Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.

 • Έχω διαβάσει τις Οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.

 • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word.

 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (λ.χ. http://pkp.sfu.ca).

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


 • Θεματολογία

Τα άρθρα πρέπει να επικεντρώνονται στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ειδικότερα σε ζητήματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

-        Έρευνα, καλές πρακτικές και προτάσεις επάνω σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με μετασχηματιστικές διεργασίες και κριτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την κοινωνία, τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και άλλους τομείς ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

-        Επαναπροσδιορισμό ή κριτική αποτίμηση προβληματικών θεωρήσεων, θεωρητικών προσεγγίσεων ή κοινωνικών φαινόμενων.

-        Αμφισβήτηση αντιλήψεων ή πρακτικών που εκλαμβάνονται ως δεδομένες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες.

-        Διερεύνηση ποικίλων, διαφορετικών, εναλλακτικών, αμφιλεγόμενων ή αντιτιθέμενων θεωρήσεων.

-        Ανάλυση των εγκαθιδρυμένων σχέσεων εξουσίας.

-        Διερεύνηση παραγνωρισμένων ή υποτιμημένων θεωρήσεων που είναι ωστόσο ενδιαφέρουσες και προκλητικές. 

 • Υποβολή άρθρων

Το περιοδικό είναι δίγλωσσο και δημοσιεύει άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα κείμενα πρέπει να είναι κατανοητά ακόμη και σε αναγνώστες εκτός του πεδίου εξειδίκευσης του συγγραφέα.

Προς δημοσίευση γίνονται δεκτά άρθρα που δεν έχουν δημοσιευτεί σε πρότερο χρόνο και δεν τελούν ταυτόχρονα υπό κρίση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Ωστόσο, ενδέχεται να δημοσιευτούν άρθρα που έχουν συμπεριληφθεί στα Πρακτικά Συνεδρίων ή άρθρα που έχουν μεταφραστεί από άλλη γλώσσα, αρκεί αυτή η πληροφορία να σημειωθεί από τον/τους συγγραφείς.

Κείμενα που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του περιοδικού,  δεν γίνονται δεκτά.

Τα κείμενα αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας του περιοδικού.

 • Κόστος δημοσίευσης
Η δημοσίευση των άρθρων του περιοδικού είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντιτίμου.
 • Συγγραφέας αναφοράς

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων, ο συγγραφέας αναφοράς είναι το άτομο που αναλαμβάνει την ευθύνη για επικοινωνία με το περιοδικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και δημοσίευσης του άρθρου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για να απαντήσει και να συνεργαστεί με τους συντάκτες για δεδομένα ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο πριν ή μετά τη δημοσίευση.

 • Ερευνητική ηθική /Άδειες

Ορισμένα άρθρα που υποβάλλονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν σχετική έγκριση από αρμόδια θεσμικά όργανα, όπως είναι οι Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας των ΑΕΙ ή οι Επιτροπές Θεσμικού Ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται να παρουσιάζεται  το πλήρες όνομα και το όργανο της επιτροπής ελέγχου, καθώς και η απόφαση έγκρισης.

Για ερευνητικά άρθρα, οι συγγραφείς οφείλουν να δηλώσουν στην ενότητα Μέθοδος εάν οι συμμετέχοντες παρείχαν γραπτή ή προφορική συγκατάθεση.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη άδειας από κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή οποιωνδήποτε εικόνων, πινάκων, αριθμών ή μεγάλων αποσπασμάτων που είχαν ήδη δημοσιευτεί αλλού.

 • Λογοκλοπή

Το περιοδικό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή λογοκλοπής, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών.

Τα υποβληθέντα άρθρα ενδέχεται να ελέγχονται  με λογισμικό ελέγχου κειμενικής ομοιότητας. Εάν ένα άρθρο διαπιστωθεί ότι εμπεριέχει λογοκλοπή από έργο τρίτων ή έχει συμπεριλάβει υλικό πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων χωρίς άδεια ή με ανεπαρκή βιβλιογραφική αναφορά ή/και αναγνώριση ή εάν αμφισβητείται η ιδιοκτησία του άρθρου, το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

 • Τύποι άρθρων

Έρευνες

Τα ερευνητικά άρθρα πρέπει να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης. Αυτά τα κείμενα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και να παρέχουν μια ανάλυση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι συστηματικές κριτικές μπορούν να υποβληθούν ως ερευνητικά άρθρα.

Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις

Ένα άρθρο ανασκόπησης παρέχει μια επισκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Κριτικές ανασκοπήσεις βιβλίων

Ένα άρθρο κριτικής ανασκόπησης βιβλίου εστιάζει σε μια κριτική παρουσίαση ενός δημοσιευμένου βιβλίου εγνωσμένης σημασίας  για το πεδίο  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Θεωρητικά κείμενα - Κείμενα προβληματικής – παρουσίασης ιδεών κτλ.

Ένας συγγραφέας μπορεί επίσης να παρουσιάσει, να επισημάνει και να συζητήσει θεωρητικά θέματα, θεωρητικές προσεγγίσεις, ιδέες, απόψεις, προβληματισμούς στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 • Μορφή κειμένου

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες μορφοποιήσεις, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω πρότυπο.

Πρότυπο άρθρου

 • Οδηγίες

Οδηγίες υποβολής άρθρου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανέναν άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.