Οικογένεια και μαθησιακές δυσκολίες


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Αναστασία Τσαμπαρλή
Περίληψη

Το άρθρο, το οποίο συνιστά μέρος μίας ευρύτερης εργασίας[1], πραγματεύεται τρία βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις οικογένειες με παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, μελετά: (1) τη δυναμική της οικογένειας, (2) τους παράγοντες στη λειτουργία της οικογένειας που ενισχύουν την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας (Μ.Δ.) και (3) τον ρόλο της παρέμβασης. Η εργασία αναδεικνύει ότι η μαθησιακή δυσκολία (Μ.Δ.) επιδρά στη δυναμική των σχέσεων  οικογένειας  –  παιδιού και αντίστροφα. Επίσης, η οικογένεια μπορεί να συμβάλει θετικά ή/και αρνητικά στην εξέλιξη ενός παιδιού με Μ.Δ. Τέλος, η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών δεν θα πρέπει να στοχεύει  μόνο στο παιδί με Μ.Δ. αλλά και στο πλαίσια αλληλεπίδρασής του: Την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος