Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

 

Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ψηφιακών μέσων και πολιτισμού το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο κριτικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών που επισυμβαίνουν στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικός του προσανατολισμός είναι η διερεύνηση του ρόλου των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, στην πολιτική, και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα.  

Μέλημα του περιοδικού είναι η θεωρητική κατανόηση αντικειμένων που αναμορφώνονται από την αναμεσοποίησή τους και την συναρμογή τους με το τεχνολογικό, όπως είναι η έννοια του ανθρώπινου, η αίσθηση της υποκειμενικότητας, το πολιτικό, και η άρθρωση νέων μορφών ταυτότητας και έμφυλων σχέσεων. Παρόμοια, μέριμνα είναι η κατανόηση των νέων οικονομιών στην κυκλοφορία (και παραγωγή) των ιδεών, η διεκδίκηση (ψηφιακών) δημόσιων χώρων και κοινών, και η ανάδειξη νέων τρόπων συμμετοχικότητας και ακτιβισμού.        

 

Το φάσμα ενδιαφερόντων και θεματικών που καλύπτει το Αυτόματον περιλαμβάνει τα:

 

 • Εργασία, Παραγωγή και Ελεύθερος Χρόνος :: ψηφιακή εργασία, δημιουργική εργασία, παραγωγή συναισθημάτων, δημιουργία συγκινησιακών και διανοητικών αγαθών, ελεύθερος χρόνος και άυλη παραγωγή, clickwork, πληθοπορισμός και μικροεργασία.

 • Μαζικές Κουλτούρες και Κατανάλωση :: οπτικοακουστικές τεχνολογίες, δημιουργικές βιομηχανίες, αναπαραστατικά μέσα, συναισθηματικά ακροατήρια, μουσικές κοινότητες και τεχνο-πολιτισμοί, κοινωνικά δίκτυα, «αισθητικές» υποκουλτούρες.

 • Ψηφιακοί Πολιτισμοί και Τεχνοκουλτούρες :: gaming, κοινότητες διαμοιρασμού, παιχνιδοποίηση, ομότιμα δίκτυα, fandoms, φορέσιμες (wearable) τεχνολογίες, προσωπική ταυτότητα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, έμφυλες επιτελέσεις στο ψηφιακό.

 • Νέα Σώματα, Νέες Δυνατότητες :: έξυπνες ζωές (κοινωνικά και οικιακά ρομπότ, αυτόνομα οχήματα, έξυπνες συσκευές), προσθετικές τεχνολογίες, συνθετικά σκευάσματα και φαρμακοπολιτική, βιομέσα και επαύξηση αντίληψης, μετα-ανθρωπισμός.

 • «Πολυμεσικές» Κυβερνητικότητες :: βιοπολιτική, Σώμα/προφίλ δεδομένων (data profile/ body) και υγεία, βιομετρικά δεδομένα και εφαρμογές υγείας, βιοτεχνολογίες, δίκτυα και υποδομές συνδεσιμότητας, ιδιωτικότητα και επιτήρηση.  

 • Διαχείριση και Διακυβέρνηση Περιβάλλοντος :: ντιζάιν και σχεδιασμός περιβάλλοντος, τεχνοαισθητική, εικονικά περιβάλλοντα και δυνητικές πραγματικότητες, προγραμματισμένη αχρήστευση και ηλεκτρονικά απόβλητα, «αυτόνομη» φύση και «δεύτερος» πολιτισμός, τεχνητή νοημοσύνη και νέες μορφές εξόρυξης.

 • Πολιτικές του Κοινωνικού, Εκμάθηση του Υποκειμένου :: κοινωνικός προγραμματισμός, μηχανική μάθηση, εφαρμογές ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνικών, bots, αλγοριθμική κατηγοριοποίηση και μηχανική προκατάληψη.

 • Πειραματισμός, Αναστοχασμός, Πρότυπες Θεωρίες :: ρημίξ, ανεκτικές σε σφάλματα επιστημολογίες, γενεαλογία των μέσων, πολυμεσικές και πολυτροπικές μέθοδοι έρευνας και αναπαράστασης, κυβερνοφεμινισμός, ψηφιακή αποαποικιοποίηση, βιοηθική.   

 • Καλλιτεχνικές Πρακτικές και Μεθοδολογίες :: ψηφιακή τέχνη, θεωρίες ψηφιακών επιτελέσεων, ψηφιακή επιμέλεια (digital curating), σχέση ψηφιακών μορφών τέχνης και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστήμων, βιοαισθητική.

 • Παράγωγες Τεχνοκοινωνικότητες :: εναλλακτικές πλατφόρμες και εφαρμογές, τεχνολογία  blockchain, κοινοτικές και DIY υποδομές και εργαλεία, φεμινιστικές και κουίρ υποδομές, ψηφιακές σχέσεις και νέες συνθήκες συμπερίληψης/ αποκλεισμού.

