Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Από αρχάριος, …ειδικός: Τροχιές απόκτησης δεξιοτήτων κατά την εργασία


Δημοσιευμένα: Dec 9, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
απόκτηση δεξιοτήτων εργασιακή εμπειρία μάθηση με βάση την εργασία εμπειρική μάθηση θεωρίες μάθησης μάθηση μέσω πράξης
Paraskevas Lintzeris
Περίληψη
Η εργασία συνιστά, από την ίδια της τη φύση, τη χωροχρονική λειτουργία και τον ρόλο της στην κοινωνική ζωή, ένα πεδίο ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που λειτουργεί ως πηγή εμπειριών οι οποίες επηρεάζουν εξελικτικά και μεταμορφωτικά το σώμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κάθε άτομο διαθέτει και ενεργοποιεί κατά την άσκησή της. Το κείμενο εξετάζει τρεις θεωρίες που αναφέρονται στους τρόπους που συντελείται η απόκτηση δεξιοτήτων για τη μετάβαση από την κατάσταση του αρχάριου σε αυτήν του ειδικού: τη θεώρηση των S.E. Dreyfus & H.L. Dreyfus, την ανάλυση του Richard Sennett και την προσέγγιση των Chris Argyris και Donald Schön. Υπογραμμίζεται η σημασία της πρακτικής εργασιακής εμπειρίας και ειδικότερα της επίλυσης προβλημάτων ώστε να υπάρξει υποκειμενική πρόσληψη, εσωτερίκευση και εμπέδωση της θεωρητικής γνώσης. Παράλληλα όμως τονίζεται η κρισιμότητα της θεωρητικής, επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση, τον έλεγχο και τη γενίκευση της πρακτικής εμπειρίας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Paraskevas Lintzeris, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ
 
Αναφορές
Engeström, Y. (2009). Διευρυμένη μάθηση: Προς έναν επαναπροσδιορισμό της θεωρίας της δραστηριότητας. Στο K. Illeris (Επ.) Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 16 θεωρίες μάθησης… με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο, 80-105
Freire, P. (1977). Η αγωγή του καταπιεζόμενου. Αθήνα: Ράππα.
Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και πράξη (μτφ. Α. Μανιάτη). Αθήνα: Μεταίχμιο
Jarvis, P. (2009β) Μαθαίνοντας τι σημαίνει να είμαι άτομο στην κοινωνία: Μαθαίνοντας τον εαυτό μου. Στο Knud Illeris (επιμ.) Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 16 θεωρίες μάθησης …με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο, 38-54
Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδάνος
Καραλής, Θ. & Ράικου, Ν. (2019) Αναζητώντας τα ίχνη του Dewey στο έργο του Mezirow. Στο Α. Κόκκος και Συνεργάτες, Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού. Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 43-60.
Κόκκος, Α. (2017). Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Κουζέλης, Γ. (2005). Ενάντια στα φαινόμενα. Για μια επιστημολογική προσέγγιση της διδακτικής των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Νήσος.
Lave, J. (2009). Η πρακτική της μάθησης. Στο K. Illeris (επ.) Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 16 θεωρίες μάθησης …με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Λιντζέρης Π. (2020α). Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της βασισμένης στην εργασία μάθησης. Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Λιντζέρης, Π. (2020β). Από τη συσσώρευση πληροφοριών στην απόκτηση γνώσης, προσβλέποντας στη χειραφετητική μάθηση. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 46, 3-13.
Μέγα, Γ. (2007). Προσωπογραφία Donald Schön. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 12, 39-43.
Ντιούι, T. [John Dewey] (2016). Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εις.–μφρ. Φ. Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός.
Παυλάκης, Μ. (2019). Argyris και Mezirow: Αποκάλυψη μιας σχέσης. Στο Α. Κόκκος και Συνεργάτες, Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού. Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 178-195.
Σέννετ, Ρ. (2011). Ο τεχνίτης. Αθήνα: Νησίδες.
Σταυρακοπούλου, Α. (2005). Προσωπογραφία Chris Argyris. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 5, 48-50.
Wenger, E. (2009). Μια κοινωνική θεωρία μάθησης. Στο K. Illeris (επ.) Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 16 θεωρίες μάθησης …με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο
Ξενόγλωσση
Argyris, C. & Schön, D. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley.
Argyris, C. & Schön, D. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading, Mass: Addison Wesley.
Avis, J. (2014). Workplace learning, VET and vocational pedagogy: the transformation of practice. Research in Post-Compulsory Education, 19 (1), 45-53, doi: 10.1080/13596748.2014.872920
Billett, S. (2001). Learning in the workplace. Strategies for effective practice. Australia: Allen & Unwin.
Cedefop (2015). Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Dreyfus, S. E. & Dreyfus, H. L. (1980). A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition. Washington, DC: Storming Media.
Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over Machine: the power of human intuition and expertise in the age of the computer. Oxford: Basil Blackwell.
Dreyfus, S. E. (2004). The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition. Bulletin of Science Technology & Society, 24 (3), 177-181. DOI: 10.1177/0270467604264992
Ellstrom, P-E. & Kock, H. (2009). Competence development in the workplace. Concepts, strategies and effects. In K. Illeris (Ed.) International Perspectives on Competence Development. Developing skills and capabilities. London: Routledge, 34-54.
European Commission (2013). Work - Based Learning in Europe. Practices and Policy Pointers. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/alliance/work-basedlearning-in-europe_en.pdf
Garrick, J. (1998). Informal learning in the workplace. Unmasking human resource development. London and New York: Routledge.
Illeris, K. (2007). How we learn. Learning and non-learning in school and beyond. London: Routledge.
Illeris, K. (2008). Competence development - the key to modern education, or just another buzzword? Asia Pacific Education Review, 9 (1), 1–4. doi:10.1007/bf03025820
Illeris, K. (2009a). Learning, work and competence development. In S. Walters (Ed.) Learning@ work: perspectives on skills development in the workplace. Pretoria: South African Qualifications Authority, 4-15.
Illeris, K. (2009b). Competence, learning and education. How can competences be learned, and how can they be developed in formal education? In K. Illeris (Ed.) International Perspectives on Competence Development. Developing skills and capabilities. London: Routledge, 83-98.
Illeris, K. (2009c). A comprehensive understanding of human learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary theories of learning. Learning theorists …in their own words. London and New York: Routledge, 7-20.
Illeris, K. (2011). The fundamentals of workplace learning. Understanding how people learn in working life. USA and Canada: Routledge.
Illeris, K. (ed.) (2018a). Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists ... In Their Own Words (2nd ed). London: Routledge.
Illeris, K. (2018b). An overview of the history of learning theory. European Journal of Education, 53 (1), 86–101. doi:10.1111/ejed.12265
Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning. London & New York: Routledge.
Jarvis, P. (2009a). Learning to be an expert. Competence development and expertise. In K. Illeris (Ed.) International Perspectives on Competence Development. Developing Skills and Capabilities. London: Routledge, 99-109.
OECD – Centre for Educational Research and Innovation (edited by H. Dumont, D. Istance & F. Benavides) (2010). The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. OECD Publishing. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264086487-en
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. USA: Basic Books.
Streeck, W. (2011). Skills and Politics. General and Specific. MPIfG Discussion Paper 11/1, Max Planck Institute for the Study of Societies.
Wheelahan, L. (2015). Not just skills: what a focus on knowledge means for vocational education. Journal of Curriculum Studies, 47(6), 750-762
Young, M. (2015). What is learning and why does it matter? European Journal of Education, 50 (1), 17-20. DOI: 10.1111/ejed.12105.