open, digital, online, education, distance education

Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την κινητή μάθηση και των παραγόντων που τις επηρεάζουν


Δημοσιευμένα: Jun 1, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
κινητή μάθηση αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κινητές συσκευές
Όλγα Κωστάκη
Καλλιόπη Κανάκη
Michail Kalogiannakis
https://orcid.org/0000-0002-9124-2245
Νικόλαος Ζαράνης
Περίληψη

Στις μέρες μας, η καθημερινότητα των παραγωγικών μελών των σύγχρονων κοινωνιών είναι δομημένη γύρω από τις έξυπνες φορητές συσκευές και τις εφαρμογές τους, οι οποίες εξυπηρετούν κοινωφελείς υπηρεσίες και αγαθά, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την εκπαιδευτική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα να εξετάζει επισταμένως μεθόδους αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των έξυπνων φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει σχετική έρευνα μικρής κλίμακας, στην οποία υιοθετήθηκαν οι αρχές της ποσοτικής μεθοδολογίας για τη συλλογή δεδομένων. Η έρευνα διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης το εαρινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2021-2022, με συμμετέχοντες και 127 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ως ερευνητικός στόχος τέθηκε η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων σχετικά με την ενσωμάτωση της κινητής μάθησης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, εξετάστηκαν το φύλο, η ηλικία, η διδακτική εμπειρία και η ειδικότητα των εκπαιδευτικών ως πιθανοί παράγοντες διαμόρφωσης των αντιλήψεών τους. Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση της κινητής τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Επιπλέον, διαφάνηκε ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την κινητή μάθηση δεν επηρεάζονται από το φύλο, την ηλικία, τη διδακτική εμπειρία και την ειδικότητά τους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών μελετών που θα επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των έξυπνων φορητών συσκευών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα πλαίσια της τυπικής μάθησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Καλλιόπη Κανάκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Καλλιόπη Κανάκη είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι διδάκτορας του παραπάνω τμήματος, καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατέχει πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.

Michail Kalogiannakis, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νικόλαος Ζαράνης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Νίκος Ζαράνης είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορές
Al-Emran, M., Elsherif, H. M., & Shaalan, K. (2016). Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education. Computers in Human behavior, 56, 93-102.
Al-Furaih, S. A., & Al-Awidi, H. M. (2020). Teachers’ change readiness for the adoption of smartphone technology: Personal concerns and technological competency. Technology, Knowledge and Learning, 25(2), 409-432.
Alsharida, R., Hammood, M., & Al-Emran, M. (2021). Mobile Learning Adoption: A Systematic Review of the Technology Acceptance Model from 2017 to 2020. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 16(5), 147-162.
Asiimwe, E. N., Grönlund, Å., & Hatakka, M. (2017). Practices and Challenges in an Emerging M-Learning Environment. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 13(1), 103-122.
Baek, Y., Zhang, H., & Yun, S. (2017). Teachers' attitudes toward mobile learning in Korea. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(1), 154-163.
Bernacki, M. L., Greene, J. A., & Crompton, H. (2020). Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. Contemporary Educational Psychology, 60, 101827.
Bidin, S., & Ziden, A. A. (2013). Adoption and application of mobile learning in the education industry. Procedia-social and behavioral sciences, 90, 720-729.
Bratitsis, T., & Kandroudi, M. (2014, November). Greek teachers' perceptions of Mobile Learning. In 2014 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL2014) (pp. 203-208). IEEE.
Chee, K. N., Yahaya, N., Ibrahim, N. H., & Hasan, M. N. (2017). Review of mobile learning trends 2010-2015: A meta-analysis. Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 113-126.
Chiu, T. K., & Churchill, D. (2016). Adoption of mobile devices in teaching: changes in teacher beliefs, attitudes and anxiety. Interactive Learning Environments, 24(2), 317-327.
Christensen, R., & Knezek, G. (2017). Readiness for integrating mobile learning in the classroom: Challenges, preferences and possibilities. Computers in Human Behavior, 76, 112-121.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education. London: Routledge.
Crompton, H., & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. Computers & Education, 123, 53-64.
Crompton, H., Burke, D., & Gregory, K. H. (2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. Computers & Education, 110, 51-63.
Domingo, M. G., & Garganté, A. B. (2016). Exploring the use of educational technology in primary education: Teachers' perception of mobile technology learning impacts and applications' use in the classroom. Computers in Human Behavior, 56, 21-28.
Drolia, M., Sifaki, E., Papadakis, S., Kalogiannakis, M. (2020). An Overview of Mobile Learning for Refugee Students: Juxtaposing Refugee Needs with Mobile Applications’ Characteristics. Challenges, 11(2), 31.
Drolia M., Papadakis, S., Sifaki, E., Kalogiannakis, M. (2022). Mobile Learning Applications for Refugees: A Systematic Literature Review. Education Sciences, 12(2), 96.
Elaish, M. M., Shuib, L., Ghani, N. A., Yadegaridehkordi, E., & Alaa, M. (2017). Mobile learning for English language acquisition: taxonomy, challenges, and recommendations. IEEE Access, 5, 19033-19047.
