Editorial Team

Editorial Board

Vyron Antoniadis, NHRF/IHR/SGRA, Greece

Christy Constantakopoulou, NHRF/IHR/SGRA, Greece

Christina Kokkinia, NHRF/IHR/SGRA, Greece

Sophia Kremydi, NHRF/IHR/SGRA, Greece

Kalliopi Kritikakou-Nikolaropoulou, NHRF/IHR/SGRA, Greece

Paschalis Paschidis, NHRF/IHR/SGRA, Greece

 

International Advisory Board

Sophia Aneziri, University of Athens, Greece

Kostas Buraselis, University of Athens, Greece

Angelos Chaniotis, Institute for Advanced Study, U.S.A.

Denis Feissel, École Pratique des Hautes Études, France

Nikos Giannakopoulos, University of Athens, Greece

Miltiades Hatzopoulos, Academy of Athens, Greece

Charalampos Kritzas, Epigraphic Museum Athens, Greece

John Ma, Columbia University, U.S.A.

Patrick Marchetti, Université de Namur, Belgium

Pantelis Nigdelis, Univ. of Thessaloniki, Greece

Nikolaos Papazarkadas, University of California, Berkeley, U.S.A.

Selene Psoma, University of Athens, Greece

Denis Rousset, École Pratique des Hautes Études, France

Christof Schuler, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik (DAI), Germany

Maria Stamatopoulou, University of Oxford, United Kingdom

Ilias Sverkos, University of Thessaloniki, Greece

 

Electronic Publication