Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού


Δημοσιευμένα: Oct 7, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστήριξη φοιτητών ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού βίντεο βιντεοδιάλεξη podcast Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ)
Antonis Lionarakis
https://orcid.org/0000-0003-3408-5084
Sofia Theodor Papadimitriou
https://orcid.org/0000-0002-7708-106X
Antonia Hartofylaka
Athanasia Aggeli
Georgia Tzilou
Περίληψη

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην ευρύτερη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΠΕΝΕΡ με τίτλο «Σύστημα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Φοιτητών Τριτοβάθμιας Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», εστιάζοντας σε έναν από τους πολλούς άξονες της έρευνας, αυτόν της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών στην εξΑΕ. [i]

Σε αυτή την εργασία τα εργαλεία που αναδείχθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφία κατηγοριοποιούνται με βάση τον ρόλο που επιτελούν. Από αυτή προκύπτουν έξι διακριτές κατηγορίες εργαλείων:

Α. Ψηφιακά εργαλεία για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου

Β. Ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης

Γ. Ψηφιακά εργαλεία για τη διεξαγωγή Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεδιάσκεψης

Δ. Ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη της συνεργατικής μάθησης

Ε. Ψηφιακά εργαλεία αναζήτησης, εύρεσης και οργάνωσης αξιόπιστων και έγκυρων επιστημονικών πηγών

Στ. Ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη της εξατομικευμένης μάθησης

Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η 1η από τις 6 καταγεγραμμένες κατηγορίες, δηλαδή τα ψηφιακά εργαλεία για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα:

