| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Σύγκριση;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση ανέκδοτα κείμενα, μελέτες και βιβλιοκρισίες, συναφή με το αντικείμενό του, στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, αλλά εξετάζει κατά περίπτωση και υποβολές σε άλλες γλώσσες.

Τα κείμενα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της σελίδας του περιοδικού. 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/

Ή επικοινωνήστε με τη Γραμματέα Σύνταξης, titikad@gmail.com

Οι προς δημοσίευση μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο εργοβιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα. Αν είναι γραμμένα στα ελληνικά, τα κείμενα συνοδεύονται απαραιτήτως από περίληψη στα αγγλικά ή γαλλικά, ενώ αν είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα συνοδεύονται από περίληψη στα ελληνικά.

Οι μελέτες πρέπει να έχουν έκταση από 5.000 έως 9.500 λέξεις. Η συντακτική επιτροπή διαβάζει τις μελέτες και αποφαίνεται αν πληρούν τις  παραπάνω προϋποθέσεις δημοσίευσης. Εάν τις πληρούν, αποστέλλει ανωνύμως τις μελέτες σε έναν ή δύο εξωτερικούς ειδικούς κριτές, οι οποίοι γνωστοποιούν γραπτώς τη γνώμη τους στον διευθυντή.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο συγγραφέα της μελέτης. Εάν ο κριτής ή οι κριτές εγκρίνουν καταρχάς τη δημοσίευση του κειμένου, με την προϋπόθεση όμως ότι ο συγγραφέας θα δεχτεί να επιφέρει τις αλλαγές, συμπληρώσεις κ.λπ. που υποδεικνύουν στη γραπτή απάντησή τους, τότε το κείμενο προωθείται προς τον συγγραφέα μαζί με τις βελτιωτικές προτάσεις του κριτή ή των κριτών. Στη σχετική αλληλογραφία με τον συγγραφέα οι κριτές μνημονεύονται απλώς ως «κριτής Α» και «κριτής Β» . Εάν ο συγγραφέας δεχτεί και επιφέρει στο κείμενό του τις προτεινόμενες αλλαγές, τότε το κείμενο εγκρίνεται από τη συντακτική επιτροπή στην τελική του μορφή και προωθείται προς δημοσίευση.

Η παραπάνω διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Το περιοδικό δεν υιοθετεί κατ΄ ανάγκην τις απόψεις των συγγραφέων και ακολουθεί το μονοτονικό σύστημα, αλλά διατηρεί κατά βάση αναλλοίωτο το ορθογραφικό και τονικό σύστημα που ακολουθεί ο κάθε συγγραφέας.


Οδηγίες υποβολής κειμένων

 1. Το κείμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9.500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, των πινάκων, των σημειώσεων, και της βιβλιογραφίας. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή word / pdf.

 2. Οι εικόνες αποστέλλονται σε χωριστό αρχείο σε μορφή tiff-gif ή jpg, σε υψηλή ανάλυση, με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο κείμενο στην ονομασία τους: π.χ. smithfigure1.tiff. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν λεζάντα και κατά περίπτωση αναφορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συγγραφέας οφείλει να έχει τη σχετική άδεια χρήσης.

 3. Η γραμματοσειρά του κειμένου θα είναι Cambria 12 pt και των υποσελίδιων παραπομπών Cambria 10 pt.

Η αρίθμηση των παραπομπών θα είναι ενιαία στο κείμενο (όχι ανά σελίδα).

 Περιθώρια: επάνω-κάτω: 1 εκ., δεξιά-αριστερά: 1.25 εκ.Διάστιχο: 1.

 4. Το κείμενο συνοδεύεται από περίληψη 200-250 λέξεων στην αγγλική ή σε μία από τις γλώσσες που αποδέχεται το περιοδικό και από 5-8 λέξεις-κλειδιά.

 5. Στην πρώτη σελίδα γράφεται ο τίτλος του άρθρου και το όνομα του συγγραφέα στο κέντρο με πεζά έντονα 12 pt και σε απόσταση μιας γραμμής. Στην επόμενη γραμμή, με πλάγια γράμματα, δηλώνεται ο τόπος εργασίας (π.χ. Πανεπιστήμιο) του συγγραφέα. Στην πρώτη   γραμμή αριστερά δίνεται το κεφάλαιο με έντονη γραφή με τον αντίστοιχο αριθμό  (π.χ. 1. Εισαγωγή). Η πρώτη παράγραφος μετά από κάθε κεφάλαιο ξεκινάει από την άκρη αριστερά, ενώ οι επόμενες αρχίζουν σε απόσταση 0.2 εκ. από από την αριστερή άκρη του κειμένου. Τυχόν υποκεφάλαια αριθμούνται διαδοχικά (π.χ. 2.1., 2.2. κλπ.) και εμφανίζονται με πλάγια. Αποφύγετε, αν θέλετε, υποενότητες στα υποκεφάλαια (2.1.1, π.χ., κ.ο.κ.).

