Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των δημοσιεύσεων στο Αυτόματον. Τo περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.