Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

La conception du langage chez les surréalistes: données et réflexions


Maria Spiridopoulou
https://orcid.org/0000-0002-7982-7865
Περίληψη

Η αντίληψη της γλώσσας στους Σουρεαλιστές: δεδομένα και σκέψεις

Ο σουρεαλισμός είχε ως στόχο τη χειραφέτηση της γλώσσας και της σκέψης καθώς και την απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Όταν ο Breton ισχυρίζεται ότι «η γλώσσα έχει δοθεί στον άνθρωπο για να μπορέσει να κάνει σουρεαλιστι-κή χρήση», εννοεί την απελευθέρωση της γλώσσας από το καθήκον της να α-ναπαριστά, να έχει επικοινωνιακή χρήση αλλά και τη συνήθη ποιητική λειτουρ-γία, εννοούμενη ως «εργαστηριακό έργο που ασχολείται αφηρημένα με λέξεις». Παρόλο που δεν υπήρξε γλωσσολόγος ή φιλόσοφος αλλά ποιητής-εξερευνητής του άγνωστου, ο Breton προσπάθησε πάντα να εξηγήσει τη σουρεαλιστική χρήση της γλώσσας με μια πλούσια παραγωγή παρατηρήσεων και θεωρητικών κειμένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα είδος άτυπης θεωρίας. Στό-χος του άρθρου αυτού είναι να περιγράψει τις θεμελιώδεις έννοιες της αντίλη-ψης των Σουρεαλιστών για τη γλώσσα και τις λέξεις, των οποίων η μεταμορ-φωτική ενέργεια αναστάτωσε τις συντεταγμένες του πραγματικού κόσμου και ταυτόχρονα αποτέλεσε την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας. Εστιάζει σε κεί-μενα του Μπρετόν, του Αραγκόν και του Ελυάρ, των τριών βασικών εκπροσώ-πων της πρωτοπορίας αυτής, με βασικούς άξονες ανάλυσης τις λέξεις και τα χαρακτηριστικά τους, τη συντακτική δομή της πρότασης, την απρόσωπη αυτό-ματη γραφή και την αυτονόμηση της γλώσσας από το γράφον υποκείμενο, κα-θώς και τη μεταφορά, που αποτελεί έμβλημα της αντίληψής τους περί αυθαίρε-του αλλά και ευρετικό μοντέλο ενός άλλου κόσμου ο οποίος βιώνεται και υφί-σταται μόνο στην ποίησή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.