Grant, M. M. (2019). Difficulties in defining mobile learning: Analysis, design characteristics, and implications. Educational Technology Research and Development, 67(2), 361-388.
Hsieh, W. M., & Tsai, C. C. (2017). Taiwanese high school teachers' conceptions of mobile learning. Computers & Education, 115, 82-95.
Itighise, A. E., & Akpan, I. F. (2022). Acquisition of Literacy Skills using Mobile Handheld Devices and Science Education Students’ Academic Performance in Universities in Akwa Ibom State, Nigeria. KIU Journal of Humanities, 7(2), 101-108.
Kaliisa, R., Palmer, E., & Miller, J. (2019). Mobile learning in higher education: A comparative analysis of developed and developing country contexts. British Journal of Educational Technology, 50(2), 546-561.
Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2019). Evaluating pre-service kindergarten teachers' intention to adopt and use tablets into teaching practice for natural sciences. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13(1), 113-127.
Kanaki, K., Kalogiannakis, M., Poulakis, E., & Politis, P. (2022). Employing Mobile Technologies to Investigate the Association Between Abstraction Skills and Performance in Environmental Studies in Early Primary School. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 16(6).
Keong, T. C., & Wah, L. K. (2017). Exploring pre-service teachers’ perspectives towards online learning: an intervention of technology acceptance model’. In Proceedings of Australia and New Zealand Business Research Conference 2016 (pp. 21-28).
Khlaif, Z. N. (2018). Factors influencing teachers’ attitudes toward mobile technology integration in K-12. Technology, Knowledge and Learning, 23(1), 161-175.
Korucu, A. T., & Alkan, A. (2011). Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1925-1930.
Kousloglou, M., Nikolopoulou, K., & Hatzikraniotis, E. (2021). Tracing the views of Greek secondary school teachers on mobile learning. In international conferences on mobile learning 2021 and educational technologies 2021 (p. 205).
Krotov, V. (2015). Critical success factors in m-learning: A socio-technical perspective. Communications of the Association for Information Systems, 36(1),6.
Kukulska-Hulme, A., Sharples, M., Milrad, M., Arnedillo-Sánchez, I., & Vavoula, G. (2009). Innovation in mobile learning: A European perspective. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 1(1), 13-35.
Kukulska‐Hulme, A., & Viberg, O. (2018). Mobile collaborative language learning: State of the art. British Journal of Educational Technology, 49(2), 207-218.
Kumar, B. A., & Chand, S. S. (2019). Mobile learning adoption: A systematic review. Education and information technologies, 24(1), 471-487.
Kumar, P., & Raja, V. (2019). Mobile learning. Digital Education, 97-105.
Leem, J., & Sung, E. (2019). Teachers' beliefs and technology acceptance concerning smart mobile devices for SMART education in South Korea. British Journal of Educational Technology, 50(2), 601-613.
Liu, M., Scordino, R., Geurtz, R., Navarrete, C., Ko, Y., & Lim, M. (2014). A look at research on mobile learning in K–12 education from 2007 to the present. Journal of research on Technology in Education, 46(4), 325-372.
Lucas, M. (2020). External barriers affecting the successful implementation of mobile educational interventions. Computers in Human Behavior, 107, 105509.
Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile learning for education: Benefits and challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3(6), 93-101.
Mehta, R. (2016). Mobile learning for education-benefits and challenges. IRJMSH, 7(1), 2348-9359.
Montrieux, H., Vanderlinde, R., Schellens, T., & De Marez, L. (2015). Teaching and learning with mobile technology: A qualitative explorative study about the introduction of tablet devices in secondary education. PloS one, 10(12), e0144008.
Nikolopoulou, K. (2018). Mobile learning usage and acceptance: perceptions of secondary school students. Journal of Computers in Education, 5(4), 499-519.
Nikolopoulou, K. (2020). Secondary education teachers’ perceptions of mobile phone and tablet use in classrooms: benefits, constraints and concerns. Journal of Computers in Education, 7(2), 257-275.
Nikolopoulou, K., Gialamas, V., Lavidas, K., & Komis, V. (2021). Teachers’ readiness to adopt mobile learning in classrooms: A study in Greece. Technology, Knowledge and Learning, 26(1), 53-77.
O'Βannon, W., & Thomas, K. (2014). Teacher perceptions of using mobile phones in the classroom: Age matters! Computers & Education, 74, 15-25.
O'Bannon, W., & Thomas, K. M. (2015). Mobile phones in the classroom: Preservice teachers answer the call. Computers & Education, 85, 110-122.
Osakwe, J., Dlodlo, N., & Jere, N. (2017). Where learners' and teachers' perceptions on mobile learning meet: A case of Namibian secondary schools in the Khomas region. Technology in Society, 49, 16-30.
Papadakis, S. (2018). Evaluating pre-service teachers' acceptance of mobile devices with regards to their age and gender: a case study in Greece. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 12(4), 336-352.
