Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

A New Roman Provincial Coin from Pella


Published: Jan 10, 2019
Keywords:
Numismatics Roman Coinage
Georgia Galani
Abstract

The purpose of this article is to present a unique bronze coin of the Roman colony of Pella in Macedonia that was discovered during excavations of the Aristotle University at Dion. The coin belongs to a so-far unpublished issue and bears a female head on the obverse and a standing Pan on the reverse. The article discusses the iconographic types, the denomination and the dating of this issue that does not bear an imperial portrait. A dating in the 3rd century AD is suggested for its production.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Akamatis 2011: Akamatis, I.M. 2011: "Pella", in R. Lane Fox (ed.), Brill's Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD, Leiden-Boston, 393-408.
Bellinger 1956: Bellinger, A.R. 1956: "Greek Mints under the Roman Empire", in R.A.G. Carson, C.H.V. Sutherland (eds.), Essays in Roman Coinage Presented to Harold Mattingly, Oxford, 137-148.
Borza 1990: Borza, E.N. 1990: In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon, Princeton.
Eckstein 2010: Eckstein, A.M. 2010: "Macedonia and Rome, 221-146 B.C.", in J. Roisman, I. Worthington (eds.), A Companion to Ancient Macedonia (Blackwell Companions to the Ancient World), Oxford, 225-250.
Evangelidis 2010: Evangelidis, V. 2010: Η Αγορά των πόλεων της Ελλάδας από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως τον 3οαι. μ.Χ., Thessalonike.
Ferrari 2018: Ferrari, J.-L. 2018, "Le passage de la Macédoine et des régions adjacentes sous la domination romaine (168-88 av. J.-C.)", in M. Kalaitzi, P. Paschidis, C. Antonetti, A.-M. Guimier-Sorbets (eds.), Βορειοελλαδικά. Tales from the Lands of the Ethne. Essays in Honour of Miltiades B. Hatzopoulos / Histoires du monde des ethné. Études en l'honneur de Miltiade B. Hatzopoulos (Μελετήματα 78), Athens, 299-308.
(= J.-L. Ferrary, Rome et le monde grec. Choix d'écrits [Epigraphica 9, 2017], Paris, 118-130).
Greenwalt 1999: Greenwalt, W.S. 1999: "Why Pella? ", Historia 48, 158-183.
Hatzopoulos - Loukopoulou 1987 Hatzopoulos, M.B., Loukopoulou, L.D. 1987: Two Studies in Ancient Macedonian Topography (Μελετήματα 3), Athens.
Hatzopoulos 1996: Hatzopoulos, M.B. 1996: Macedonian Institutions under the Kings Ι-ΙΙ (Μελετήματα 22), Athens.
Howgego 2005: Howgego, C.J. 2005: "Coinage and Identity in the Roman Provinces", in C.J. Howgego, V. Heuchert, A.M. Burnett (eds.), Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford, 1-17.
Juhel 2011: Juhel, P. 2011: "Un fantôme de l'histoire hellénistique: le 'district' macédonien", GRBS 51. 4, 579-612.
Kourempanas 2011: Kourempanas, Th. 2011: "The Chronology of the Hellenistic Coins of Thessaloniki, Pella and Amphipolis", Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 1-3 September 2009, 251-255.
Kremydi-Sicilianou 1996: Kremydi-Sicilianou, S. 1996: Η νομισματοκοπία της ρωμαϊκής αποικίας του Δίου (Biblioteca of the Hellenic Numismatic Society 4), Athens.
Kremydi-Sicilianou 2005: Kremydi-Sicilianou, S. 2005: "'Belonging' to Rome, 'Remaining' Greek: Coinage and Identity in Roman Macedonia", in C. J. Howgego, V. Heuchert, A.M. Burnett (eds.), Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford, 95-106.
Kremydi 2018: Kremydi, S. 2018: "Autonomous" Coinages under the Late Antigonids (Μελετήματα 79), Athens.
Lane Fox 2011: Lane Fox, R. 2011: "399-369 BC", in R. Lane Fox (ed.), Brill's Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD, Leiden-Boston, 209-234.
Lilimpaki-Akamati 2002 Lilimpaki-Akamati, M. 2002: "Recent Discoveries in Pella", in M. Stamatoupoulou, M. Yeroulanou (eds.), Excavating Classical Culture: Recent Archaeological Discoveries in Greece, Oxford, 83-90.
