open, digital, online, education

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης «Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης»: Αποτελέσματα και Προτάσεις από την Πιλοτική Εφαρμογή


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
οπτικοακουστικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση ψηφιακός γραμματισμός
Sofia Theodor Papadimitriou
https://orcid.org/0000-0002-7708-106X
Alivisos Sofos
Περίληψη

Οι προκλήσεις αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον απαιτούν τη μεθοδική προσέγγιση του ψηφιακού γραμματισμού από την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα. Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο εξοικειώνουν τους νέους με τα ψηφιακά Μέσα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ψηφιακών γραμματισμών. Ειδικότερα, τα Οπτικοακουστικά Μέσα, επιφέρουν αλλαγές στη διδασκαλία εμπλέκοντας τους μαθητές σε πλούσιες αλληλεπιδραστικές μαθησιακές εμπειρίες, μετατρέποντάς τους από παθητικούς δέκτες σε ενεργούς συμμετέχοντες. Προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τρόπους να αξιοποιούν τα οπτικοακουστικά μέσα ως ένα περιβάλλον ενεργής μάθησης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ψηφιακός Γραμματισμός σε Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά  Περιβάλλοντα Μάθησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2018 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είχε στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού στα Οπτικοακουστικά Μέσα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση καθώς και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος επιμόρφωσης. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι προβληματισμοί, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και τα συμπεράσματα με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης με επίκεντρο τα Οπτικοακουστικά Μέσα στο σύγχρονο σχολείο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Andriopoulou, I., Papadimitriou, S., & Kourti, E. (2014). Media and Information Literacy Policies in Greece (2013), ANR TRANSLIT and COST Transforming Audiences/Transforming Societies, Paris. Retrieved on 29 November, 2015, from http://ppemi.ens-
cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/GREECE_2014.pdf
Buckingham, D. (2011). Media Literacy and Media Education in the Age of ‘Media 2.0’: A Critical View. Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από: http://vimeo.com/32775695
Bates, A. W. (1985). Using video in higher education Institute of Educational Technology. IET Paper on Broadcasting, No. 243.
BECTA, (2004). Digital video technologies. Ανακτήθηκε στις 5 Μάιου, 2007 από http://foi.becta.org.uk
Bijnens, H., Bijnens, M., Vanbuel, M. (2004). Τα μέσα ροής μέσα στην τάξη. Μία παρουσίαση της σημερινής χρήσης των τεχνολογιών ροής και των δυνατοτήτων που παρέχουν για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών κυρίως στην Ευρώπη. EDUCATION HIGHWAY, Κέντρο Καινοτόμων Εφαρμογών Στο Σχολείο και Τις Νέες Τεχνολογίες, Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz, Αυστρία (έκδοση ATiT, Herverlee, Βέλγιο).
Celot, P. (2011). Findings from the 2009 EAVI Studies on Media Literacy in 27 EU Countries in Media literacy: Ambitions, policies and measures, ed. S Livingstone, COST ISO906 - Transforming Audiences/Transforming Societies - Council of Europe, London.
Edmonson, K.M., Novac J.D. (1993). The Interplay of scientific epistemological views, learning strategies, and attitudes of college students. Journal of research in Science Teaching, 30(6) (547-599).
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, (nd). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://www.edutv.gr
EC, (2007). Communication on Media Literacy in the Digital Environment . Retrieved on 9 May, 2015, from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:am0004.
EC, (2010). The Digital Agenda for Europe. Retrieved on 12 January, 2016, from: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy
EUR-Lex, (nd). Communication on Media Literacy in the Digital Environment . Retrieved on 9 May, 2015, from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:am0004
HbbTV, (nd). Hybrid Broadcast Broadband TV. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Broadcast_Broadband_TV
Hellastat, (2007). Οριζόντια Μελέτη Υποδομής για Επιγραμμικές Διαδραστικές Υπηρεσίες της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Hobbs, R. (2010). A Plan of Action A whITe pAper. The Aspen Institute. Communications and Society Program. . Retrieved on 1 October, 2016, from: http://mediaeducationlab.com/digital-and-media-literacy-plan-action
ΙΕΠ, (2015). Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο «Δημιουργία βίντεο στο School-Lab». Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2018 από τη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/node/13278
Κρέτσος, Λ. (2017). Γιατί η τηλεόραση παραμένει... ο βασιλιάς. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από http://www.amna.gr/home/article/180143/L-Kretsos-Giati-i-tileorasi-paramenei-o-basilias
Kron, F., Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα Gutenberg.
Μάθηση 2.0, (2012). Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 από http://mathisi20.gr/.
Medeanet, (nd). Charting Media and Learning in Europé, 2011, 2012, 2013. Retrieved on 29 November, 2015 http://www.medeanet.eu/reports/.
Παπαδημητρίου, Σ. (2014). Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα (2014). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://conf2014.etwinning.gr/images/praktika/praktika.pdf
Παπαδημητρίου, Σ., (2017). Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 2.0: Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης. Στο Λιοναράκης, A. (Επιμ.) 9ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο σχεδιασμός της μάθησης. Ανακτήθηκε στις 2 Ιανουαρίου, 2018 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1050
Σοφός, Α., & Kron, F., (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
Σοφός, Αλ. (2014). Ψηφιακός γραμματισμός ως κατηγορία του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας. Αναλυτική προσέγγιση θεωρητικών προσεγγίσεων για την ένταξη της εκπαίδευσης στα Μέσα στην εκπαίδευση. Σοφός, Α, Βρατάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 61-82). Αθήνα: ΙΩΝ.
Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Pea, R. & Hay, K. (2002). Report to the National Science Foundation on the CILT Workshop on Digital Video Inquiry in Learning and Education. Ανακτήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου, 2004 από www.cilt.org/seedgrants/community/Pea Final Report 2002.pdf
P21, (nd). Partnership for 21st Century Learning. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από http://www.p21.org/
Χατζηδήμου, Δ. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος A’: γενικό μέρος. Αρχική Έκδοση Μάιος 2011.
Unesco, (2011). Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών - Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου, 2014 από: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971GRE.pdf
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)