 

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

 

Οι δημοσιεύσεις του Αυτόματον αξιολογούνται από τη συντακτική επιτροπή ακολουθώντας τα αυστηρά κριτήρια των αξιολογικών διαδικασιών (editorial peer-reviewed), και δίνοντας έμφαση στην κριτική θεωρία, την υψηλού επιπέδου επιτόπια, εθνογραφική, αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, και την πολυφωνική, δοκιμιακή και πειραματική γραφή.

Η αξιολόγηση/κρίση των υποβολών για δημοσίευση διεξάγεται σε δύο στάδια:

 1. Γίνεται μορφολογικός και συντακτικός έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη φόρμα υποβολής
 2. Γίνεται έλεγχος περιεχομένου σύμφωνα με τη συνοχή, την πρωτοτυπία, τη συνάφεια του θέματος με το επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο του περιοδικού

Η αξιολόγηση γίνεται ανώνυμα από δύο αξιολογητές/ήτριες, οι οποίοι/ες προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων που καλύπτονται από το περιοδικό. Ο χρόνος που απαιτείται για μία αξιολόγηση είναι περίπου ένας μήνας.

 

Πολιτική Λογοκλοπής

Το Αυτόματον κρίνει τις περιπτώσεις λογοκλοπής με αυστηρότητα. Εάν εντοπιστεί λογοκλοπή από μέλος της συντακτικής επιτροπής, αξιολογητή-αξιολογήτρια κ.λπ., σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του άρθρου - πριν ή ακόμα και μετά την αποδοχή, τότε οι συγγραφείς θα ειδοποιούνται και θα τους ζητείται να ξαναγράψουν το περιεχόμενο ή να αναφέρουν τις παραπομπές από όπου έχει ληφθεί το περιεχόμενο. Εάν περισσότερο από το 30% του κειμένου είναι αποτέλεσμα λογοκλοπής, τότε το άρθρο μπορεί να απορριφθεί.

 

Συχνότητα δημοσίευσης

 

Το περιοδικό Αυτόματον εκδίδεται δύο φορές το χρόνο στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book) με δυνατότητα κατά παραγγελίας (on demand) εκτύπωση από τις εκδόσεις νήσος.

 

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

 

Το περιοδικό Αυτόματον παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στα περιεχόμενα του, με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Το περιοδικό Αυτόματον δεν χρεώνει και δεν θα απαιτήσει ποτέ αμοιβή από τους ή τις συγγραφείς για την υποβολή και τη δημοσίευση των εργασιών τους.

 

Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

 

 

Οι εκδόσεις νήσος δραστηριοποιούνται από το 1992 στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδρύθηκαν ως εκδοτικό πρόγραμμα της επιστημονικής και μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και, αποκτώντας σταδιακά την ιδιαίτερη τους βαρύτητα, αυτονομήθηκαν από την ΕΜΕΑ ως εξειδικευμένη εκδοτική επιχείρηση. Παρέμειναν όμως συνδεδεμένες με την επιστημονική εταιρεία, μέσω συνεργασίας σε εκδοτικές πρωτοβουλίες και ανάλογα προγράμματα που στοχεύουν στην παρουσία του δοκιμίου, του επιστημονικού και του επιστημονικού βιβλίου στη χώρα.

Η συνολική αντίληψή της νήσου για τον ρόλο του οίκου στον εκδοτικό χώρο αλλά και, γενικά, στη δημόσια σφαίρα είναι η επιλογή σημαντικών κειμένων τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Οι τίτλοι που επιλέγονται συγκροτούν μια βιβλιοθήκη αυστηρά επιλεγμένων μονογραφιών κορυφαίων θεωρητικών της χώρας και του κόσμου που πραγματεύονται θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης διεθνούς φιλοσοφικής συζήτησης.

 

Νήσος

Σαρρή 14, 10553 Αθήνα

τηλ./fax 210 3250058

 

 

 

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, επιστημονική, μη κερ­δο­σκο­πι­κή εταιρεία και αναγνωρισμένη από το YΠEΞ MKO, ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου, ιδιαιτέρως η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών ανα­ζη­τή­σε­ων και η ενί­σχυ­ση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των διαφο­ρε­τι­κών επιστημονικών κοινοτήτων και κατευθύνσεων, με έμφαση στην ανάδειξη των διαφορετικών ε­μπει­ριών και των αντίστοιχων γλωσσικών και πολιτιστικών ι­διαιτεροτήτων σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σκοπός της εται­ρεί­ας είναι επίσης η ανά­λη­ψη διεθνών συνεργασιών με τοπικούς αναπτυξια­κούς φορείς, Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά δίκτυα, φο­­ρείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας κλπ. των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενί­σχυ­ση ή υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση του κοινωνικού και οι­κονομικού επιπέδου των κατοίκων τους, και ειδικότερα: την προστασία των αν­θρωπίνων δικαιωμάτων, την κοι­νω­νι­κή προστασία και πρόνοια, την εκ­παί­δευ­ση και κατάρτιση των κατοίκων, τη βελτί­ω­ση του εισοδήματος των ασθε­νέ­στε­ρων ομάδων του πληθυσμού, την ισότητα αν­δρών και γυναικών και την προ­στασία του περιβάλλοντος.