Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το περιοδικό Σύγκριση / Comparaison / Comparison δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Η επιστημονική επιτροπή διαβάζει τις μελέτες και αποφαίνεται αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δημοσίευσης. Στην περίπτωση αυτή αναθέτει μέσω της πλατφόρμας ανωνύμως τις μελέτες σε έναν ή δύο εξωτερικούς ειδικούς κριτές, οι οποίοι με τη σειρά τους ανεβάζουν τις αξιολογήσεις τους στην πλατφόρμα.Ο συγγραφέας έχει πρόσβαση στις αξιολογήσεις στην πλατφόρμα.  Με βάση τις αξιολογήσεις το κείμενο απορρίπτεται, επιστρέφεται προς διόρθωση στον συγγραφέα ή δημοσιεύεται ως έχει.

 

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό είναι ετήσιο και εκδίδεται στο τέλος κάθε χρονιάς.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την προαγωγή της έρευνας και την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσης.

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα και ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τις εργασίες τους στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση σε ιδρυματικά αποθετήρια ή στην προσωπική ιστοσελίδα τους) μετά τη δημοσίευση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές ανταλλαγές, καθώς και σε ταχύτερες και περισσότερες αναφορές στις δημοσιευμένες εργασίες (δείτε τα σχετικά Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης).

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.