime.open.ac.uk/00/2/laurillard-00-2-paper.html

Laurillard, D., (1993). Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective Use of Educational Technology, Routledge, London and New York

Μάτος Αν. (2005). Εξ Αποστάσεως Σύγχρονη Επιμόρφωση: Η Περίπτωση της E-Ομογένειας– Ο επιμορφωτής στη Λάρισα, οι Επιμορφούμενοι στο Λονδίνο, το Επιμορφωτικό υλικό στην Αμερική. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe940.pdf

Ματραλής, Χ., & Λυκουργιώτης, Α. (1998, 1999). Ιδιαίτερα εκπαιδευτικά εργαλεία- μέθοδοι. Στο: Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, & Χ. Ματραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες (τόμ. Α΄, σελ.37-94). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (nd). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ανακτήθηκε στις 17/6/2018 από http://www.epimorfosi.edu.gr/

Μίμινου, Α., Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 2,(σσ. 78-90). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο ΑεξΑΕ. Ανακτήθηκε 22/02/2018 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/580/560

Παπαδημητρίου, Σ., (2014). Ο ρόλος των διδασκόντων και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής τους σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδακτορική διατριβή. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΑΠ, Πάτρα, 2014 http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38040

Παπαδημητρίου, Σ., & Σοφός, Α. (2019). Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης». Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) 10ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου, 2020 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2281

Παπαφιλίππου, Ν., Τσιάτσος, Θ., Μανούσου, Ε., & Λιοναράκης, Α. (2016). Διερεύνηση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology,12(2), 73-89. http://dx.doi.org/10.12681/jode.10863

Rieber, L. R. “Using computer animated graphics in science instruction with children”. Journal of Educational Psychology, 82 (1990). 135-140.

Rosenberg, M.J.: E-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age”. McGraw Hill, New York, 2001.

Scientix, (nd). Scientix project. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από www.scientix.eu

Σκουλαρίδου, Ε., & Μαυροειδής, Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων- φωτόδεντρο. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 12(2), 56-72. http://dx.doi.org/10.12681/jode.10862

Σοφός, Α. (2015). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο: Α. Σοφός, Α. Κώστας, & Β. Παράσχου, Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση [ηλεκτρον. βιβλ.]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/182

The VideoAktiv project, (2006). Handbook on Digital Video nd Audio in Education for educational purposes, Creating and using audio and video material. Published by The Socrates Minerva project VideoAktiv (2004-2006). 114169-CP-1-2004-1-UK-MINERVA-M

Thornhill, S., Asensio, M., & Young, C.: Video Streaming, a guide for educational development, “Click and go video” project. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2011 από http://www.ClickandGoVideo.ac.uk, ISBN 0 9543804-0-1, 2002.

ΥΠΑΙΘ, (2020a). 13-04-20 Μένουμε σπίτι - Μαθαίνουμε στο σπίτι. Ανακτήθηκε στις 10/7/2020, από https://www.minedu.gov.gr/rss/44639-13-04-20-menoume-spiti-mathainoume-spiti-13-martiou-13-apriliou-enas-minas-eks-apostaseos-ekpaidefsis

ΥΠΑΙΘ, (2020b). 29-03-20 Ξεκινά από αύριο η εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2. Ανακτήθηκε στις 10/7/2020, από https://www.minedu.gov.gr/news/44480-29-03-20-ksekina-apo-ayrio-i-ekpaideftiki-tileorasi-stin-ert2-meta-ti-sygxroni-kai-tin-asygxroni-prosthetoume-ton-trito-aksona-tis-eks-apostaseos-ekpaidefsis

ΥΠΑΙΘ, (2020c). Βιντεομαθήματα. Ανακτήθηκε στις 10/7/2020, από https://www.youtube.com/channel/UCYAzzqiqb2347rjG_dVCtxg

ΥΠΑΙΘ, (2020d). Μαθαίνουμε στο σπίτι. Ανακτήθηκε στις 10/7/2020, από https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/minedu-covid19-mathainoumestospiti-statistics-405.pdf

Φωτόδεντρο, (2018). Φωτόδεντρο. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από: photodentro.edu.gr/lor/

Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο (nd). Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από photodentro.edu.gr/video/

Χονδρογιάννη, Ι. (2015). Η εφαρμογή της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, (nd). Η κεντρική σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο. Ανακτήθηκε στις 10/2/2018, από http://dschool.edu.gr.

Zaka, P. (2013). A case study of blended teaching and learning in a New Zealand secondary school, using an ecological framework. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 17(1), 24–40.

Winthrop, Rebecca, (2020). How has the coronavirus impacted the classroom? On the frontlines with Dr. Jin Chi of Beijing Normal University. Center for Universal Education Senior Fellow - Global Economy and Development. Ανακτήθηκε στις 10/7/2020, από https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2020/02/27/how-has-the-coronavirus-impacted-the-classroom-on-the-frontlines-with-dr-jin-chi-of-beijing-normal-university/?fbclid=IwAR1vJsHjTFtPn75oJ7UDrj3a7wjuk7MCNGC3UeiaVrygdjPGHBDQNVZI4o4


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Sofia Theodor Papadimitriou