LIMC VIII (Suppl.) : Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. VIII (Thespiades-Zodiacus) and Supplementum (Abila-Thersites), Zurich-Düsseldorf 1997.
Lindgren III: Lindgren, H.C. 1993: Lindgren III: Ancient Greek Bronze Coins from the Lindgren Collection, San Francisco.
Panagopoulou 2005-2006: Panagopoulou, K. 2005-2006: "'Cross-reading' Images: Iconographic 'Debates' between Antigonids and Ptolemies during the Third and Second Centuries BC.", Eulimene 6, 163-181.
Papaefthymiou 2002: Papaefthymiou, E. 2002: Édessa en Macédoine: étude historique et numismatique (Biblioteca of the Hellenic Numismatic Society 7), Athens.
Papageorgiadou-Bani2004: Papageorgiadou-Bani, H. 2004: The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece: Local Spirit and the Expression of Imperial Policy (Μελετήματα 39), Athens.
Papageorgiou 1997: Papageorgiou, P. 1997: Το τειχόμορφο στέμμα στην τέχνη της Μέσης Ανατολής και της Αρχαίας Ελλάδας έως το τέλος της ελληνιστικής εποχής, Thessalonike.
Psoma 2011: Psoma, S. 2011: "The Kingdom of Macedonia and the Chalcidic League", in R. Lane Fox (ed.), Brill's Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD, Leiden-Boston, 113-135.
RPC I: Burnett, A.M., Amandry, M., Ripollès, P.P. 1992: Roman Provincial Coinage, vol. I. From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 B.C. - A.D. 69), London-Paris.
RPC III: Amandry, M., Burnett, A.M. 2015: Roman Provincial Coinage, vol. III: Nerva, Trajan and Hadrian (A.D. 96-138), London-Paris.
RPC VII.1: Spoerri-Butcher, M. 2006: Roman Provincial Coinage, vol. VII: De Gordien 1er à Gordien III, (238-244 après J.-Chr.). Vol. 1. Province d'Asie, London-Paris.
SNG Alpha Bank (Macedonia) : Sylloge Nummorum Graecorum, Greece II, The Alpha Bank Collection, Macedonia I: Alexander I - Perseus, Athens 2000.
SNG ANS 6: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American Numismatic Society, Part 6: Palestine - South Arabia, New York 1981.
SNG ANS 7: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American Numismatic Society, Part 7: Macedonia I: Cities, Thraco-Macedonian Tribes, Paeonian Kings, New York 1987.
SNG Cop. (Macedonia) : Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum, Macedonia, Part I: Acanthus - Uranopolis / Dynasts, Copenhagen 1943.
SNG Sweden II.2: Sylloge Nummorum Graecorum, Sweden II, The Collection of the Royal Coin Cabinet National Museum of Monetary History Stockholm, Part 2: Thrace - Euboea, Stockholm 1980.
Touratsoglou 1987: Touratsoglou, I. 1987: "Macedonia", in A.M. Burnett, M. Crawford (eds.), The Coinage of the Roman World in the Late Republic, Proceedings of a Colloquium Held at the British Museum in September 1985, London, 53-78.
Touratsoglou 1988: Touratsoglou, I. 1988: Die Münzstätte von Thessaloniki in der römischen Kaiserzeit, Berlin.
Tsantsanoglou 2001: Tsantsanoglou, K. 2001: "ΠΑΝ ΝΑΪΟΣ", Ελληνικά 51, 153-155.
Usener 1874: Usener, H. 1874: "Ein Epigramm von Knidos", RhM 29, 25-50 (= H. Usener, Kleine Schriften III. Arbeiten zur griechischen Literaturgeschichte, Geschichte der Wissenschaften, Epigraphik, Chronologie [Stuttgart, 1965], 382-410).
Vanderspoel 2010: Vanderspoel, J. 2010: "Provincia Macedonia", in J. Roisman, I. Worthington (eds.), A Companion to Ancient Macedonia (Blackwell Companions to the Ancient World), Oxford, 251-275.
Voutiras 2018: Voutiras, E. 2018: "Pan en Macédoine" in M. Kalaitzi, P. Paschidis, C. Antonetti, A.-M. Guimier-Sorbets (eds.), Βορειοελλαδικά. Tales from the Lands of the Ethne. Essays in honour of Miltiades B. Hatzopoulos / Histoires du monde des ethné. Études en l'honneur de Miltiade B. Hatzopoulos (Μελετήματα 78), Athens, 397-412.