  1. τα εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (authoring tools)
  2. το βίντεο
  3. οι βιντεοδιαλέξεις
  4. τα podcasts
  5. τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, μόνο ως προς τις δυνατότητες που παρέχουν για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Παράλληλα, για το καθένα από αυτά γίνεται αναφορά στο πώς έχουν αξιοποιηθεί έως τώρα από το ΕΑΠ και πώς προτείνεται να ενταχθούν πιο συστηματικά στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό πάντα την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών και την ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών σε αυτό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος δεύτερο / Section 2
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αβούρης, Ν. & Κόμης, Β. (2003). Σύγχρονη συνεργασία από απόσταση: ζητήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σ. 341-351). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Bassili, J. (2008). Motivation and Cognitive Strategies in the Choice to Attend Lectures or Watch them Online. Journal of Distance Education. Vol. 22 (3),129-148. Ανακτήθηκε 28/11/2016 από http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/50/774
Cornelius, S. and Macdonald, J. (2008) 'Online informal professional development for distance tutors: experiences from The Open University in Scotland', Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 23:1
Davila, S., Bolliger, D. (2014). Instructor utilization of podcasts in the online learning environment. Journal of Online Learning and Teaching. 10. (pp.389-404).
Εργαστήριο Διαχείρισης Βιβλιογραφίας με το Mendeley (2018). Ανακτήθηκε από http://lib.eap.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/494-mendeley.html στις 18/01/2018.
Freake, St. & Papathanassiou, H. (2006). Tutorial support for a Level 3 Electromagnetism course - using a blended approach, Department of Physics and Astronomy, The Open University, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (31-5-2009) : http://www.open.ac.uk/picetl/activities/details/detail.php?itemId=4612257d02466&themeId=460d2aa4d3c48
Gaimster, J., & Gray, D. (2004). Harvesting Knowledge: the role of the Internet in helping students to develop independent research skills: a case study. European Journal of Open, Distance and E-Learning Ανακτήθηκε 28/12/2016 από http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Gaimster_Gray.pdf
Giannakos, M., Chorianopoulos, K., Chrisochoides, N. (2015). Making Sense of Video Analytics: Lessons Learned from Clickstream Interactions, Attitudes, and Learning Outcome in a Video-Assisted Course. In The International Review of Research in Open and Distributed Learning. Vol 16, No 1. Ανακτήθηκε από http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1976/3198 στις 03/09/2018.
Hall, B. (2003). ‘New Technology Definitions’, retrieved on October 5, 2008 from http://www.brandonhall.com/public/glossary/index.htm
Harrison, D. J. (2015). Assessing Experiences with Online Educational Videos: Converting Multiple Constructed Responses to Quantifiable Data, International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16, 1, 168-192. Ανακτήθηκε 3/11/2016 από http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/issue/view/67
Khademi, Μ., Haghshenas Μ., & Kabir, Η. (2011). A Review On Authoring Tools. Ανακτήθηκε στις 03/08/2018 από https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Khademi2/publication/265811982_A_Review_On_Authoring_Tools/links/57e9099708aed0a2913010e7/A-Review-On-Authoring-Tools.pdf?origin=publication_detail
Κιουλάνης, Σ. (2013). Στοχαστική αλληλεπίδραση μεσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.VI.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, Tόμος 1, Τεύχος 2, 6-50. Ανακτήθηκε 10 Νοεμβρίου, 2016, από : http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2013/2/teyxos2_1.pdf
Λίτσας, Δ. (2018). Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης με χρήση της πλατφόρμας moodle – Έρευνα δράσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Mobasher, B., Honghua Dai, Tao Luo, Miki Nakagawa, Yuqing Sun, Jim Wiltshire, (2000). Discovery of Aggregate Usage Profiles for Web Personalization (with H. Dai, T. Luo, Y. Sung, M. Nakagawa, J. Wiltshire). In Proceedings of the Web Mining for E-Commerce Workshop (WebKDD'2000), held in conjunction with the ACM-SIGKDD Conference on Knowledge Discovery in Databases (KDD'2000), August 2000, Boston.
Διαθέσιμο από: http://maya.cs.depaul.edu/~mobasher/papers/webkdd2000/webkdd2000.html Ημερομηνία πρόσβασης: 02 Ιούν. 2011.
Μουζακιώτου, Σ., Κανονάκη, Μ. (2015). Το οπτικοακουστικό υλικό και η δυναμική του στο Εκπαιδευτικό Υλικό της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία και Έρευνα». (σσ.46-57). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.. Ανακτήθηκε από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/52/42 στις 03/07/2018.
Παπαδάκης, Σ. & Χατζηλάκος, Θ. (2004). H Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως μαθησιακό εργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, X. Κυνηγός (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Τ.Π.Ε με θέμα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Παπαδημητρίου, Σ. (2011). Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης την εποχή του Διαδικτύου στο A.Lionarakis (ed.) Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 7, Number 2, 2011 Section one. Open Education ISSN: 1791-9312 Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2016 από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9780
Σκοπός Ίδρυσης του Διαδικτυακού Σταθμού του ΕΑΠ. (2018). Ανακτήθηκε στις 25/08/2018 από http://webradio.eap.gr/skopos.html#
Peters, O. (2000). Digital Learning Environments: New Possibilities and Opportunities. International Review of Research in Open and Distance Learning, 1 (1), 3-8. Ανακτήθηκε στις 25/10/2016 από http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3/23
Pirani, J. (2004). ‘Supporting E-learning in Higher Education’, retrieved on September 1, 2008 from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ERS0303/ecm0303.pdf
Price, G. & Wright,V. (2012). Aligning Web-based Tools to the Research Process Cycle: A Resource for Collaborative Research Projects . Journal of Interactive Online Learning. V.11, 3. Ανακτήθηκε 30/11/2016 από: http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/11.3.3.pdf
Sahni, M., Sharma, A. (2012). Multimedia compared to Text for Online Learning in India. In Asian Journal of Distance Education. vol 10, no 1 (pp. 35-44). Ανακτήθηκε από: http://www.asianjde.org/2012v10.1.Sahni.pdf στις 10/08/2018.
Χαρτοφύλακα, Τ. (2018). Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – Παραδείγματα από το Storyline 2. Στο Κ. Θεολόγου, Σ. Στέλιος (Επιμ.). Από την κιμωλία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική.
Χάρχαλος, Μ., & Χαρτοφύλακα, Τ., & Μανώλογλου, Β. (2013). Συνδυάζοντας τη μαγνητοσκοπημένη διάλεξη με το animation: το παράδειγμα των ψηφιακών μαθημάτων του MIO-ESCEDE. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. «Μεθοδολογίες Μάθησης», 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σσ. 172-181). Αθήνα.
Wright, V., Burnham, J., & Hooper, L. (2012). Faculty Collaboration: How a Wiki Enhanced Communication, Organization, Accessibility, and Management of Writing a Book. Journal of Interactive Online Learning. Ανακτήθηκε 28/12/2016
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)