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile educational applications for children. What educators and parents need to know. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 11(3), 256-277.
Papadakis, S., Vaiopoulou, J., Kalogiannakis, M., & Stamovlasis, D. (2020). Developing and exploring an evaluation tool for educational apps (ETEA) targeting kindergarten children. Sustainability, 12(10), 4201.
Papadakis, S., Zaranis, N., & Kalogiannakis, M. (2019). Parental involvement and attitudes towards young Greek children’s mobile usage. International Journal of Child-Computer Interaction, 22, 100144.
Pappas, I. O., Giannakos, M. N., & Sampson, D. G. (2019). Fuzzy set analysis as a means to understand users of 21st-century learning systems: The case of mobile learning and reflections on learning analytics research. Computers in Human Behavior, 92, 646-659.
Petousi, V., & Sifaki, E. (2020). Contextualizing harm in the framework of research misconduct. Findings from a discourse analysis of scientific publications, International Journal of Sustainable Development, 23(3/4), 149-174.
Quinn, C. (2000). M Learning: Mobile, wireless, in-your-pocket learning. LiNE Zine, 2006,1-2.
Sarrab, M., Al-Shihi, H., & Rehman, O. (2013). Exploring major challenges and benefits of m-learning adoption. British Journal of Applied Science & Technology, 3(4), 826-839.
Sattarov, A., & Khaitova, N. (2020). Mobile learning as new forms and methods of increasing the effectiveness of education. Архив Научных Публикаций JSPI.
Serin, O. (2012). Mobile learning perceptions of the prospective teachers (Turkish Republic of Northern Cyprus sampling). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(3), 222-233.
Sharples, M., & Roschelle, J. (2010). Guest editorial: Special issue on mobile and ubiquitous technologies for learning. IEEE Transactions on Learning Technologies, 3(1), 4-5.
Sinaga, R. A., Febrianti, K. V., & Candra, D. (2022). The benefits and drawbacks of adopting mobile learning as perceived by junior high school teachers in Taiwan. Interactive Learning Environments, 1-10.
Sönmez, A., Göçmez, L., Uygun, D., & Ataizi, M. (2018). A review of current studies of mobile learning. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1(1), 12-27.
Statti, A., & Villegas, S. (2020). The use of mobile learning in grades K–12: A literature review of current trends and practices. Peabody Journal of Education, 95(2), 139-147.
Talan, T. (2020). The Effect of Mobile Learning on Learning Performance: A Meta-Analysis Study. Educational Sciences: Theory and Practice, 20(1), 79-103.
Testa, N., & Tawfik, A. (2017). Mobile, but are we better? Understanding teacher’s perception of a mobile technology integration using the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) framework. Journal of Formative Design in Learning, 1(2), 73-83.
Thomas, K. M., O’Bannon, B. W., & Bolton, N. (2013). Cell phones in the classroom: Teachers’ perspectives of inclusion, benefits, and barriers. Computers in the Schools, 30(4), 295-308.
Traxler, J. (2005). Defining mobile learning. In IADIS International Conference Mobile Learning, 261, 266.
Traxler, J. (2010). Distance education and mobile learning: Catching up, taking stock. Distance education, 31(2), 129-138.
Uzunboylu, H., & Ozdamli, F. (2011). Teacher perception for m‐learning: scale development and teachers' perceptions. Journal of Computer assisted learning, 27(6), 544-556.
Wang, T. (2016). Overcoming Teachers’ Concerns - Where Are We in the Harnessing of Mobile Technology in K-12 Classrooms in Hong Kong? In Mobile Learning Design (pp. 239-248). Springer, Singapore.
Ανδρεδάκης, Κ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2022). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ταμπλέτες και η πρόθεση ενσωμάτωσης της χρήσης τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 18(1), 56-77.
Ζαχαρής, Γ., Ψαρομηλίγκου, Ζ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2021). Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Έξυπνων Φορητών Συσκευών στην Προσχολική Εκπαίδευση: Εφαρμογή του Scratch 3.0 για την επίτευξη γνωστικών συγκρούσεων σχετικά με τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, 2021(81), 8-49.
Κουσλόγλου, Ε., & Σύρπη, Μ. (2018). Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα σχολεία ως εργαλείων μάθησης: Ισχύουσα νομοθεσία, όρια, εκπαιδευτικοί σκοποί. Η περίπτωση των Σχολείων της πόλης της Καβάλας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, 2018(66-67), 66-67.
Κρυστάλλη, Π. Σ., & Ηλία, Ι. Α. (2017). Διερεύνηση των στάσεων των Εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ταμπλετών στη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(3Α), 152-163.
Νικολοπούλου, Κ., & Κουσλόγλου, Μ. (2020). Ποιες είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών των γυμνασίων για τη χρήση της φορητής τεχνολογίας στις τάξεις. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(1), 176-190.
Νικολοπούλου, Κ., & Χατζηγεωργίου, Μ. (2019) Φορητές συσκευές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Δραστηριότητες και απόψεις εκπαιδευτικών δύο πειραματικών σχολείων. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 18, 591-598.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)