Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Hellenic Open University: Innovations and Challenges in Greek Higher Education


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Sofia Theodor Papadimitriou
https://orcid.org/0000-0002-7708-106X
Antonis Lionarakis
Vasiliki Ioakeimidou
Περίληψη

The Hellenic Open University (HOU) is a state university equivalent to all the others in Greece. This article highlights key moments in the 20-year history of the HOU, relevant expertise, lessons learned so far and challenges that threaten or inspire a quality culture of enhancement. Combining the theoretical principles of distance education with empirical research implemented in the HOU, the article illustrates its achievements and the innovations brought to Greek higher education that have had a great impact and affect both undergraduate and post-graduate courses in all Greek universities. The new complex and diverse role of the tutors, the liberation of the educational process from the constraints of time and space, the interaction between tutor-student-institution, the autonomous and independent route of self-directed learning and also the crucial role of the educational material in the learning process are some of the innovations, which define a new educational environment, unknown until recently in Greece. In this context, lifelong learning and adult education policies directly link wider social classes to educational processes. This educational mobilization of a wider social class that until recently was outside the educational process is also the great contribution of the HOU to educational reform in the country. HOU faces new challenges in the 21st century and has to commit to continuous quality enhancement in order to serve adult students’ needs.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Apostolidou, A. (2011). Issues in the disciplinary constitution of open and distance learning: A review of the field’s academic journals. Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol.7(1),36-53. Retrieved on 19 October 2017, from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9767.
Hartofylaka, Α.Μ. (2007). Towards a dynamic educational material in distance education. Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol.6,43-57. Athens: Propompos.
Hartofylaka, Α.Μ. (2012). Quality assurance in the production of open and distance learning educational material: Setting standards for quality content. Hellenic Open University. Retrieved on 23 June, 2018 from https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28372.
Holmberg, B. (1995). Theory and Practice of Distance Education. London: Routledge.
HOU, (nd). Hellenic Open University. Retrieved on 20 June, 2018 from https://www.eap.gr/el/.
Ioakeimidou, V.(2018). The quality assurance in teaching and learning: implementations in the polymorphic distance education. Hellenic Open University. Retrieved on 26 July, 2018 from https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44003.
Ioakeimidou, V. (2016a). Interview with Diana Laurillard. Open Education: The Journal for Open and Distance Education Technology Vol.12(1),pp.127-135. Retrieved on 31 August, 2017 from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10234.
Ioakeimidou, V., (2016b) Interview with the professor Mark Brown. Open Education: The Journal for Open and Distance Education Technology Vol.12(1),pp.136-140. Retrieved on 31 August, 2017 from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10233.
Jani, Μ. (1986). Issues on the sociology in Education. Athens: Grigoris.
Koustourakis, G. (2006). The effort of forming a context for the organization and the operation of the HOU: a sociological approach. In Author (Ed), Open and Distance Education–Elements of Theory and Practice (pp.42-77). Athens: Propompos.
Lionarakis, A., Papademetriou, (2003). The quality of the learning experience: a comparative study between open distance and conventional education. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), Vol.4(2). Retrieved on 19 September, 2017 from http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=87.
Lionarakis, A., (2006). Towards a theory of Open and Distance learning. Retrieved on 10 September, 2012 from http://class.eap.gr/QuickPlace/ekp65/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_47E6E21F3CD441CDC2256E8400469E08/ADF3738A12E6238DC2256E9B003B22CF/?OpenDocument.
Lionarakis, A., (2012). Teaching Material for the training of Tutor-counselors at the HOU. An introduction.
Manousou, Ε. (2008). Specifications for a pedagogical framework for the implementation of polymorphic, supplementary, environmental distance education for primary students of multi-grade and rural schools in Greece. Hellenic Open University. Retrieved on 23 June, 2018 from https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15961.
Matsaggouras, I. (1991). Teaching Methodology: theory and action of teaching. Athens.
Ossiannilsson, E., Williams, K., Camilleri, A. F., & Brown, M. (2015). Quality models in online and open education around the globe: State of the art and recommendations. Oslo, International Council for Open and Distance Education. Retrieved on 21 September, 2017 from https://www.google.gr/search?q=Quality+models+in+online+and+open+education&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=IhrEWaGKGoaBX6T-mKAN.
Pacey, L. & Keough, E. (2003). Public Policy, Institutional Structures, and Strategic Implementation. Στο Moore, G. M. & Anderson, W. G. (Ed.) Handbook of Distance Education. London: Lawrence Erlbaum Associates. Retrieved on 2 November, 2012, from http://www.uady.mx/~contadur/sec-cip/articulos/libros_online/educacion/LawrenceErlbaum2003HandbookOfDistanceEducation.pdf.
Panagiotakopulos, C. & Author (2001). The profile of candidate students of the HOU at the first time of its operation (1999-2000). In Author(Ed.) Open Education - Views and Reflections on Open and Distance Learning (pp.33-77). Athens: Propompos.
Papadimitriou, S., Ioakeimidou, V., Spanaka, A. (2014). Interview with Alan Tait. Open Education: The Journal for Open and Distance Education Technology Vol. 10(1), pp.101-106). Retrieved on 31 August, 2017 from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9839.
Papadimitriou, S. (2014). The role of tutor-counselor and the development of his supporting mechanism in a collaborative learning environment in distance education. Hellenic Open University. Retrieved on 23 June, 2018 from https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38040
Passias, G. (2012). The “quality”, the “Europe of indicators” and the policies of numbers. In Trilianos, Koutromanos & Alexopoulos(Eds). Pan-Hellenic Conference with International Participation. The Quality in Education: trends and prospective, 11-13 May 2012 (Vol.Β, pp.41-51). National University of Athens.
Rowntree, D. (1994). Preparing Materials for Open, Distance and Flexible Learning: An Action Guide for Teachers and Trainers. London: Kogan Page.
Shah, M., Nair, C.S. (2014). Turning the ship around. Rethinking strategy development and implementation in universities. Quality Assurance in Education, Vol.22(2),145-157. Retrieved on 6 September, 2017 from http://www.emeraldinsight.com.proxy.eap.gr/doi/pdfplus/10.1108/QAE-03-2012-0016.
Steinhardt, I., Schneijderberg, C., Gotze, N., Baumann, J., & Krucken, G. (2017). Mapping the quality assurance of teaching and learning in higher education: the emergence of a specialty? Higher Education, Vol.74(2),221-237. Retrieved on 21 August, 2017 from https://link-springer-com.proxy.eap.gr/content/pdf/10.1007%2Fs10734-016-0045-5.pdf.
Tait, A. (2015). Student success in open, distance and e-learning. Oslo: International Council for Open and Distance Education–ICDE. Retrieved on 17 October, 2017 from https://eadtu.eu/news/20-general-news/257-student-success-in-open-distance-and-e-learning.
The Commonwealth of Learning-CoL, (2003). Tutoring In Open And Distance Learning: A Handbook For Tutors, ISBN 1-895369-87-8, Published by: The Commonwealth of Learning Vancouver, CANADA. Retrieved on May 15, 2013 from http://www.col.org.
Woodhouse, D. (1998). Quality Assurance in Higher Education: the next 25 years.
Quality in Higher Education, Vol.4(3), 257-273. Retrieved on 2 September, 2010 from http://www-tandfonline-com.proxy.eap.gr/doi/pdf/10.1080/1353832980040306.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)