 6. Τα παραδείγματα, αν είναι απαραίτητο, αριθμούνται διαδοχικά με τον αριθμό σε παρένθεση:

1)In many respects, the European Union is a remarkable success story. [EU, 2005]

  Από πολλές απόψεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πραγματικά επιτυχημένη πορεία.

 Τα παραδείγματα τοποθετούνται σε απόσταση1 εκ.από την αριστερή άκρη του κειμένου. Στο τέλος κάθε παραδείγματος θα πρέπει να αναγράφεται η πηγή – όπου υπάρχει – μέσα σε αγκύλες καθώς και η χρονολογία έκδοσης – αν πρόκειται για κείμενα που έχουν εκδοθεί.

 7. Προτιμάται η διαμόρφωση των Πινάκων σε πλέγμα, με λεζάντα από πάνω. Οι παράγραφοι στους Πίνακες έχουν μονό διάστιχο:

 8Παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές με βάση το σύστημα ΜLA.

9. Σημεία στίξεως:

α) Τα διπλά εισαγωγικά («…») χρησιμοποιούνται μόνο για παραπομπές, πλήρεις ή μερικές και τα αποσιωπητικά δεν συμβολίζονται ποτέ με παραπάνω από τρεις τελείες (…). Όταν οι παραπομπές ξεπερνούν τις τρεις σειρές κειμένου, πρέπει να γράφονται χωριστά, χωρίς εισαγωγικά, με μια κενή σειρά πάνω και κάτω από το κείμενο, με διαστήματα1 εκ.δεξιά και αριστερά του κανονικού κειμένου και αναφορά στην πηγή.

β) Tα μονά (‘...’)εισαγωγικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν μη κοινά αποδεκτή χρήση, ή αναφορά σε λέξη, έκφραση, κατάληξη κτλ. όπως π.χ. στις παρακάτω περικοπές: «O συγγραφέας αρέσκεται στο να χρησιμοποιεί τη λέξη ‘αποκορύφωμα’ για να υπονοήσει μια επιπρόσθετη σημασία …» και «Tο μόρφημα ‘παν’ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει …»

γ) Δεν υπογραμμίζονται λέξεις, φράσεις, προτάσεις (με εξαίρεση ενδεχομένως συγκεκριμένες λέξεις ή χωρία σε παραδείγματα), ούτε χρησιμοποιούνται στοιχεία με έντονη γραφή (bold letters). Τα έντονα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους ενοτήτων.

9. Συντομογραφίες

αυτ. = αυτόθι / στο ίδιο / ibid.
βλ. = βλέπε /cf.
έκδ. = έκδοση (β΄ έκδ., γ΄ έκδ. βελτιωμένη)
εισ. = εισαγωγή / intro.
επιμ. = επιμέλεια / ed.
επίμ. = επίμετρο
κ.ά. = και άλλοι / et al.
κ. εξ.= και εξής / ff.
μτφρ. = μετάφραση / trans.
ό.π. = όπως παραπάνω / op. cit.
πρβλ. = παράβαλε / cf.
πρόλ. = πρόλογος
σ. = σελίδα / σελίδες / p. ή pp.
σημ. = σημείωση / n.
σποράδην = απαντά σε πολλά σημεία του κειμένου / passim
χ.α. = χωρίς αρίθμηση (σελίδων)
χ.τ. = χωρίς τόπο (έκδοσης)
χ.χ. = χωρίς χρονολογία (έκδοσης)


10. Ορθογραφία

Στην αιτιατική ενικού των αρσενικών άρθρων «τον» και «έναν» διατηρείται πάντοτε το τελικό «ν». 

11. Βιβλιογραφικό σύστημα: MLA, 8η έκδοση 

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Το άρθρο που υποβάλλεται στη Σύγκριση είναι πρωτότυπο και μη δημοσιευμένο και δεν έχει υποβληθεί προς κρίση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
  2. Το άρθρο δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές άδειες χρήσης.
  3. Ο συγγραφέας αποδέχεται την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού.
  4. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.
  5. Το περιοδικό έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει πρώτο διεθνώς το άρθρο σε ένα τεύχος του.
  6. Ο συγγραφέας διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία του άρθρου του με βάση την πολιτική του περιοδικού. Η αναδημοσίευση απαιτεί την άδειά του.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό Σύγκριση διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό Σύγκριση διατίθενται με άδεια Creative Commons 4.0 και σύμφωνα με την άδεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στο/στη συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με δικαίωμα τροποποίησης μόνον με παρόμοια διανομή (αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο).

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.